• 沒有找到結果。

(二) 論文與專書

在文檔中 清代商工群體中的客長 (頁 29-34)

中國會館志編纂委員會,《中國會館志》,北京:方志出版社,2002。

Zhong guo hui guan zhi bian zuan wei yuan hui. Zhong guo hui guan zhi, Beijing:

Fang zhi chu ban she, 2002.

太田達雄,〈清代廣東の「行商」に就きて(一)〉,《史学》,第13卷第2號(東京,

1934.08),頁283-297。

Ōta, Tatsuo. “Shindai Kanton no‘gyōshō’ ni tsukite (ichi),” Shigaku, dai 13 kan dai 2 gou (Tōkyō, 1934.08), 283-297.

王曉琳、吳吉遠,〈清代保甲制度探論〉,《社會科學輯刊》,2000年第3期(瀋陽,

2000),頁94-100。

Wang, Xiaolin, Wu Jiyuan. “Qing dai bao jia zhi du tan lun,” She hui ke xue ji kan, 2000 nian di 3qi (Shenyang, 2000), 94-100.

朱育友,〈蘭芳公司制度乃脫胎於天地會〉,《東南亞研究》,1988年第1期(廣州,

1988),頁82-87。

Zhu, Yuyou. “Lan fang gong si zhi du nai tuo tai yu tian di hui,” Dong nan ya yan jiu, 1988 nian di 1 qi (Guangzhou, 1988), 82-87。

吳少瑉 ,〈我國歷史上的經紀人及行業組織考略〉,《史學月刊》,1997年第5期(開 封,1997),頁84-89。

Wu, Shaomin. “Wo guo li shi shang de jing ji ren ji hang ye zu zhi kao lue,” Shi xue yue kan, 1997 nian di 5qi (Kaifeng, 1997), 84-89.

岡本隆司,《近代中国と海関》,名古屋:名古屋大学出版会,1999。

Okamoto, Takashi. Kindai chūgoku to kaikan, Nagoya: Nagoya daigaku shuppankai, 1999.

林文勛,〈明清時期內地商人在雲南的經濟活動〉,《雲南社會科學》,1991年第 1期(昆明,1991),頁59-64。

Lin, Wenxun. “Ming qing shi qi nei di shang ren zai yun nan de jing ji huo dong,”

Yun nan she hui ke xue, 1991 nian di 1qi (Kunming, 1991), 59-64.

侯宣杰,〈清代以來廣西城鎮會館分布考析〉,《中國地方志》,2005年第7期(北 京,2005.07),頁43-53。

Hou, Xuanjie. “Qing dai yi lai guang xi cheng zhen hui guan fen bu kao xi,” Zhong

guo di fang zhi, 2005 nian di 7 qi (Beijing, 2005.07), 43-53。

胡建中,〈腰牌—出入禁門的通行證〉,《紫禁城》,1983年第5期(北京,1983),

頁30-31。

Hu, Jianzhong. “Yao pai: chu ru jin men de tong xing zheng,” Zi jin cheng, 1983 nian di 5 qi (Beijing, 1983), 30-31。

宮崎市定,〈淸代の胥吏と幕友:特に雍正朝を中心として〉,《東洋史研究》,

第16卷第4號(京都,1958.03),頁347-374。

Miyazaki, Shijō. “Shindai no shori to mùyǒu: tokuni Yousei chō o chūshin toshite,”

Touyōshi kenkyū, dai 16 kan dai 4 gō (Kyōto, 1958.03), 347-374.

郝娜,〈質疑黃宗智的「第三領域」和「準官員」概念〉,《二十一世紀雙月刊》,

2010年4月號(香港,2010.04),頁124-129。

Hao, Nuo. “Zhi yi Huang Zongzhi de ‘di san ling yu’ he ‘zhun guan yuan’ gai nian,” Er shi yi shi ji shuang yue kan, 2010 nian 4 yue hao (Hong Kong, 2010.04), 124-129.

張仲禮著,李榮昌譯,《中國紳士:關於其在19世紀中國社會中作用的研究》,上 海:上海社會科學出版社,1998。

Zhang, Zhongli, zhu, Li, Rongchang, yi. Zhong guo shen shi: guan yu qi zai 19 shi ji zhong guo she hui zhong zuo yong de yan jiu, Shanghai: Shanghai she hui ke xue chu ban she, 1998。

張杰,〈柳條邊、印票與清朝東北封禁新論〉,《中國邊疆史地研究》,1999年第 1期(北京,1999),頁78-85。

Zhang, Jie. “Liu tiao bian, yin piao yu qing chao dong bei feng jin xin lun,” Zhong guo bian jiang shi di yan jiu, 1999 nian di 1 qi (Beijing, 1999), 78-85。

張維安、張容嘉,〈客家人的大伯公:蘭芳共和國的羅芳伯及其事業〉,《客家研 究》,第3卷第1期(桃園,2009.06),頁57-89。

Zhang, Weian, Zhang, Rongjia. “Ke jia ren de da bo gong: Lan fang gong he guo de luo fang bo ji qi shi ye,” Ke jia yan jiu, di 3 juan di 1 qi (Taoyuan, 2009.06), 57-89.

梁勇,〈重慶教案與八省客長:一個區域史的視角〉,《社會科學研究》,2007 年第1期(成都,2007),頁170-175。

Liang, Yong. “Chong qing jiao an yu ba sheng ke zhang: yi ge qu yu shi de shi jiao,” She hui ke xue yan jiu, 2007 nian di 1qi (Chengdou, 2007), 170-175.

梁勇,〈清代四川客長制研究〉,《史學月刊》,2007年第3期(開封,2007.03),

頁28-35。

Liang, Yong. “Qing dai si chuan ke zhang zhi yan jiu,” Shi xue yue kan, 2007 nian

di 3qi (Kaifeng, 2007.03), 28-35.

梁嘉彬,《廣東十三行考》,上海:國立編譯館,1937。

Liang, Jiabin. Guang dong shi san hang kao, Shanghai: Guo li bian yi guan, 1937.

許檀,〈清代乾隆至道光年間的重慶商業〉,《清史研究》,1998年第3期(北京,

1998),頁30-40。

Xu, Tan. “Qing dai qian long zhi dao guang nian jian de zhong qing shang ye,”

Qing shi yan jiu, 1998 nian di 3 qi (Beijing, 1998), 30-40.

陳希育,《中國帆船與海外貿易》,廈門:廈門大學出版社,1991。

Chen, Xiyu. Zhong guo fan chuan yu hai wai mao yi, Xiamen: Xia men da xue chu ban she, 1991。

陳亞平,〈清代巴縣的鄉保、客長與「第三領域」—基於巴縣檔案史料的考察〉,

《中西法律傳統》,第7卷(武漢,2009),頁167-203。

Chen, Yaping. “Qing dai ba xian de xiang bao, ke zhang yu ‘di san ling yu’: ji yu ba xian dang an shi liao de kao cha,” Zhong xi fa lu chuan tong, di 7 juan (Wuhan, 2009), 167-203.

陳忠平,〈明清時期江南市鎮的牙人與牙行〉,《中國經濟史研究》,1987年第2 期(北京,1987),頁31-38。

Chen, Zhongping. “Ming qing shi qi jiang nan shi zhen de ya ren yu ya hang,”

Zhong guo jing ji shi yan jiu, 1987 nian di 2qi (Beijing, 1987), 31-38.

陳國棟,《東亞海域一千年》,臺北:遠流出版事業股份有限公司,2005。

Chen, Guodong. Dong ya hai yu yi qian nian, Taipei: Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2005。

陳煒,〈近代廣西境內的商賈〉,《貴州文史叢刊》,2003年第4期(貴陽,2003),

頁39-45。

Chen, Wei. “Jin dai guang xi jing nei de shang gu,” Gui zhou wen shi cong kan, 2003 nian di 4qi (Guiyang, 2003), 39-45。

陸平舟,〈官僚、幕友、胥吏:清代地方政府的三維體系〉,《南開學報(哲學社 會科學版)》,2005年第5期(天津,2005),頁86-94。

Lu, Pingzhou, “Guan liao, mu you, xu li: Qing dai di fang zheng fu de san wei ti xi,” Nan kai xue bao (zhe xue she hui ke xue ban), 2005 nian di 5 qi (Tianjin, 2005), 86-94.

彭澤益,〈清代廣東洋行制度的起源〉,《歷史研究》,1957年第1期(北京,1957),

頁1-24。

Peng, Zeyi. “Qing dai guang dong yang hang zhi du de qi yuan,” Li shi yan jiu, 1957 nian di 1qi (Beijing, 1957), 1-24.

黃宗智,〈中國的「公共領域」與「市民社會」?—國家與社會間的第三領域〉,

收入黃宗智主編,《中國研究的範式問題討論》,北京:社會科學文獻出版社,

2003,頁260-283。

Huang, Zongzhi. “Zhong guo de ‘gong gong ling yu’ yu ‘shi min she hui’?: guo jia yu she hui jian de di san ling yu,” shou ru, Huang Zongzhi, zhu bian, Zhong guo yan jiu de fan shi wen ti tao lun,Beijing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2003, 60-283。

黃濱、張斌,〈清代廣西段的中越貿易〉,《東南亞縱橫》,1992年第4期(南寧,

1992),頁19-24。

Huang, Bin, Zhang, Bin. “Qing dai guang xi duan de zhong yue mao yi,” Dong nan ya zong heng, 1992 nian di 4qi (Nanning, 1992), 19-24.

廖大珂,《福建海外交通史》,福州:福建人民出版社,2002。

Liao, Dake. Fujian hai wai jiao tong shi, Fuzhou: Fujian ren min chu ban she, 2002.

緒方修,〈蘭芳公司を探す:2世紀前の客家の共和国を求めて〉,《沖縄大学地 域研究所所報》,第30卷(那霸,2003.10),頁71-82。

Ogata, Osamu. “Ranhou kōshi o sagasu: 2 seiki mae no Hakka no kyōwakoku o motome te,” Okinawadaigaku chiiki kenkyūjo sho hō, dai 30 kan (Nahasi, 2003.10), 71-82.

劉序楓,〈清政府對中國出洋船隻的管理政策(1684-1842)〉,收入劉序楓主編,《中 國海洋發展史論文集》第九輯,臺北:中央硏究院人文社會科學硏究中心海洋 史硏究專題中心,2005,頁331-376。

Liu, Xufeng. “Qing zheng fu dui zhong guo chu yang chuan zhi de guan li zheng ce (1684-1842),” shou ru, Liu Xufeng, zhu bian, Zhong guo hai yang fa zhan shi lun wen ji, di jiu ji, Taipei: Zhong yang yan jiu yuan ren wen she hui ke xue yan jiu zhong xin hai yang shi yan jiu zhuan ti zhong xin, 2005, 331-376.

劉愛新,〈清代前期廣西牙人牙行發展考略〉,《中國社會經濟史研究》,2010 年第2期(廈門,2010),頁33-37。

Liu, Aixin. “Qing dai qian qi guang xi ya ren ya hang fa zhan kao lue,” Zhong guo she hui jing ji shi yan jiu, 2010 nian di 2 qi (Xiamen, 2010), 33-37。

蕭國亮,〈清代廣州行商制度研究〉,《清史研究》,2007年第1期(北京,2007),

頁32-48。

Xiao, Guoliang. “Qing dai guang zhou hang shang zhi du yan jiu,” Qing shi yan jiu, 2007 nian di 1qi (Beijing, 2007).

賴惠敏,〈清政府對恰克圖商人的管理(1755-1799)〉,《內蒙古師範大學學報(哲

學社會科學版)》,第41卷第1期(呼和浩特,2012.01),頁39-66。

Lai, Huimin. “Qing zheng fu dui qia ke tu shang ren de guan li (1755-1799),” Nei meng gu shi fan da xue xue bao (zhe xue she hui ke xue ban), di 41 juan di 1 qi (Hohhot, 2012.01), 39-66.

閻彩琴,〈18世紀中越邊境貿易中的入越華商〉,《東南亞南亞研究》,2012年第 1期(昆明,2012),頁50-54、93。

Yan, Caiqin, “18 shi ji zhong yue bian jing mao yi zhong de ru yue hua shang,”

Dong nan ya nan ya yan jiu, 2012 nian di 1qi (Kunming, 2012), 50-54, 93.

繆全吉,《清代幕府的人事制度》,臺北:中國人事行政月刊社,1971。

Miao, Quanji. Qing dai mu fu de ren shi zhi du, Taipei: Zhong guo ren shi xing zheng yue kan she, 1971。

魏丕信(Pierre-Etienne Will)著,徐建青譯,《18世紀中國的官僚制度與荒政》,南 京:江蘇人民出版社,2006。

Wei, Pixin (Pierre-Etienne Will), zhu, Xu, Jianqing, yi. 18 shi ji zhong guo de guan liao zhi du yu huang zheng, Nanjing: Jiangsu ren min chu ban she, 2006.

羅香林,《西婆羅洲羅芳伯等人所建共和國考》,香港:中國學社,1961。

Luo, Xianglin. Xi po luo zhou luo fang bo deng ren suo jian gong he guo kao, Hong Kong: Zhong guo xue she, 1961.

羅香林,《羅芳伯所建婆羅洲坤甸蘭芳大總制考》,長沙:商務印書館,1941。

Luo, Xianglin. Luo fang bo suo jian po luo zhou kun dian lan fang da zong zhi kao, Zhangsha: Shang wu yin shu guan, 1941.

“Ke-zhang” of the Merchants

and Handicraftsmen's Groups in the Qing Dynasty

Liao, Min-shu

Assistant Professor, Department of History, National Chengchi University

“Ke-zhang” is a word that refers to leaders of guilds of merchants and craftsmen who travelled from region to region looking for work. This article firstly aims to illustrate the meaning of “Ke-zhang” with respect to Qing dynasty literature, and then secondly attempts to compensate for the lack of theory on “Ke-zhang” in foreign trading cultures by reviewing their functions in terms of the structure of commerce and management of merchants.

Keywords: Ke-zhang, Qing Dynasty, Hu-shi (Trading), Merchants Management

在文檔中 清代商工群體中的客長 (頁 29-34)