• 沒有找到結果。

Tuyên truyӅn vӅ pháp lӋnh khác

在文檔中 Mục Lục (頁 44-54)

và danh lam thҳng cҧnh cӫa Ĉài Loan

IX. Tuyên truyӅn vӅ pháp lӋnh khác

˖Nhҵm ÿҧm bҧo sӭc khӓe cӫa dân cѭ Ĉài Loan và ngành nông nghiӋp chăn nuôi gia súc trong nѭӟc ÿѭӧc kinh doanh bӅn vӳng, bҳt ÿҫu tӯ ngày 1 tháng 10 năm 2008 hành khách nhұp cҧnh Ĉài Loan có mang theo ÿӝng thӵc vұt hoһc sҧn phҭm khác, phҧi chӫ ÿӝng khai báo vӟi hҧi quan hoһc xin kiӇm dӏch tҥi quҫy kiӇm dӏch ÿӝng thӵc vұt tҥi khu nhұp cҧnh cӫa Cөc kiӇm dӏch Ӫy ban nông nghiӋp ViӋn hành chính, ngѭӡi vi phҥm sӁ bӏ xӱ phҥt 3,000 ÿài tӋ trӣ lên, nӃu thuӝc tình tiӃt vi phҥm nghiêm trӑng sӁ xӱ lý theo pháp luұt (Dӳ liӋu chi tiӃt xin tham khҧo phө lөc ). Ngoài ra, ÿӝng thӵc vұt và nhӳng sҧn phҭm chӃ biӃn tӯ ÿӝng thӵc vұt gӱi qua bѭu ÿiӋn phҧi phù hӧp quy ÿӏnh kiӇm dӏch, sau khi kiӇm dӏch hӧp lӋ mӟi ÿѭӧc nhұn lҥi, các quy ÿӏnh liên quan vӅ kiӇm dӏch có thӇ gӑi ÿiӋn᧶02-23431401 ÿӇ tìm hiӇu thêm.

˖Sӣ y tӃ quӕc dân Bӝ y tӃ và phúc lӧi kӇ tӯ ngày 11 tháng 1 năm 2009, bҳt ÿҫu thi hành quy ÿӏnh mӟi vӅ phòng chӕng tác hҥi cӫa thuӕc lá, trong ÿó có quy ÿӏnh nghiêm cҩm hút thuӕc lá trong văn phòng có tӯ 3 ngѭӡi làm viӋc trӣ lên và nhӳng nѫi công cӝng, ngѭӡi vi phҥm sӁ bӏ xӱ phҥt tӯ 2,000 ÿài tӋ trӣ lên ÿӃn 10,000 ÿài tӋ trӣ xuӕng. Trѭӟc cәng ra vào cӫa nѫi cҩm hút thuӕc ÿӅu phҧi dán biӇn cҩm hút thuӕc rõ ràng, nӃu không dán biӇn báo cҩm hút thuӕc, sӁ bӏ xӱ phҥt tӯ 10,000 ÿài tӋ trӣ lên ÿӃn 50,000 ÿài tӋ trӣ xuӕng . NӃu không xác ÿӏnh ÿѭӧc môi

移 工 在 臺 工 作 須 知 中 越 南 文 版

(9) Thái Lӛ Các, Hoa Liên

Thái Lӛ Các là mӝt ÿiӇm ÿӃn du lӏch nәi tiӃng vӟi phong cҧnh thiên nhiên tuyӋt ÿҽp, nҵm trên ven ÿѭӡng cao tӕc phía Ĉông và phía Tây Ĉài Loan, có các danh lam thҳng cҧnh nәi tiӃng nhѭ: Yên Tӱ Khҭu, ÿӝng Cӱu Khúc, Thiên Tѭӡng, Thanh Thӫy Ĉoҥn Nhai, ÿӅn Trѭӡng Xuân, ÿѭӡng ÿi bӝ Bҥch Dѭѫng, là mӝt ÿiӇm thu hút khách du lӏch, khuyӃn khích khách du lӏch ÿӃn ÿây thăm quan.

˖Món ăn ÿһc sҳc : Rau rӯng, bánh bao chӍ, ÿһc sҧn trên núi, trà Sѫn Tô, khoai lang tím.

˖Phѭѫng tiӋn giao thông :

1. Tӯ ga tàu hӓa Hoa Liên ngӗi xe khách Hoa Liên ÿӃn Thiên Tѭӡng 2. Tӯ ga tàu hӓa Hoa Liên ngӗi chuyӃn [xe chuyên ÿѭa ÿón ÿӃn các ÿiӇm du lӏch cӫa Ĉài Loan] tuyӃn Thái Lӛ Các ÿӃn Thiên Tѭӡng

(10)Ngoài ra bҥn có thӇ ÿăng, nhұp vào trangᇷMҥng thông tin du lӏch Ĉài Loanᇸ(http://taiwan.net.tw/) ÿӇ tìm hiӇu thêm thông tin nhӳng danh lam thҳng cҧnh khác và các lӉ hӝi cӫa Ĉài Loan.

IX. Tuyên truyӅn vӅ pháp lӋnh khác

˖Nhҵm ÿҧm bҧo sӭc khӓe cӫa dân cѭ Ĉài Loan và ngành nông nghiӋp chăn nuôi gia súc trong nѭӟc ÿѭӧc kinh doanh bӅn vӳng, bҳt ÿҫu tӯ ngày 1 tháng 10 năm 2008 hành khách nhұp cҧnh Ĉài Loan có mang theo ÿӝng thӵc vұt hoһc sҧn phҭm khác, phҧi chӫ ÿӝng khai báo vӟi hҧi quan hoһc xin kiӇm dӏch tҥi quҫy kiӇm dӏch ÿӝng thӵc vұt tҥi khu nhұp cҧnh cӫa Cөc kiӇm dӏch Ӫy ban nông nghiӋp ViӋn hành chính, ngѭӡi vi phҥm sӁ bӏ xӱ phҥt 3,000 ÿài tӋ trӣ lên, nӃu thuӝc tình tiӃt vi phҥm nghiêm trӑng sӁ xӱ lý theo pháp luұt (Dӳ liӋu chi tiӃt xin tham khҧo phө lөc ). Ngoài ra, ÿӝng thӵc vұt và nhӳng sҧn phҭm chӃ biӃn tӯ ÿӝng thӵc vұt gӱi qua bѭu ÿiӋn phҧi phù hӧp quy ÿӏnh kiӇm dӏch, sau khi kiӇm dӏch hӧp lӋ mӟi ÿѭӧc nhұn lҥi, các quy ÿӏnh liên quan vӅ kiӇm dӏch có thӇ gӑi ÿiӋn᧶02-23431401 ÿӇ tìm hiӇu thêm.

˖Sӣ y tӃ quӕc dân Bӝ y tӃ và phúc lӧi kӇ tӯ ngày 11 tháng 1 năm 2009, bҳt ÿҫu thi hành quy ÿӏnh mӟi vӅ phòng chӕng tác hҥi cӫa thuӕc lá, trong ÿó có quy ÿӏnh nghiêm cҩm hút thuӕc lá trong văn phòng có tӯ 3 ngѭӡi làm viӋc trӣ lên và nhӳng nѫi công cӝng, ngѭӡi vi phҥm sӁ bӏ xӱ phҥt tӯ 2,000 ÿài tӋ trӣ lên ÿӃn 10,000 ÿài tӋ trӣ xuӕng. Trѭӟc cәng ra vào cӫa nѫi cҩm hút thuӕc ÿӅu phҧi dán biӇn cҩm hút thuӕc rõ ràng, nӃu không dán biӇn báo cҩm hút thuӕc, sӁ bӏ xӱ phҥt tӯ 10,000 ÿài tӋ trӣ lên ÿӃn 50,000 ÿài tӋ trӣ xuӕng . NӃu không xác ÿӏnh ÿѭӧc môi

trѭӡng ÿó có cҩm hút thuӕc hay không, có thӇ gӑi ÿiӋn qua ÿѭӡng dây khiӃu nҥi vӅ tác hҥi cӫa thuӕc lá: 0800-531-531 ÿӇ tìm hiӇu, nӃu có nhu cҫu cai thuӕc lá, có thӇ gӑi ÿiӋn qua ÿѭӡng dây cai thuӕc 0800-636363 ÿӇ tìm hiӇu thêm.

˖Luұt Bҧo vӋ Ĉӝng vұt quy ÿӏnh không ai ÿѭӧc quҩy rҫy, gây tәn thѭѫng hoһc ngѭӧc ÿãi ÿӝng vұt, ÿӗng thӡi không ÿѭӧc giӃt hҥi chó mèo, nһng nhҩt sӁ bӏ phҥt dѭӟi 2 năm tù giam và bӏ phҥt tiӅn tӯ 200 nghìn ÿӃn 2 triӋu Ĉài tӋ. Ĉӕi vӟi hành vi buôn bán hoһc ăn thӏt chó mèo, sӁ bӏ phҥt tӯ 50 nghìn ÿӃn 250 nghìn Ĉài tӋ. Chӫ sӱ dөng lao ÿӝng cҫn phҧi dӵa theo quy ÿӏnh KӃ hoҥch phөc vө chăm sóc ÿӡi sӕng thѭӡng ngày, ÿӇ tuyên truyӅn cho lao ÿӝng nѭӟc ngoài tuân thӫ các quy ÿӏnh Luұt Bҧo vӋ Ĉӝng vұt trong thӡi gian làm viӋc tҥi Ĉài Loan.

NӃu nhѭ không tuân thӫ pháp luұt, ÿӗng thӡi không cҧi thiӋn trong thӡi hҥn quy ÿӏnh, sӁ bӏ chính quyӅn ÿӏa phѭѫng xӱ phҥt tӯ 60 nghìn ÿӃn 300 nghìn Ĉài TӋ.

˖Không ÿѭӧc tiӃn hành viӋc giao dӏch ngoҥi hӕi và chuyӇn khoҧn qua các cá nhân tә chӭc hoҥt ÿӝng ngoҥi hӕi trái phép, nhѭ lao ÿӝng nѭӟc ngoài ÿѭӧc nhӳng cá nhân tә chӭc cung cҩp dӏch vө mua bán ngoҥi tӋ, nhӳng cá nhân tә chӭc này là ÿã vi phҥm quy ÿӏnh cӫa khoҧn 1 ÿiӅu 29 Luұt ngân hàng, khoҧn 1 ÿiӅu 22 cӫa ÿiӅu lӋ quҧn lý ngoҥi hӕi ˬkhông phҧi là ngân hàng không ÿѭӧc phép hoҥt ÿӝng ngoҥi hӕi trong và ngoài nѭӟc˭,ˬmua bán kinh doanh ngoҥi tӋ trái phép, hoҥt ÿӝng thѭӡng xuyên˭ÿӅu là hoҥt ÿӝng bӏ cҩm, phҧi chӏu trách nhiӋm hình sӵ, vҧ lҥi giӳa ngѭӡi tiêu dùng và nhӳng cá nhân tә chӭc hoҥt ÿӝng ngoҥi hӕi thѭӡng xҧy ra tranh chҩp, nên lao ÿӝng nѭӟc ngoài phҧi tiӃn hành viӋc giao dӏch ngoҥi hӕi và chuyӇn khoҧn vӟi các cѫ quan tín dөng hӧp pháp (nhѭ ngân hàng), ÿӇ thu nhұp mà mình vҩt vҧ kiӃm ÿѭӧc khӓi bӏ lӯa ÿҧo hoһc bӏ chiӃm ÿoҥt. Ngoài ra hiӋn nay mӝt sӕ ngân hàng ÿã cung cҩp dӏch vө ATM có thӇ chuyӇn khoҧn ra nѭӟc ngoài, ÿӇ cho ngѭӡi lao ÿӝng nѭӟc ngoài có thӇ dӉ dàng, an toàn tiӃn hành chuyӇn khoҧn.

˖Ӣ Ĉài Loan khi ÿi lҥi bҵng phѭѫng tiӋn giao thông công cӝng (nhѭ xe buýt, tàu ÿiӋn hoһc tàu hӓa), nӃu không phҧi là ngѭӡi già, phө nӳ có thai, ngѭӡi ÿi lҥi bҩt tiӋn và bӗng bӃ trҿ em, xin hãy chӫ ÿӝng nhѭӡng lҥi chӛ ngӗi, và không ÿѭӧc chiӃm dөng ghӃ ѭu tình thѭѫng.

˖ĈӇ bҧo vӋ tài nguyên rӯng quý hiӃm cӫa Ĉài Loan và bҧo vӋ nguӗn nѭӟc, giҧm thiӇu hoҧ hoҥn, Luұt Bҧo vӋ rӯng quy ÿӏnh không ai ÿѭӧc phép trӝm cҳp chiӃm giӳ trái phép tài sҧn rӯng, sҧn vұt rӯng, ngѭӡi vi phҥm sӁ bӏ xӱ tù giam giӳ tӯ 1 năm trӣ lên ÿӃn 7 năm trӣ xuӕng, và ÿӗng thӡi bӏ phҥt tiӅn gҩp 5 lҫn ÿӃn 10 lҫn giá trӏ tài sҧn trӝm cҳp ÿѭӧc;

nӃu trӝm cҳp các loҥi gӛ quý nhѭ gӛ cây Bách ÿӓ Ĉài Loan, Bách dҽt, long não Ĉài Loan, còn bӏ gia tăng hình phҥt, nһng nhҩt là bӏ xӱ tù giam giӳ 10 năm 6 tháng, ÿӗng thӡi bӏ phҥt tiӅn gҩp 10 lҫn ÿӃn 20 lҫn

中 越 南 文 版 移 工 在 臺 工 作 須 知

giá trӏ tài sҧn trӝm cҳp ÿѭӧc, vì vұy ÿӅ nghӏ các bҥn phҧi tuân thӫ pháp luұt không ÿѭӧc vi phҥm quy ÿӏnh. NӃu bҥn biӃt ai trӝm cҳp phi pháp, hoan nghênh gӑi ÿiӋn ÿӃn sӕ máy 0800-057-930 ÿӇ tӕ giác, nӃu bҳt ÿѭӧc kҿ phҥm tӝi thì mӭc tiӅn thѭӣng cao nhҩt là 3 triӋu Ĉài tӋ.

˖ĈӇ bҧo vӋ quyӅn lӧi cӫa bҥn khi mӣ tài khoҧn ngân hàng tҥi Ĉài Loan, ÿӇ nghӏ bҥn mӣ tài khoҧn thu chi liên ngân hàng ҕ(tài khoҧn tiӃt kiӋm liên thông), ÿӇ cho bҥn thuұn tiӋn rút tiӅn ӣ các ngân hàng khác sau này.

Ngoài ra ÿӇ tránh trѭӡng hӧp bӏ mҥo danh ÿӇ ÿăng ký sӕ ÿiӋn thoҥi, xin vui lòng bҧo quҧn tӕt giҩy tӡ tùy thân, không ÿѭӧc giao cho ngѭӡi khác.

˖ĈӇ giúp cho nhӳng lao ÿӝng trӣ vӅ quê hѭѫng nhұn thӭc ÿѭӧc thông tin tӯ các doanh nhân Ĉài Loan có liên quan ӣ nѭӟc sӣ tҥi, nhҵm quҧng bá viӋc làm cho nhӳng lao ÿӝng nhұp cѭ trӣ vӅ, Bӝ Lao ÿӝng lұp"Trang web kӃ hoҥch dӏch vө quan tâm lao ÿӝng nhұp cѭ ӣ nѭӟc ngoài vào sân bay (ÿӏa chӍ trang web᧶https://fwas.wda.gov.tw/) Công bӕ thông tin cӫa doanh nhân Ĉài Loan tҥi bӕn quӕc gia Cung cҩp tài liӋu tham khҧo cho cho các lao ÿӝng sҳpvӅ nѭӟc.

˖Ĉӕi vӟi lao ÿӝng nhұp cѭ, chӫ sӱ dөng lao ÿӝng, cѫ quan dӏch vө viӋc làm tѭ nhân và công chúng nói chung ÿӇ tҥo ÿiӅu kiӋn hiӇu biӃt vӅ lao ÿӝng nhұp cѭ và hiӇu ÿѭӧc viӋc thuê các chuyên gia nѭӟc ngoài trong kinh doanh, viӋc duy trì các quyӅn và lӧi ích và các hҥng mөc cҫn chú ý Bӝ ÿã thành lұp mӝt trang web ngôn ngӳ ÿa quӕc gia (bao gӗm tiӃng Trung, tiӃng Anh, Ҩn Ĉӝ, tiӃng ViӋt và tiӃng Thái (ÿӏa chӍ trang web᧶

https://fw.wda.gov.tw/), Cung cҩp thông tin mӟi nhҩt và ÿҫy ÿӫ nhҩt vӅ luұt nhұp cѭ và quyӅn bҧo vӋ.

˖Ĉài Loan cҩm lái xe máy, ô tô, xe ÿҥp ÿiӋn hoһc xe ÿҥp sau khi uӕng rѭӧu. NӃu nӗng ÿӝ còn vѭӧt mӭc quy ÿӏnh sӁ bӏ phҥt tӯ 15 nghìn ÿài tӋ trӣ lên, ÿӗng thӡi còn bӏ tích lNJy lҥi sӕ lҫn vi phҥm ÿӇ tăng mӭc phҥt.

NӃu gây ra tҥi nҥn, ngoài xӱ phҥt hành chính còn phҧi chӏu trách nhiӋm hình sӵ, nên cҫn nghiêm túc tuân thӫ.

˖ĈӇ cung cҩp môi trѭӡng nuôi dѭӥng và giáo dөc tӕt hѫn cho thӃ hӋ sau, lao ÿӝng ngѭӡi nѭӟc ngoài làm viӋc tҥi Ĉài Loan phҧi có kӃ hoҥch tránh thai hoһc biӋn pháp sinh ÿҿ; ngoài ra, lao ÿӝng nӳ ngѭӡi nѭӟc ngoài cѭ trú hӧp pháp, nӃu có tham gia Bҧo hiӇm Y tӃ, thì ÿѭӧc hѭӣng chӃ ÿӝ khám thai giӕng nhѭ phө nӳ mang thai trong nѭӟc, dӏch vө hѭӟng dүn giáo dөc vӋ sinh chăm sóc sӭc khӓe trѭӟc khi sinh, nӃu có thҳc mҳc liên quan vӅ sinh ÿҿ trong thӡi gian làm viӋc tҥi Ĉài Loan, ÿӅu có thӇ liên hӋ vào ÿѭӡng dây khiӃu nҥi tѭ vҩn lao ÿӝng 1955 ÿӇ ÿѭӧc hӛ trӧ.

˖Ĉài Loan thúc ÿҭy Y tӃ phân cҩp, khi mҳc bӋnh, trѭӟc hӃt tӟi Phòng khám gҫn nhҩt ÿӇ khám bӋnh, nӃu cҫn thiӃt phҧi chuyӇn tuyӃn, bác sƭ sӁ hӛ trӧ tӟi BӋnh viӋn và Khoa ÿiӅu trӏ thích hӧp nhҩt, giúp cho sӭc khӓe cӫa bҥn có thӇ nhұn ÿѭӧc sӵ chăm sóc tӕt nhҩt. Sӣ Phát triӇn Nguӗn lao ÿӝng – Bӝ Lao ÿӝng quan tâm ÿӃn bҥn!

移 工 在 臺 工 作 須 知 中 越 南 文 版

giá trӏ tài sҧn trӝm cҳp ÿѭӧc, vì vұy ÿӅ nghӏ các bҥn phҧi tuân thӫ pháp luұt không ÿѭӧc vi phҥm quy ÿӏnh. NӃu bҥn biӃt ai trӝm cҳp phi pháp, hoan nghênh gӑi ÿiӋn ÿӃn sӕ máy 0800-057-930 ÿӇ tӕ giác, nӃu bҳt ÿѭӧc kҿ phҥm tӝi thì mӭc tiӅn thѭӣng cao nhҩt là 3 triӋu Ĉài tӋ.

˖ĈӇ bҧo vӋ quyӅn lӧi cӫa bҥn khi mӣ tài khoҧn ngân hàng tҥi Ĉài Loan, ÿӇ nghӏ bҥn mӣ tài khoҧn thu chi liên ngân hàng ҕ(tài khoҧn tiӃt kiӋm liên thông), ÿӇ cho bҥn thuұn tiӋn rút tiӅn ӣ các ngân hàng khác sau này.

Ngoài ra ÿӇ tránh trѭӡng hӧp bӏ mҥo danh ÿӇ ÿăng ký sӕ ÿiӋn thoҥi, xin vui lòng bҧo quҧn tӕt giҩy tӡ tùy thân, không ÿѭӧc giao cho ngѭӡi khác.

˖ĈӇ giúp cho nhӳng lao ÿӝng trӣ vӅ quê hѭѫng nhұn thӭc ÿѭӧc thông tin tӯ các doanh nhân Ĉài Loan có liên quan ӣ nѭӟc sӣ tҥi, nhҵm quҧng bá viӋc làm cho nhӳng lao ÿӝng nhұp cѭ trӣ vӅ, Bӝ Lao ÿӝng lұp"Trang web kӃ hoҥch dӏch vө quan tâm lao ÿӝng nhұp cѭ ӣ nѭӟc ngoài vào sân bay (ÿӏa chӍ trang web᧶https://fwas.wda.gov.tw/) Công bӕ thông tin cӫa doanh nhân Ĉài Loan tҥi bӕn quӕc gia Cung cҩp tài liӋu tham khҧo cho cho các lao ÿӝng sҳpvӅ nѭӟc.

˖Ĉӕi vӟi lao ÿӝng nhұp cѭ, chӫ sӱ dөng lao ÿӝng, cѫ quan dӏch vө viӋc làm tѭ nhân và công chúng nói chung ÿӇ tҥo ÿiӅu kiӋn hiӇu biӃt vӅ lao ÿӝng nhұp cѭ và hiӇu ÿѭӧc viӋc thuê các chuyên gia nѭӟc ngoài trong kinh doanh, viӋc duy trì các quyӅn và lӧi ích và các hҥng mөc cҫn chú ý Bӝ ÿã thành lұp mӝt trang web ngôn ngӳ ÿa quӕc gia (bao gӗm tiӃng Trung, tiӃng Anh, Ҩn Ĉӝ, tiӃng ViӋt và tiӃng Thái (ÿӏa chӍ trang web᧶

https://fw.wda.gov.tw/), Cung cҩp thông tin mӟi nhҩt và ÿҫy ÿӫ nhҩt vӅ luұt nhұp cѭ và quyӅn bҧo vӋ.

˖Ĉài Loan cҩm lái xe máy, ô tô, xe ÿҥp ÿiӋn hoһc xe ÿҥp sau khi uӕng rѭӧu. NӃu nӗng ÿӝ còn vѭӧt mӭc quy ÿӏnh sӁ bӏ phҥt tӯ 15 nghìn ÿài tӋ trӣ lên, ÿӗng thӡi còn bӏ tích lNJy lҥi sӕ lҫn vi phҥm ÿӇ tăng mӭc phҥt.

NӃu gây ra tҥi nҥn, ngoài xӱ phҥt hành chính còn phҧi chӏu trách nhiӋm hình sӵ, nên cҫn nghiêm túc tuân thӫ.

˖ĈӇ cung cҩp môi trѭӡng nuôi dѭӥng và giáo dөc tӕt hѫn cho thӃ hӋ sau, lao ÿӝng ngѭӡi nѭӟc ngoài làm viӋc tҥi Ĉài Loan phҧi có kӃ hoҥch tránh thai hoһc biӋn pháp sinh ÿҿ; ngoài ra, lao ÿӝng nӳ ngѭӡi nѭӟc ngoài cѭ trú hӧp pháp, nӃu có tham gia Bҧo hiӇm Y tӃ, thì ÿѭӧc hѭӣng chӃ ÿӝ khám thai giӕng nhѭ phө nӳ mang thai trong nѭӟc, dӏch vө hѭӟng dүn giáo dөc vӋ sinh chăm sóc sӭc khӓe trѭӟc khi sinh, nӃu có thҳc mҳc liên quan vӅ sinh ÿҿ trong thӡi gian làm viӋc tҥi Ĉài Loan, ÿӅu có thӇ liên hӋ vào ÿѭӡng dây khiӃu nҥi tѭ vҩn lao ÿӝng 1955 ÿӇ ÿѭӧc hӛ trӧ.

˖Ĉài Loan thúc ÿҭy Y tӃ phân cҩp, khi mҳc bӋnh, trѭӟc hӃt tӟi Phòng khám gҫn nhҩt ÿӇ khám bӋnh, nӃu cҫn thiӃt phҧi chuyӇn tuyӃn, bác sƭ sӁ hӛ trӧ tӟi BӋnh viӋn và Khoa ÿiӅu trӏ thích hӧp nhҩt, giúp cho sӭc khӓe cӫa bҥn có thӇ nhұn ÿѭӧc sӵ chăm sóc tӕt nhҩt. Sӣ Phát triӇn Nguӗn lao ÿӝng – Bӝ Lao ÿӝng quan tâm ÿӃn bҥn!

Sӱa ÿәi quy ÿӏnh cѫ bҧn trong Sách kӃ hoҥch dӏch vө chăm sóc ÿӡi sӕng cho ngѭӡi nѭӟc ngoài

1.Bӝ Lao ÿӝng ( gӑi tҳt là trө sӣ chính ) ÿӇ xét duyӋt Chӫ sӱ dөng lao ÿӝng ÿăng ký giҩy phép thuê lao ÿӝng hoһc tiӃp tөc thuê dөng ngѭӡi lao ÿӝng nѭӟc ngoài theo quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 46, khoҧn 1, ÿiӅu 8 ÿӃn 10 cӫa ĈiӅu luұt vӅ Dӏch vө ViӋc làm, Trong thӡi gian quy ÿӏnh sӁ thông báo cho cѫ quan có thҭm quyӅn tҥi ÿӏa phѭѫng khi kiӇm tra phҧi ÿính kèm ( sách kӃ hoҥch dӏch vө chăm sóc sӭc khӓe cho ngѭӡi nѭӟc ngoài) bҧn chuҭn.

2. Chӫ sӱ dөng lao ÿӝng nên dӵa theo quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 19 luұt " biӋn pháp quҧn lý và giҩy phép tuyӇn mӝ lao ÿӝng ngѭӡi nѭӟc ngoài cӫa chӫ sӱ dөng ", lұp kӃ hoҥch chăm sóc ÿӡi sӕng cho ngѭӡi nѭӟc ngoài, theo nhѭ hҥng mөc ÿѭӧc quy ÿӏnh và tiêu chuҭn nhѭ sau:

(螐) Công viӋc ÿánh bҳt cá ngoài biӇn (ÿánh cá gâҒn bӡ) khán hӝ công làm viӋc ӣ viӋn dѭӥng lão, ngành sҧn xuҩt chӃ tҥo, ngành xây dӵng và ngành nghӅ giӃt mә (cách thӭc ÿӏnh dҥng nhѭ phө lөc1)

Vҩn ÿӅ Tiê u chuҭn

I. ChӃ ÿӝ ăn uӕng

1.Nѭӟc uӕng

1.Nѭӟc uӕng phҧi ÿҥt tiêu chuҭn uӕng, phҧi có tӯ ngӳ hoһc ký hiӋu dӉ hiӇu cho ngѭӡi nѭӟc ngoài dӉ phân biӋt.

2.Không ÿѭӧc ÿӇ cӕc dùng chung.

3.Các nguӗn nѭӟc không uӕng ÿѭӧc (nhѭ nѭӟc phөc vө công nghiӋp, nѭӟc phөc vө phòng cháy chӳa cháy..v..v), cҫn phҧi có ngôn ngӳ hoһc ký hiӋu dӉ hiӇu giúp cho ngѭӡi nѭӟc ngoài dӉ phâ n biӋt.

2.Nhà ăn, nhà bӃp (nӃu xây dӵng cҫn phù hӧp tiêu chuҭn)

1.Nhà ăn, nhà bӃp phҧi tách rӡi nhau ÿӗng thӡi phҧi ÿѭӧc dӑn dҽp sҥch sӁ thѭӡng xuyên, cҫn có ÿӫ ánh sáng, thông gió và các phѭѫng tiӋn ÿӇ ngăn ngӯa muӛi, ruӗi, gián, chuӝt.

2.Phҧi cung cҩp bàn ghӃ sҥch sӁ hӧp vӋ sinh 3. Ngѭӡi nѭӟc ngoài khám sӭc khoҿ không hӧp lӋ trѭӟc khi ÿѭa vӅ nѭӟc, nhӳng vұt dөng ăn uӕng cӫa hӑ phҧi ÿһc biӋt xӱ lý riêng, không ÿѭӧc ÿѭӧc ÿӇ lүn vӟi ngѭӡi nѭӟc ngoài khác.

4.Phòng ăn, nhà bӃp phҧi ÿѭӧc thiӃt ÿһt (hai hoһc nhiӅu) cӱa an toàn ÿӇ ÿáp ӭng nhu cҫu thoát nҥn trong trѭӡng hӧp khҭn cҩp.

5.Phòng ăn, nhà bӃp, nhà vӋ sinh, và tӵ hoҥi phҧi nҵm cách nhau hѫn 30 mét. Nhѭng nhà vӋ sinh thuӝc loҥi xҧ nѭӟc thì không giӟi hҥn.

6.Phҧi duy trì vӋ sinh sҥch sӁ thѭӡng xuyên, do chuyên viên tiӃn hành kiӇm tra và ÿѭӧc ghi chép lҥi.

中 越 南 文 版 移 工 在 臺 工 作 須 知

3. Bӳa ăn

1.Chӫ sӱ dөng lao ÿӝng cung cҩp bӳa ăn cho ngѭӡi nѭӟc ngoài, nên tôn trӑng mong muӕn cӫa ngѭӡi nѭӟc ngoài và nhӳng ÿiӅu cҩm kӏ trong tôn giáo, ÿҧm bҧo vӋ sinh thӵc phҭm, ÿҫy ÿӫ và tѭѫng ÿѭѫng vӟi giá tiӅn mà hӑ ÿóng.

2.Ngѭӡi nѭӟc ngoài tӵ ÿóng phí riêng, nhѭng ÿѭӧc cung cҩp bӣi chӫ thuê thì chӫ thuê nên tôn trӑng mong muӕn cӫa ngѭӡi nѭӟc ngoài và nhӳng ÿiӅu cҩm kӏ trong tôn giáo, ÿҧm bҧo vӋ sinh thӵc phҭm là hӧp vӋ sinh, ÿҫy ÿӫ, và tѭѫng ÿѭѫng vӟi giá tiӅn mà hӑ ÿóng, NӃu sӕ lѭӧng ngѭӡi nѭӟc ngoài dѭӟi 30 ngѭӡi, thì phҧi dӵa theo phҫn ÿông ngѭӡi nѭӟc ngoài ÿӇ quyӃt ÿӏnh vӅ hình thӭc bӳa ăn, NӃu nhѭ sӕ lѭӧng trên 30 ngѭӡi, phҧi do chӫ thuê và lao ÿӝng lұp ra hӝi ӫy viên ÿӇ quyӃt ÿӏnh bӳa ăn cӫa hӑ, trong ÿó ngѭӡi nѭӟc ngoài không ÿѭӧc ít hѫn hai phҫn ba tәng sӕ thành viên trong hӝi.

2.Ký túc

1. Lӕi ÿi ký túc xá

1.Khu vӵc ký túc xá nên có lӕi ÿi rӝng rãi và thoáng ÿãng, hai bên có phòng ngӫ, chiӅu rӝng cӫa nó phҧi tӯ 1,6m trӣ lên ; trong mӝt sӕ trѭӡng hӧp khác, là 1,2m trӣ lên;

diӋn tích sàn trên cùng mӝt tҫng nhӓ hѫn 200m2 (tҫng hҫm 100m2 ), là 1,2 mét.

2.Các lӕi ÿi và phѭѫng tiӋn chӳa cháy, tҩt cҧ phҧi ÿѭӧc ÿánh dҩu bҵng ngôn ngӳ hoһc ký hiӋu giúp ngѭӡi nѭӟc ngoài dӉ hiӇu, ÿӗng thӡi chӍ rõ hѭӟng di tҧn trong trѭӡng hӧp khҭn cҩp.

2.Ký túc xá không ÿѭӧc xây dӵng tҥi nѫi làm viӋc.

1.Chҩt nә, chҩt tӵ cháy, chҩt oxy hóa, chҩt dӉ cháy, khí hoһc nhӳng nhiên liӋu dӉ cháy phҧi ÿһt tҥi nѫi lѭu trӳ

2.Sӱ dөng Lò nung, nӗi hѫi cҫn ÿһt tҥi nѫi làm viӋc.

3.Khí, hѫi hoһc bөi ÿӝc hҥi cҫn ÿһt tҥi nhӳng nѫi khác nhau tҥi chӛ làm viӋc.

4.Không ÿѭӧc thiӃt lұp nhӳng máy móc thiӃt bӏ có tiӃng ÿӝng mҥnh và ӗn ÿӇ ӣ nѫi gҫn chӛ làm viӋc.

3.Khu vӵc sinh sӕng cӫa lao ÿӝng nѭӟc ngoài

DiӋn tích khu vӵc sinh sӕng cӫa lao ÿӝng nѭӟc ngoài, là khu vӵc nѫi chӫ sӱ dөng lao ÿӝng cung cҩp chӛ ӣ cho lao ÿӝng trong phҥm vi sӱ dөng, quy ÿӏnh mӛi ngѭӡi phҧi trên 3,2 m2.

移 工 在 臺 工 作 須 知 中 越 南 文 版

3. Bӳa ăn

1.Chӫ sӱ dөng lao ÿӝng cung cҩp bӳa ăn cho ngѭӡi nѭӟc ngoài, nên tôn trӑng mong muӕn cӫa ngѭӡi nѭӟc ngoài và nhӳng ÿiӅu cҩm kӏ trong tôn giáo, ÿҧm bҧo vӋ sinh thӵc phҭm, ÿҫy ÿӫ và tѭѫng ÿѭѫng vӟi giá tiӅn mà hӑ ÿóng.

2.Ngѭӡi nѭӟc ngoài tӵ ÿóng phí riêng, nhѭng ÿѭӧc cung cҩp bӣi chӫ thuê thì chӫ thuê nên tôn trӑng mong muӕn cӫa ngѭӡi nѭӟc ngoài và nhӳng ÿiӅu cҩm kӏ trong tôn giáo, ÿҧm bҧo vӋ sinh thӵc phҭm là hӧp vӋ sinh, ÿҫy ÿӫ, và tѭѫng ÿѭѫng vӟi giá tiӅn mà hӑ ÿóng, NӃu sӕ lѭӧng ngѭӡi nѭӟc ngoài dѭӟi 30 ngѭӡi, thì phҧi dӵa theo phҫn ÿông ngѭӡi nѭӟc ngoài ÿӇ quyӃt ÿӏnh vӅ hình thӭc bӳa ăn, NӃu nhѭ sӕ lѭӧng trên 30 ngѭӡi, phҧi do chӫ thuê và lao ÿӝng lұp ra hӝi ӫy viên ÿӇ quyӃt ÿӏnh bӳa ăn cӫa hӑ, trong ÿó ngѭӡi nѭӟc ngoài không ÿѭӧc ít hѫn hai phҫn ba tәng sӕ thành viên trong hӝi.

2.Ký túc

1. Lӕi ÿi ký túc xá

1.Khu vӵc ký túc xá nên có lӕi ÿi rӝng rãi và thoáng ÿãng, hai bên có phòng ngӫ, chiӅu rӝng cӫa nó phҧi tӯ 1,6m trӣ lên ; trong mӝt sӕ trѭӡng hӧp khác, là 1,2m trӣ lên;

diӋn tích sàn trên cùng mӝt tҫng nhӓ hѫn 200m2 (tҫng hҫm 100m2 ), là 1,2 mét.

2.Các lӕi ÿi và phѭѫng tiӋn chӳa cháy, tҩt cҧ phҧi ÿѭӧc ÿánh dҩu bҵng ngôn ngӳ hoһc ký hiӋu giúp ngѭӡi nѭӟc ngoài dӉ hiӇu, ÿӗng thӡi chӍ rõ hѭӟng di tҧn trong trѭӡng hӧp khҭn cҩp.

2.Ký túc xá không ÿѭӧc xây dӵng tҥi nѫi làm viӋc.

1.Chҩt nә, chҩt tӵ cháy, chҩt oxy hóa, chҩt dӉ cháy, khí hoһc nhӳng nhiên liӋu dӉ cháy phҧi ÿһt tҥi nѫi lѭu trӳ

2.Sӱ dөng Lò nung, nӗi hѫi cҫn ÿһt tҥi nѫi làm viӋc.

3.Khí, hѫi hoһc bөi ÿӝc hҥi cҫn ÿһt tҥi nhӳng nѫi khác nhau tҥi chӛ làm viӋc.

4.Không ÿѭӧc thiӃt lұp nhӳng máy móc thiӃt bӏ có tiӃng ÿӝng mҥnh và ӗn ÿӇ ӣ nѫi gҫn chӛ làm viӋc.

3.Khu vӵc sinh sӕng cӫa lao ÿӝng nѭӟc ngoài

DiӋn tích khu vӵc sinh sӕng cӫa lao ÿӝng nѭӟc ngoài, là khu vӵc nѫi chӫ sӱ dөng lao ÿӝng cung cҩp chӛ ӣ cho lao ÿӝng trong phҥm vi sӱ dөng, quy ÿӏnh mӛi ngѭӡi phҧi trên 3,2 m2.

4.Ký túc xá nên ÿѭӧc xây dӵng nhà vӋ sinh và lҳp ÿһt thiӃt bӏ vӋ sinh phù hӧp vӟi quy ÿӏnh.

1.Phòng vӋ sinh nam ÿѭӧc tính theo sӕ lao ÿӝng nam ӣ tҥi ký túc xá, nguyên tҳc là mӛi 25 ngѭӡi thì phҧi xây mӝt nhà vӋ sinh, và mӛi 15 ngѭӡi phҧi lҳp ÿһt mӝt bӗn cҫu.

2.Sӕ phòng vӋ sinh nӳ ÿѭӧc tính theo sӕ lao ÿӝng nӳ ӣ tҥi ký túc xá, nguyên tҳc là mӛi 15 ngѭӡi thì lұp mӝt nhà vӋ sinh 3.Phòng tҳm cҫn lҳp ÿһt hӋ thӕng cung cҩp

nѭӟc nóng lҥnh phù hӧp vӟi quy ÿӏnh.

4.Ký túc xá phҧi chia theo ranh giӟi nam và nӳ, luôn duy trì sӵ sҥch sӁ và phҧi chú ý ÿӃn sӵ riêng tѭ cӫa ngѭӡi lao ÿӝng.

5. BiӋn pháp cách ly

Thông qua kiӇm tra sӭc khӓe cӫa cѫ quan Y tӃ, nhӳng lao ÿӝng có bӋnh truyӅn nhiӉm theo luұt ÿӏnh ÿang chӡ ÿѭa vӅ nѭӟc, nên sҳp xӃp cách ly.

6.Ĉһt quy tҳc quҧn lý chӛ ӣ cho ngѭӡi nѭӟc ngoài

Ĉһt quy tҳc quҧn lý chӛ ӣ cho ngѭӡi nѭӟc ngoài, phҧi có văn bҧn công cáo và ngѭӡi nѭӟc ngoài có thӇ ÿӑc hiӇu.

7. Bҧo vӋ an toàn cá nhân cho ngѭӡi nѭӟc ngoài

Chӫ thuê chӏu trách nhiӋm bҧo vӋ an toàn cá nhân và bҧo vӋ quyӅn riêng tѭ cӫa ngѭӡi nѭӟc ngoài, theo các quy ÿӏnh cӫa Luұt phòng ngӯa xâm hҥi tình dөc và phòng ngӯa quҩy rӕi tình dөc. Nѫi ӣ cӫa ngѭӡi nѭӟc ngoài phҧi lҳp ÿһt các thiӃt bӏ giám sát.

3.Quҧn lý

1.nhӳng ÿiӅu cҫn biӃt trong cuӝc sӕng, giӟi thiӋu môi trѭӡng và hѭӟng dүn sӱ dөng thiӃt bӏ cho ngѭӡi nѭӟc ngoài.

chӫ sӱ dөng lao ÿӝng nên dùng văn bҧn dӉ hiӇu thông báo thông tin cҫn thiӃt (giӟi thiӋu cho ngѭӡi nѭӟc ngoài hiӇu rõ môi trѭӡng sinh hoҥt, hѭӟng dүn sӱ dөng thiӃt bӏ, giӟi thiӋu chѭѫng trình phát thanh ngoҥi ngӳ...)và phҧi thông báo ӣ vӏ trí rõ ràng, trѭӟc ký túc cӫa lao ÿӝng .

2.i Chӫ sӱ dөng lao ÿӝng hoһc cѫ quan dӏch vө viӋc làm tѭ nhân, cҫn bӕ trí nhân viên phөc vө chăm sóc ÿӡi sӕng cho ngѭӡi nѭӟc ngoài

1.TuyӇn dөng sӕ lѭӧng10 ngѭӡi trӣ lên, 50 ngѭӡi trӣ xuӕng, ít nhҩt bӕ trí 1 ngѭӡi.

2.TuyӇn dөng sӕ lѭӧng 50 ngѭӡi trӣ lên, 100 ngѭӡi trӣ xuӕng, ít nhҩt bӕ trí 2 ngѭӡi.

3.TuyӇn dөng sӕ lѭӧng100 ngѭӡi trӣ lên, ít nhҩt bӕ trí 3 ngѭӡi, mӛi lҫn tăng sӕ lѭӧng tuyӇn dөng 100 ngѭӡi, ít nhҩt bӕ trí thêm 1 ngѭӡi.

3.TuyӇn dөng nhân viên nѭӟc ngoài cҫn có năng lӵc, biӃt hai ngôn ngӳ (tiӃng hoa và tiӃng mҽ ÿҿ)

1.TuyӇn dөng sӕ lѭӧng 30 ngѭӡi trӣ lên, 100 ngѭӡi trӣ xuӕng,ít nhҩt bӕ trí 1 ngѭӡi.

2.TuyӇn dөng sӕ lѭӧng100 ngѭӡi trӣ lên, 200 ngѭӡi trӣ xuӕng, ít nhҩt bӕ trí 2 ngѭӡi.

中 越 南 文 版 移 工 在 臺 工 作 須 知

3.TuyӇn dөng sӕ lѭӧng 200 ngѭӡi trӣ lên, ít nhҩt bӕ trí 3 ngѭӡi, mӛi lҫn gia tăng tuyӇn dөng100 ngѭӡi, bә sung thêm ít nhҩt 1 ngѭӡi.

4.Trѭӟc khi làm viӋc cҫn tiӃn hành ÿào tҥo và tuyên truyӅn luұt lӋ

Ĉӕi vӟi ngѭӡi nѭӟc ngoàiˬCҫn tiӃn hành ÿào tҥo trѭӟc khi làm viӋc˭, giӟi thiӋu các luұt pháp và quy ÿӏnh phҧi tuân thӫ trong thӡi gian làm viӋc tҥi Ĉài Loan, Chҷng hҥn nhѭ kiӇm tra sӭc khӓe và các bӋnh truyӅn nhiӉm, luұt phòng chӕng và cҩm hút thuӕc lá, luұt bҧo vӋ ÿӝng vұt và các phong tөc tұp quán, lӉ hӝi...

5. Bӕ trí nѫi nghӍ ngѫi và nhӳng nѫi tín ngѭӥng tôn giáo

1. TuyӇn dөng ngѭӡi nѭӟc ngoài trên 10 ngѭӡi trӣ lên, cҫn cung cҩp nѫi nghӍ ngѫi phù hӧp.

2. TuyӇn dөng ngѭӡi nѭӟc ngoài trên 50 ngѭӡi trӣ lên, cҫn cung cҩp thông tin vӅ tín ngѭӥng tôn giáo hoһc nѫi tín ngѭӥng dành cho ngѭӡi nѭӟc ngoài.

6. ThiӃt lұp và công bӕ cѫ chӃ giҧi quyӃt khiӃu nҥi

1.Ngѭӡi sӱ dөng lao ÿӝng nên thiӃt lұp và công bӕ cѫ chӃ khiӃu nҥi nӝi bӝ, và ngѭӡi chuyên phө trách ÿӇ giҧi quyӃt các vҩn ÿӅ vӅ quҧn lý, ăn uӕng và nѫi ӣ cӫa ngѭӡi nѭӟc ngoài.

2.chӫ thuê nên công bӕ cѫ chӃ khiӃu nҥi cӫa các các trung tâm dӏch vө tѭ vҩn cӫa chính quyӅn trӵc thuӝc Quұn (Thành Phӕ).

3.Chӫ thuê cҫn công bӕ thông tin vӅ ÿѭӡng dây1955 chuyên tѭ vҩn và bҧo vӋ cho ngѭӡi lao ÿӝng nѭӟc ngoài炷1955) 4.Chӫ thuê nên công bӕ thông tin vӅ Ĉѭӡng

dây báo án toàn quӕc cӫa sӣ Cҧnh sát 110( bao gӗm quҩy rӕi tình dөc, xâm hҥi tình dөc) và Ĉѭӡng dây chuyên bҧo vӋ phө nӳ và trҿ em 113 (bao gӗm cҧ tѭ vҩn phòng ngӯa quҩy rӕi tình dөc và xâm hҥi tình dөc)

(஧)Công viӋc ÿánh bҳt cá trên biӇn (cѭ trú trên tàu) (nhѭ bҧn kèm II)

Vҩn ÿӅ Tiêu chuҭn

1.ChӃ ÿӝ ăn uӕng

1.Nѭӟc uӕng

1.Nѭӟc uӕng phҧi ÿҥt tiêu chuҭn uӕng và phҧi có tӯ ngӳ hoһc ký hiӋu giúp ngѭӡi nѭӟc ngoài dӉ hiӇu, dӉ phân biӋt.

2.không ÿѭӧc ÿӇ cӕc dùng chung.

2. Bӳa ăn

1. Cҫn chuҭn bӏ ÿӗ dùng, dөng cө sҥch sӁ 2.Chӫ sӱ dөng cҫn cung cҩp lѭѫng thӵc ÿҫy

ÿӫ và giá tiӅn hӧp lý cho ngѭӡi nѭӟc ngoài, nên tôn trӑng mong muӕn cӫa

在文檔中 Mục Lục (頁 44-54)