• 沒有找到結果。

《五千五百佛名神呪除障滅罪經》CBETA 電子版

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "《五千五百佛名神呪除障滅罪經》CBETA 電子版"

Copied!
56
0
0

全文

(1)

《五千五百佛名神呪除障滅罪經》CBETA 電子版

版本記錄: 1.2

完成日期: 2002/11/04

發行單位: 中華電子佛典協會 (CBETA) cbeta@ccbs.ntu.edu.tw 資料底本: 大正新脩大正藏經 Vol. 14, No. 443

No. 443

五千五百佛名神呪除障滅罪經卷第一 大隋北印度三藏闍那崛譯

 如是我聞。一時婆伽婆。住王舍大城耆闍崛山中。與大比丘眾千二百五十人俱。

復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱。時阿逸多菩薩為首

 爾時世尊告彌勒菩薩言。彌勒。東方去此佛剎。有十不可說諸佛剎土億百千微塵 數等。過是諸佛剎有一佛土。名曰解脫主世界。彼世界內有一佛。名曰虛空功德清淨 微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊 日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來阿羅訶三藐三佛陀。現在隨心欲行 道逍遙在處說法。若善男子善女人犯四波羅夷。是人罪重。假使如閻浮利地變為微塵

。一一微塵成於一劫。是人有若干劫罪。稱是一佛名號禮一拜者。悉得滅除。況復晝 夜受持讀誦憶念不忘者。是人功德不可思議彼世界中有一菩薩。名曰難匹無障礙王。

而如來授彼菩薩記當得成佛。號曰毫相日月光明焰寶蓮華固如金剛身毘盧遮那無障礙 眼圓滿十方放光普照一切佛剎相王如來阿羅訶三藐三佛陀善逝世間解無上士調御丈夫 天人師佛世尊。然彼東方復更有佛。名一切莊嚴無垢光如來阿羅訶三藐三佛陀。亦應 當稱彼佛名號恭敬尊重

 南方有佛。名曰辯才瓔珞思念如來。阿羅訶三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名。亦修 恭敬。亦須稱其名號。亦須心念彼佛名號

 西方有佛。名曰無垢月相王名稱如來阿羅訶三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名亦修恭 敬。亦須稱其名號。亦須心念彼佛名號

 北方有佛。名曰華莊嚴作光明如來阿羅訶三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名亦修恭敬

。亦須稱其名號。亦須心念彼佛名號

 東南方有佛。名曰作燈明如來阿羅訶三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名亦修恭敬。亦 須稱其名號。亦須心念彼佛名號

 西南方有佛。名曰寶上相名稱如來阿羅訶三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名亦修恭敬

。亦須稱其名號。亦須心念彼佛名號

 西北方有佛。名曰無畏觀如來阿羅訶三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名亦修恭敬。亦 須稱其名號。亦須心念彼佛名號

(2)

 東北方有佛。名曰無畏無怯毛孔不竪名稱如來阿羅訶三藐三佛陀。亦應當稱彼佛 名亦修恭敬。亦須稱其名號。亦須心念彼佛名號

 下方有佛。名曰師子奮迅根如來阿羅訶三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名亦修恭敬。

亦須稱其名號。亦須心念彼佛名號

 上方有佛。名曰金光威王相似如來阿羅訶三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名亦修恭敬

。亦須稱其名號。亦須心念彼佛名號

 爾時佛告彌勒若有正信善男子正信善女人。至心稱此十二諸佛名號之時。經於十 日當修懺悔一切諸罪。一切眾生所有功德皆當隨喜。勸請一切諸佛久住於世。以諸善 根迴向法界。是時即得滅一切諸罪。得淨一切業障即得具足成就莊嚴一切佛土。成就 具足無畏。復得具足莊嚴身相。復得具足菩薩眷屬圍遶。復得具足無量陀羅尼。復得 具足無量三昧。復得具足如意佛剎莊嚴。亦得具足無量善知識。速得成就如上所說不 增不減。在於煩惱中行阿耨多羅三藐三菩提。而得端正可喜果報。亦得財寶充足。常 生大姓豪族種姓之家。身相具足。亦得善和眷屬圍遶。爾時世尊欲重宣此義。而說偈 言

 若有善男子 若善女人等  受持此佛名 生生世世中  得他人愛敬 光明威力大  生處為人尊 於後得成佛 

 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮 那自在王如來

 南無婆伽婆帝無量功德寶光雜妙現金光師子吼王如來

 南無白蓮華髻無礙波焰王如來 南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來  南無法炬焰功德月如來

 南無法王淨功德月如來  南無法圓淨功德月如來

 南無法眼甚深功德月如來 南無一切身形光明功德月如來 南無栴檀功德月如來 南無瞿那蓮華功德月如來 南無法網清淨功德月如來 南無法界意月如來 南無諸 類利益願如來 南無光焰眼形月如來 南無種種焰熾明盛月如來 南無諸願月如來 南無相嚴幢月如來 南無普曜月如來 南無無著意月如來 南無最上月如來 南無供 養月如來 南無無邊月如來 南無解脫月如來 南無大月如來 南無瞿那月如來 南 無月王如來 南無似月如來 南無月如來 南無涼冷如來 南無月面如來 南無無疑 波羅蜜月如來 南無虛空下無垢智月如來 南無不思議功德照曜最勝月如來 南無諸 力威無垢月如來 南無精進力難降伏月如來 南無虛空無垢眼月如來 南無相燈難降 月如來 南無諸身智形月如來 南無具足願化月如來 南無寶月如來 南無寶火如來 南無遍方如來 南無普德花威如來 南無地功德時節威如來 南無賢功德威如來 

(3)

南無寶焰山功德威如來 南無功德威如來 南無諸法熏修所生威如來 南無山頂最上 威如來 南無三世相威形如來 南無妙金虛空叫威如來 南無自在德威如來 南無甘 露山威如來 南無寶山燈德如來 南無智日威如來 南無大威如來 南無世間主威如 來 南無日威如來 南無勝威如來 南無善威如來 南無威王如來 南無焰威如來 南無速疾威如來 南無不降伏威如來 南無微笑威如來 南無地威如來 南無威如來 南無命威如來 南無不可稱威如來 南無別威如來 南無最勝威如來 南無色淨相 威如來 南無日蓮華最上威如來 南無無比最妙德威如來 南無無上大福雲不可盡威 如來 南無普智光法虛空燈如來 南無法界虛空遍滿烽燈如來 南無華焰海燈如來 南無法日雲燈如來 南無焰海面燈如來 南無忍圓燈如來 南無法面燈如來 南無寶 頂焰燈如來 南無寶焰山燈如來 南無普山燈如來 南無法界智燈如來 南無駛流幢 燈如來 南無法輪震聲如來 南無日月燈如來

 一百佛名竟

 南無日燈如來 南無火燈如來 南無虛空等智如來 南無婆娑迦羅燈如來 南無 普燈如來 南無智燈如來 南無大燈如來 南無電燈如來 南無最妙燈如來 南無火 燈如來 南無焰開敷如來 南無彌留燈如來 南無功德烽如來 南無世間燈如來 南 無法虛空燈如來 南無燈明如來 南無善燈如來 南無香燈如來 南無無礙法界燈如 來 南無普眼滿燈如來 南無一切智力虛空燈如來 南無寶須彌留燈如來 南無婆伽 婆帝雲敷如來 南無雲聲如來 南無示現雲如來 南無雲沫如來 南無雲震如來 南 無雲域如來 南無雲著衣如來 南無雲力如來 南無雲散如來 南無雲自在如來 南 無雲得如來 南無雲示現如來 南無雲根如來 南無雲令喜如來 南無雲念如來 南 無雲歡喜如來 南無雲乘衣如來 南無雲瞿那如來 南無旃檀雲如來 南無普功德雲 如來 南無光明雲如來 南無名稱山雲如來 南無法圓雲如來 南無頂藏如來 南無 一切法光明圓雲如來 南無金剛堅海幢雲如來 南無法華相幢雲如來 南無普精進炬 雲如來 南無普電雲如來 南無焰月眉間白毫相雲如來 南無智頂焰雲如來 南無焰 月毫雲如來 南無法頂幢雲如來 南無普智震雲如來 南無無垢智功德雲如來 南無 山功德雲如來 南無日功德雲如來 南無法寶蓮華開敷功德雲如來 南無法寶華功德 雲如來 南無瞿那遊戲功德如來 南無普明震聲雲如來 南無金光無垢日焰雲如來 南無智日蓮華雲如來 南無福雲雜色如來 南無婆伽婆帝除法功德海如來 南無法圓 功德頂光明如來 南無無邊寶華光如來 南無無礙法虛空光如來 南無相日輪普光如 來 南無無邊瞿那海光如來 南無無垢瞿那焰光如來 南無焰瞿那冠智光明如來 南 無三昧印無垢冠智光如來 南無世間帝主身光明形如來 南無明圓光如來 南無法界 師子光如來 南無身光如來 南無三世光明如來 南無奮迅焰光明如來 南無智焰雲 光明如來 南無寶華光明如來 南無法力光如來 南無無垢光如來 南無自身光如來 南無月光如來 南無香光如來 南無大光如來 南無金光如來 南無火光如來 南

(4)

南無寶光如來 南無帝釋光如來二百佛已竟

 南無瞻波迦無垢光如來 南無不思議光如來 南無牢固光如來 南無淨光如來 南無焰光如來 南無網光如來 南無寶月光如來 南無智光如來 南無自光如來 南 無如如光如來 南無普智功德瞿那幢王如來 南無無邊功德眼幢王如來 南無普智寶 焰功德幢王如來 南無普聲名幢王如來 南無法力勇猛幢王如來 南無大悲幢王如來 南無十方廣化雲幢王如來 南無諸法精進速疾幢王如來 南無寶焰燈幢王如來 南 無難降苦行幢王如來 南無瞿那焰幢王如來 南無福燈幢王如來 南無善行法幢王如 來 南無寶月幢王如來 南無賢相幢王如來 南無自在瞿那幢王如來 南無叫名稱幢 王如來 南無普眼遍滿法界幢王如來 南無寶聚幢王如來 南無寶焰面幢王如來 南 無盡法海寶幢王如來 南無華幢王如來 南無瞿那幢王如來 南無師子幢王如來 南 無金剛幢王如來 南無彌留幢王如來 南無法幢王如來 南無火幢王如來 南無寂幢 王如來 南無妙幢王如來 南無不可量幢王如來 南無無垢威幢王如來 南無優波低 沙幢王如來 南無勇健如來 南無寂幢如來 南無帝釋幢如來 南無大幢如來 南無 相幢如來 南無水幢如來 南無放光幢如來 南無震聲響幢如來 南無廣名智海幢如 來 南無婆伽婆帝無垢焰寶光如來 南無明幢如來 南無觀智幢如來 南無善淨業幢 如來 南無金剛那羅延幢如來 南無王光明幢如來 南無法界音幢如來 南無金華焰 幢如來 南無法那羅延幢如來 南無不可降伏力幢如來 南無法蓮華毘盧遮那佛幢如 來 南無奢摩他幢如來 南無寶幢如來 南無大寶幢如來 南無無垢幢如來 南無世 間幢如來 南無帝釋幢如來 南無焰幢如來 南無華幢如來 南無智幢如來 南無寶 功德燈幢如來 南無普功德毘盧遮那幢如來 南無大幢如來 南無釋迦囉幢如來 南 無毘盧遮那幢如來 南無相幢如來 南無法幢如來 南無一切利清淨瞿那幢如來 南 無人最勝幢如來 南無無量力幢如來 南無無邊明焰自在幢如來 南無作光月幢如來 南無法自在智幢如來 南無難勝力普幢如來 南無寶燈普明幢如來 南無因陀羅最 勝意幢如來 南無寶幢如來 南無善化法界音幢如來 南無廣波若智功德幢如來 南 無熾幢如來 南無最勝法幢如來 南無光幢如來 南無不可量幢如來 南無婆伽婆帝 法寶花功德聲如來 南無普明法功德聲如來 南無梵聲如來 南無師子聲如來 南無 寶聲如來

 三百佛已竟

 南無月聲如來 南無蓮華聲如來 南無實聲如來 南無一切法三昧光聲如來 南 無普門智毘盧遮那聲如來 南無金摩尼山聲如來 南無法炬寶帳聲如來 南無法海吼 聲如來 南無熾焰海聲如來 南無世主最勝光明聲如來 南無法界音聲如來 南無無 量聲如來 南無已知聲如來 南無難勝聲如來 南無甘露聲如來 南無解脫聲如來 南無法海駛流功德王如來 南無寶燈王如來 南無寂光王如來 南無慈瓔珞功德王如 來 南無毫毛功德王如來 南無念諸眾生名功德王如來 南無海功德王如來 南無天 主髻摩尼珠耳璫胎藏如來 南無善於眾生妙名功德者如來 南無天功德胎藏如來 南

(5)

無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來 南無月華威宿明功德如來 南無 普照明勝鬪戰功德如來 南無瞿那海圓形如來 南無法遊戲駛幢功德如來 南無火善 香明功德如來 南無眾生正信定體功德如來 南無善說名功德如來 南無不退轉輪寶 住處功德如來 南無日輪形上功德如來 南無阿僧祇行初發功德如來 南無無邊熾盛 金光上功德如來 南無一切音聲功德如來 南無智慧燈明幢功德如來 南無那羅延苦 行須彌留功德如來 南無深法光王功德如來 南無流轉生死胎藏所生功德如來 南無 化雲善音功德如來 南無諸法形像莊嚴功德如來 南無樹王增長功德如來 南無寶焰 山功德如來 南無智焰海功德如來 南無大願駛流功德如來 南無念幢王功德如來 南無因陀羅相幢王功德如來 南無三昧像最上功德如來 南無多羅王最上功德如來 南無佛寶生功德如來 南無法輪月最上功德如來 南無法界形功德如來 南無智妙藏 功德如來 南無琉璃胎藏最上功德如來 南無毘盧遮那形功德如來 南無福德形功德 如來 南無虛空雲功德如來 南無最勝相功德如來 南無光明相王照幢功德如來 南 無法海威功德如來 南無法燈功德如來 南無空體功德如來 南無摩尼王胎藏功德如 來 南無法城光功德如來 南無光幢功德如來 南無寶王功德如來 南無意智功德如 來 南無瞿那須彌留功德如來 南無瞿那海功德如來 南無摩尼須彌留功德如來 南 無世燈功德如來 南無師子須彌留功德如來 南無聚集功德如來 南無月上功德如來 南無月勝功德如來 南無上蓮華功德如來 南無蓮華孕功德如來 南無地威功德如 來 南無最上光功德如來 南無彌留幢功德如來 南無海功德如來 南無焰熾功德如 來 南無水功德如來 南無不可獲功德如來 南無行功德如來 南無寶施功德如來 南無忍燈功德如來 南無風疾功德如來 南無寶焰功德如來 南無無上功德如來 南 無無邊上功德如來 南無頂功德如來 南無聲功德如來 南無寂功德如來 南無無憂 功德如來四百佛已竟

 南無彌留功德如來 南無雲功德如來 南無威功德如來 南無瞿那功德如來 南 無眾功德如來 南無軍陀功德如來 南無不思議功德如來 南無瞿那寶功德如來 南 無花功德如來 南無因陀羅功德如來 南無蓮花上遊戲功德如來 南無蓮花功德如來 南無赤優鉢羅功德如來 南無聞聲功德如來 南無佛花真體功德如來 南無香光明 功德如來 南無寶上功德如來 南無蓮花上功德如來 南無寶花真功德智如來 南無 月上功德如來 南無智真體功德如來 南無圓光威王功德如來 南無香上功德如來 南無智藏功德如來 南無無量真體功德如來 南無真有功德如來 南無無邊德真體功 德如來 南無花真體功德如來 南無寶花功德如來 南無蓮花真體功德如來 南無蓮 花最上功德如來 南無虛空功德如來 南無梵功德如來 南無勝功德如來 南無佛蓮 花功德如來 南無一切功德如來 南無雲功德如來 南無普光眾上功德如來 南無明 蓮花功德如來 南無放蓮花真體功德如來 南無真體功德如來 南無無邊光功德如來 南無無畏真體功德如來 南無無邊上功德如來 南無實功德如來 南無賢上功德如

(6)

德如來 南無智上功德如來 南無最上功德如來 南無初發心不退轉輪所生功德如來 南無無盡金剛功德如來 南無微妙聲功德如來 南無普照明大化網毘盧遮那功德如 來 南無金色焰法海光雷音王如來 南無智山法界普威王如來 南無法海光雷王如來 南無無礙德名稱解脫光王如來 南無法雲城光燈王如來 南無法虛空最上功德王如 來 南無法輪光震聲王如來 南無一切法海震音王如來 南無智威山王如來 南無法 雲震聲王如來 南無智炬光明王如來 南無法海言說朗鳴王如來 南無法焰山幢王如 來 南無山王功德胎藏王如來 南無翻轉方所光明王如來 南無智相師子幢王如來 南無普日光明王如來 南無法界城形智燈王如來 南無法月邊智光明王如來 南無諸 法海最上波王如來 南無諸方燈王如來 南無廣名法海波王如來 南無法焰熾威王如 來 南無光圓山頂王如來 南無雲震名王如來 南無普明功德胎藏王如來 南無普毘 盧遮那功德彌留王如來 南無無礙虛空幢相王如來 南無廣大智焰王如來 南無光明 散焰王如來 南無瓔珞蓋震鳴王如來 南無功德胎藏聚吼王如來 南無電燈幢王如來 南無無量上善行王如來 南無功德善燈藏王如來 南無正法護寶幢王如來 南無法 宮殿震鳴王如來 南無諸燈光王如來 南無普智寶焰功德瞿那幢王如來 南無閻浮檀 威王如來 南無法輪焰威王如來 南無毘盧遮那功德胎藏王如來 南無寶妙功德王如 來 南無諸華香自在王如來

 五百佛已竟

 南無諸華自在王如來 南無龍自在王如來 南無寂光明王如來 南無千雲音王如 來 南無諸法吼王如來 南無寶焰山功德威王如來 南無毘盧遮那功德威王如來 南 無法月光王如來 南無普智光王如來 南無日威功德王如來 南無瞿那鐵圍山王如來 南無諸眾生照明王如來 南無法因陀羅王如來 南無雲功德王如來 南無非一明光 王如來 南無吼王如來 南無難伏幢王如來 南無陀羅尼自在王如來 南無最上彌留 王如來 南無師子遊戲王如來 南無月光王如來 南無一切法光明王如來 南無無上 王如來 南無香焰雲功德王如來 南無鼓音王如來 南無勝王如來 南無香聚王如來 南無淨照王如來 南無波濤王如來 南無梵音王如來 南無天王如來 南無月王如 來 南無摩尼王如來 南無瞿拏王如來 南無莊嚴王如來 南無寂王如來 南無捷疾 王如來 南無藥王如來 南無無畏王如來 南無光焰王如來 南無醫王如來 南無毘 琉奴王如來 南無娑羅王如來 南無照王如來 南無光王如來 南無乾闥婆王如來 南無樹王如來 南無瞿拏幢王如來 南無無垢喜悅微笑幢王如來 南無微妙音王如來 南無蓮華德孕王如來 南無散焰王如來 南無香焰光王如來 南無彌留聚王如來 南無寶蓮華善住山帝釋王如來 南無願瓔珞莊嚴王如來 南無海持意遊戲神通王如來 南無雲王如來 南無饒益王如來 南無金光威王如來 南無破散諸夜叉神浮多神等 王如來 南無寶光莊嚴王如來 南無自在威聲王如來 南無華火遊戲神通王如來 南 無開敷華娑羅王如來 南無善寂智月吼音自在王如來 南無地王如來 南無幢王如來 南無初發心意震聲無怖畏最上王如來 南無無驚怖闇三昧最上王如來 南無尼俱陀

(7)

王如來 南無歡喜踊躍寶孕摩尼聚王如來 南無眾主王如來 南無喜樂光王如來 南 無金剛上王如來 南無彌留頂王如來 南無清光王如來 南無蓮華鬚光王如來 南無 刀杖上香光王如來 南無上舌王如來 南無不思議瞿拏光王如來 南無賢上王如來 南無蓮華上王如來 南無難伏上王如來 南無彌留光王如來 南無彌留燈王如來 南 無娑羅自在王如來 南無鼓自在音王如來 南無強健軍將戰王如來 南無普光最上功 德聚王如來 南無正住摩尼聚王如來 南無法水清淨虛空無間王如來 南無普光明功 德彌留王如來 南無普智幢音王如來 南無帝釋幢相王如來 南無善住山帝釋王如來 南無破散雲翳王如來 南無普瞻望蓮華遊戲王如來 南無寶功德光威王如來 南無 寶月光明藥王如來

 六百佛已竟

 ◎南無宿王如來 南無山因陀羅王如來 南無娑羅帝釋王如來 南無頂最上王如 來 南無山頂最上王如來 南無可畏蓮華最上王如來 南無精進最上王如來 南無無 邊界最上王如來 南無藥王如來 南無善住王如來 南無華敷王如來

五千五百佛名神呪除障滅罪經卷第一

(8)

五千五百佛名經卷第二

大隋北印度三藏闍那崛多譯

 ◎南無佛華敷王如來 南無虛空清淨王如來 南無智自在王如來 南無須彌王如 來 南無震聲王如來 南無震上王如來 南無震下王如來 南無震聲力如來 南無迦 陵伽王如來 南無瞿拏光明王如來 南無婆伽婆帝廣福藏普世間明如來 南無瞿拏光 明如來 南無虛空光明如來 南無香光明如來 南無無量香光明如來 南無彌留光明 如來 南無須彌光明如來 南無淨光明如來 南無清淨光明如來 南無普光明如來 南無無邊光明如來 南無廣光明如來 南無焰光明如來 南無火光明如來 南無日光 明如來 南無月光明如來 南無法圓光明如來 南無智圓光明如來 南無閻浮檀光明 如來 南無寶光明如來 南無金光明如來 南無日遊步圓普光明如來 南無法界光明 如來 南無虛空光明如來 南無德王光明如來 南無諸法教威形可畏光明如來 南無 日上光明功德威形如來 南無多饒種種功德威光明如來 南無熾盛琉璃光明如來 南 無功德藏摩尼光明如來 南無金光如來 南無寶光如來 南無婆伽婆帝十方廣瞿拏震 聲無盡光如來 南無歡喜海波瞿那名自在光如來 南無不退瞿那海光如來 南無解脫 精進日光如來 南無諸攀緣淨無迷光如來 南無妙月願光如來 南無智上光如來 南 無焰光如來 南無共善寶光如來 南無十上光如來 南無無量光如來 南無廣光如來 南無主藏光如來 南無月上光如來 南無照光如來 南無普放光如來 南無平等香 光如來 南無無邊上光如來 南無千上光如來 南無虛空圓光如來 南無不空光如來 南無放光如來 南無無上光如來 南無佛華光如來 南無羅網光如來 南無大雲光 如來 南無無邊際光如來 南無喜樂光如來 南無焰光如來 南無善焰光如來 南無 華光如來 南無普光如來 南無多光如來 南無諸神通光如來 南無法光如來 南無 香放光如來 南無法界電光如來 南無廣大智光如來 南無婆伽婆帝寶相莊嚴彌留如 來 南無普智賢彌留如來 南無普門智賢彌留如來 南無普智光彌留如來 南無毘盧 遮那功德彌留如來 南無法燈功德彌留如來 南無功德善彌留如來 南無功德彌留如 來 南無瞿那須彌留如來

 七百佛已竟

 南無摩尼須彌留如來 南無彌留如來 南無寶彌留如來 南無大彌留如來 南無 大須彌留如來 南無善相彌留如來 南無福彌留如來 南無最勝彌留如來 南無善彌 留如來 南無寶焰山彌留如來 南無難伏彌留如來 南無最上彌留如來 南無虛空彌 留如來 南無海彌留如來 南無香彌留如來 南無香勝彌留如來 南無淨彌留如來 南無無上彌留如來 南無勝妙彌留如來 南無梵彌留如來 南無分別彌留如來 南無 樹山如來 南無相功德山如來 南無金山如來 南無寂光深聚如來 南無功德聚如來 南無法力功德聚如來 南無辯才聚如來 南無得金蓋聚如來 南無上聚如來 南無 香聚如來 南無聚如來 南無一聚如來 南無寶華聚如來 南無華聚如來 南無光聚 如來 南無無量光如來 南無廣光如來 南無健光如來 南無帝釋光如來 南無淨光

(9)

如來 南無普光如來 南無最上光如來 南無廣光如來 南無寶光如來 南無寶蓮華 光如來 南無寂光如來 南無金剛光如來 南無月圓光如來 南無不思議瞿那光如來 南無無垢光如來 南無真金閻浮檀幢金光如來 南無普功德華威光如來 南無普法 門面峯光如來 南無法焰彌留峯光如來 南無無垢法山智峯光如來 南無眾寶間錯色 摩尼圓光如來 南無法海震聲意如來 南無光明幢王意如來 南無祭祀名施意如來 南無無盡意如來 南無無礙意如來 南無白毫功德光明意如來 南無方處智光幢意如 來 南無光意如來 南無慎法意如來 南無寂靜意如來 南無海意如來 南無無量幢 意如來 南無智意如來 南無愍意如來 南無無攀緣意如來 南無無小意如來 南無 天意如來 南無金剛意如來 南無思惟意如來 南無勝意如來 南無清淨意如來 南 無意如來 南無善意如來 南無梵意如來 南無釋迦如來 南無婆伽婆帝諸世界自在 如來 南無法自在如來 南無智自在如來 南無自在如來 南無大自在如來 南無最 自在如來 南無世自在如來 南無師子自在如來 南無無畏觀視自在如來 南無瞿那 師子自在如來 南無法上龍自在如來 南無無迷法自在如來 南無人自在如來 南無 威自在如來 南無梵威自在如來 南無眾自在如來 南無聲自在如來 南無廣化自在 如來 南無月光自在如來

 八百佛已竟

 南無大自在如來 南無意自在如來 南無光明無垢胎藏如來 南無華胎藏如來 南無瞿那蓮華功德胎藏如來 南無蓮華胎藏如來 南無胎藏如來 南無蘇利耶胎藏如 來 南無蓮華功德胎藏如來 南無天主胎藏如來 南無天功德胎藏如來 南無金剛胎 藏如來 南無日胎藏如來 南無功德華胎藏如來 南無普智光蓮華光明胎藏如來 南 無法智所生普光明胎藏如來 南無百焰光明胎藏如來 南無無量焰化光胎藏如來 南 無瞿那寶威功德胎藏如來 南無主髻摩尼胎藏如來 南無種無光功德彌留胎藏如來 南無婆羅主王功德胎藏如來 南無寶蓮華光明胎藏如來 南無毘盧遮那功德胎藏如來 南無寶相莊嚴彌留名如來 南無寶焰山如來 南無寶上如來 南無寶所生如來 南 無寶火如來 南無寶火眷屬如來 南無寶杖如來 南無寶焰如來 南無寶髻如來 南 無寶積如來 南無寶勝如來 南無寶如來 南無寶山如來 南無寶瞿那相莊嚴光如來 南無寶名如來 南無寶所得如來 南無寶形像如來 南無寶熾如來 南無光明如來 南無智焰海如來 南無瞿那功德海如來 南無大海如來 南無瞿那海如來 南無珊 瑚海如來 南無勝意海如來 南無光無不利瞿那海如來 南無一切波羅蜜無礙海如來 南無香光喜力海如來 南無法海所生意如來 南無重海所生意如來 南無瞿那海如 來 南無功德海如來 南無海門如來 南無福德海如來 南無苦行海如來 南無無破 智光瞿那海如來 南無婆伽婆智上如來 南無賢上如來 南無憶上如來 南無妙上如 來 南無無畏上如來 南無龍上如來 南無因上如來 南無憶上如來 南無閻浮上如 來 南無因陀羅上如來 南無法上如來 南無虛空上如來 南無鳴上如來 南無蓮華

(10)

來 南無善宿如來 南無善分別如來 南無善現如來 南無善住如來 南無善鬪戰如 來 南無善行如來 南無善互宿如來 南無善聰明如來 南無喜善如來 南無善意如 來 南無善定如來 南無善清淨瞿那寶善住如來 南無善思如來 南無善梵如來 南 無天垢力三昧遊步如來 南無普寶瞿那遊步如來 南無天怨遊步如來 南無寶形莊嚴 光遊步如來 南無令不正意拔遊步如來 南無真如遊步如來 南無善遊步如來

 九百佛已竟

 南無師子遊步如來 南無金剛遊步如來 南無彌須遊步如來 南無蓮華遊步如來 南無寶蓮華遊步如來 南無難伏幢如來 南無勇力遊步如來 南無力天梵天如來 南無善梵天如來 南無最上天如來 南無仙天如來 南無實天如來 南無自在天如來 南無大帝釋天如來 南無婆素天如來 南無憂陀那天如來 南無毘貰法天如來 南 無日天如來 南無水天如來 南無勝帝釋如來 南無無礙力帝釋如來 南無明燈如來 南無大帝釋如來 南無人帝釋如來 南無天帝釋如來 南無焰大帝釋如來 南無眾 帝釋如來 南無大眾帝釋如來 南無慎帝釋如來 南無世帝釋如來 南無一切世帝釋 如來 南無自帝釋如來 南無寶帝釋如來 南無月上如來 南無無言最上如來 南無 醫上如來 南無法最上如來 南無蓮華最上如來 南無最上如來 南無智最重上如來 南無最上上如來 南無威最上如來 南無法真體最上如來 南無勝智法界最上如來 南無一切福德彌留最上如來 南無一切行光最上如來 南無智德如來 南無金德如 來 南無瞿那德如來 南無寶德如來 南無蓮華德如來 南無帝釋德如來 南無一切 日法德如來 南無無邊福德德如來 南無光明德如來 南無金華德如來 南無菩提分 華德如來 南無法德如來 南無普身如來 南無淨身如來 南無種種身如來 南無焰 圓身如來 南無寶開敷華身如來 南無敷身如來 南無寶蓮華開敷身如來 南無法蓮 華開敷身如來 南無相莊嚴身如來 南無決了光開敷身如來 南無法光開敷身如來 南無善華身如來 南無婆伽婆帝梵音如來 南無雲音如來 南無慎色音如來 南無甚 音如來 南無鼓音如來 南無雲鼓音如來 南無虛空音如來 南無師子音如來 南無 淨聲音如來 南無一切法震音如來 南無無邊智法界音如來 南無大焰聚如來 南無 無量聚如來 南無法財峯聚如來 南無善堅智光焰形聚如來 南無高滿聚如來 南無 娑羅帝釋聚如來 南無牟尼聚如來 南無不動聚如來 南無滿聚如來 南無月聚如來 南無普聚如來 南無華齒如來 南無毫相齒如來 南無上齒如來 南無善齒如來 南無善梵齒如來 南無梵德如來 南無婆聚德如來 南無祭祀德如來 南無龍德如來 南無佛德如來

 一千佛已竟

 南無健德如來 南無無邊寶如來 南無無邊廣如來 南無無邊無垢如來 南無無 邊光明如來 南無無邊妙如來 南無無邊手如來 南無無邊坐如來 南無無邊最上功 德如來 南無無邊真如來 南無無邊蓋如來 南無無邊鳴如來 南無阿僧祇劫成就佛 如來 南無無垢覺如來 南無清淨覺如來 南無廣覺如來 南無無量覺如來 南無月

(11)

覺如來 南無虛空覺如來 南無無閡智善如來 南無生覺如來 南無師子光無邊力覺 如來 南無開敷寶相月覺如來 南無法圓光明髻如來 南無普光明髻如來 南無佛虛 空光明髻如來 南無普光明髻如來 南無香焰光明髻如來 南無焰熾髻如來 南無寶 德髻如來 南無天帝釋髻如來 南無妙色髻如來 南無摩尼髻如來 南無可畏上如來 南無可畏意如來 南無善可畏意如來 南無可畏眼如來 南無可畏最上如來 南無 可畏現如來 南無可畏如來 南無可畏力如來 南無可畏焰如來 南無可畏鳴如來 南無化自在如來 南無一切化如來 南無花自在如來 南無智自在勝如來 南無威自 在勝如來 南無無邊鳴勝如來 南無明勝如來 南無堅勝如來 南無天神智自在勝如 來 南無寂根如來 南無寂意如來 南無寂靖如來 南無寂上如來 南無寂功德如來 南無寂靜如來 南無調伏如來 南無調伏上如來 南無善調如來 南無善調心如來 南無金剛如來 南無金剛內信如來 南無金剛淨如來 南無金剛智山如來 南無摩 尼妙如來 南無金剛峯如來 南無金剛真體如來 南無金剛齊如來 南無金剛碎如來 南無金剛蓮華上如來 南無月上如來 南無蓮華上如來 南無梵上如來 南無分上 如來 南無真體法上如來 南無金剛重蓮華上如來 南無名上如來 南無上如來 南 無寂光幢上如來 南無無邊智明善步行師子如來 南無無畏金剛那羅如來 南無師子 如來 南無法虛空愛光師子如來 南無一切三昧海光師子如來 南無法燈行步智師子 如來 南無大悲師子如來 南無師子吼如來 南無師子聲如來 南無師子步如來 南 無毘盧遮那如來 南無毘盧遮那淨至如來 南無毘盧遮那光莊嚴如來 南無法虛空功 德毘盧遮那如來 南無不可得眼毘盧遮那如來 南無齒功德蓮華遊戲善毘盧遮那如來 南無無邊光音聲虛空毘盧遮那如來 南無婆伽拔帝勇步天行如來 南無善遊步善寂 色行如來

 一千一百佛已竟

 南無行行如來 南無善行如來 南無到彼岸如來 南無除愛如來 南無寂到彼岸 如來 南無無比威德如來 南無無量功德瞿那莊嚴過去莊嚴劫波如來 南無瞿那寶功 德莊嚴威積劫波如來 南無功德寶如來 南無熾盛焰山功德莊嚴如來 南無山功德莊 嚴如來 南無光明莊嚴如來 南無明莊嚴如來 南無大莊嚴如來 南無無盡福海最勝 莊嚴如來 南無名稱如來 南無大名稱如來 南無無邊名稱如來 南無名稱光如來 南無名稱初出如來 南無可畏名稱如來 南無喜賢名稱如來 南無無垢月名稱如來 南無那羅延金剛精進如來 南無大勢至精進如來 南無大精進如來 南無大精進如來 南無熾盛精進如來 南無無邊精進如來 南無大精進主如來 南無一切世間愛見最 上大精進如來 南無善淨無垢焰如來 南無大坐焰如來 南無熾盛熾如來 南無瞿那 熾如來 南無主如來 南無難勝熾如來 南無放熾如來 南無多摩羅拔多羅栴檀香如 來 南無諸香如來 南無熾面香如來 南無普香如來 南無不普香如來 南無香臼如 來 南無饒香如來 南無無有香如來 南無香象如來 南無香普善淨智華如來 南無

(12)

華如來 南無華聚如來 南無莊嚴體如來 南無白體如來 南無愛體如來 南無不毀 體如來 南無不化分如來 南無分如來 南無分別分如來 南無相妙開華分如來 南 無一切義現如來 南無一切現如來 南無無礙現如來 南無一義現如來 南無不空見 如來 南無義見如來 南無實見如來 南無法見如來 南無無畏如來 南無無處畏如 來 南無無畏分如來 南無不可畏如來 南無除畏如來 南無脫一切畏如來 南無離 畏功德毛竪如來 南無多勝如來 南無勝者如來 南無勝勝如來 南無勝中勝如來 南無光勝如來 南無不可不勝如來 南無一切瞿那所生如來 南無普功德所生如來 南無無垢所生如來 南無諸方所生如來 南無日所生如來 南無善生如來 南無功德 生如來 南無一切寶莊嚴色持如來 南無月炬持如來 南無大炬持如來 南無炬持如 來 南無波持如來 南無無礙力持如來 南無至持如來 南無無邊無礙力如來 南無 大功德力如來 南無大力如來

 一千二百佛已竟

 南無賢力如來 南無威力如來 南無法力如來 南無寶彌留師子力如來 南無法 界廣智如來 南無一切眾生心體叫如來 南無聲智如來 南無叫智如來 南無智主如 來 南無三昧彌留最上智如來 南無普觀智如來 南無三世廣智如來 南無龍欣如來 南無最欣如來 南無歡欣如來 南無華鬚欣如來 南無淨欣如來 南無法持如來 南無法地持如來 南無無礙力持如來 南無天淨如來 南無清淨如來 南無虛空淨如 來 南無音分淨如來 南無淨智者如來 南無清淨如來 南無音分健如來 南無普幢 健如來 南無眾帝健如來 南無善法健如來 南無法界蓮華如來 南無法蓮華如來 南無同蓮華如來 南無蓮華鬚如來 南無分荼利如來 南無道分華如來 南無金華如 來 南無開敷如來 南無意喜華如來 南無無邊華如來 南無善華如來 南無精進軍 如來 南無金剛軍如來 南無熾盛軍如來 南無力軍如來 南無蓮華軍如來 南無迦 羅毘羅軍如來 南無世帝威功德賢者如來 南無金摩尼山威賢者如來 南無本性身功 德賢者如來 南無小賢者如來 南無賢者如來 南無賢身如來 南無勝者如來 南無 大勝者如來 南無無邊勝者如來 南無降他勝者如來 南無難勝者如來 南無降化者 如來 南無然燈如來 南無作無畏如來 南無作光如來 南無作歡喜如來 南無火意 如來 南無拘物頭作開敷如來 南無婆伽拔帝釋迦牟尼如來 南無金仙如來 南無龍 仙如來 南無仙者如來 南無仙勝如來 南無清淨體眼如來 南無月眼如來 南無日 面如來 南無梵面如來 南無善眼清淨面如來 南無金色者如來 南無梵色者如來 南無常色者如來 南無大天磨色者如來 南無瞻婆迦色者如來 南無堅牢如來 南無 堅步如來 南無珊地如來 南無內堅信如來 南無堅健勇器扙捨如來 南無無遊戲勇 躍名稱如來 南無法上稱如來 南無寶稱如來 南無無邊稱如來 南無無垢臂如來 南無善臂如來 南無垂臂如來 南無瞿那臂如來 南無大臂如來 南無婆伽拔帝圓光 如來 南無普智賢圓如來 南無苦行圓如來◎ ◎南無泥摩耶如來 南無風泥摩耶如來 南無阿泥摩耶如來

(13)

 一千三百佛已竟 五千五百佛名經卷第二

(14)

五千五百佛名經卷第三

大隋北印度三藏闍那崛多譯

 ◎南無恭敬泥摩耶如來 南無不墮瞿那所生如來 南無無量瞿那財如來 南無那 聚集如來 南無大瞿那如來 南無善化者如來 南無寂者決了如來 南無吼者如來 南無雲藏如來 南無怨藏如來 南無普如來 南無仙藏如來 南無滿願如來 南無滿 足妙如來 南無滿足一切瞿那如來 南無喜吼如來 南無踐蹈如來 南無踐蹈魔如來 南無頭陀塵如來 南無無塵如來 南無伏欲塵如來 南無善朋友如來 南無世友如 來 南無可信友如來 南無善思議如來 南無雜利如來 南無不藏利如來 南無日如 來 南無伏日如來 南無最勝日如來 南無叫聲日如來 南無妙聲音如來 南無妙叫 聲如來 南無無垢如來 南無無垢阿梨耶如來 南無無垢犢如來 南無最勝色如來 南無普端正如來 南無一切面開色如來 南無髻者如來 南無寶髻如來 南無多伽羅 髻平等如來 南無無避如來 南無月者如來 南無吉祥如來 南無常吉祥如來 南無 不可伏如來 南無幢不可降如來 南無帝沙如來 南無弗沙如來 南無商主如來 南 無大商主如來 南無作利益如來 南無一切世利益如來 南無勝主如來 南無無主法 行如來 南無無憂如來 南無除憂如來 南無普智光明勝如來 南無難伏無畏如來 南無不可撲如來 南無力士如來 南無無相智慧如來 南無虛空智如來 南無斷語言 如來 南無語響如來 南無福德所生如來 南無福德所出如來 南無大仙如來 南無 上意如來 南無地主如來 南無寂香音王如來 南無無量仙如來 南無天冠如來 南 無明冠如來 南無意高上如來 南無不墮如來 南無不墮持如來 南無那羅延如來 南無渡彼岸如來 南無乾闥婆如來 南無鉢囉鼻迦耶如來 南無淨足下如來 南無虛 空下如來 南無化者如來 南無善化者如來 南無妙臍如來 南無寂香善臍如來 南 無薩多伽拔帝如來 南無寂靜拔提如來 南無最意如來 南無善意如來 南無善思如 來 南無虛空思如來 南無微妙語言如來 南無輪語言如來 南無敬供養如來 南無 梵天供養如來 南無堅勇軍戎杖捨如來 南無捨波浪如來

 一千四百佛已竟

 南無如教如來 南無微妙如來 南無可喜如來 南無不被毀如來 南無法海所生 意如來 南無迦葉如來 南無拘留孫大如來 南無初發心斷疑如來 南無拔煩惱如來 南無一切願度彼岸斷疑如來 南無至無畏如來 南無梵供養如來 南無月者如來 南無難降日如來 南無火者如來 南無毘沙門如來 南無水者如來 南無塵者如來 南無常涅槃者如來 南無無塵垢如來 南無顯赫者如來 南無梵者如來 南無憍陳如 如來 南無阿芻婆夜如來 南無動牢固如來 南無戰勝如來 南無名無比如來 南無 無愛性如來 南無大悲如來 南無常勇猛如來 南無悲者如來 南無翳月光如來 南 無樂曼陀羅香如來 南無常水震鳴善音宿王開敷神通如來 南無令散疑意如來 南無 無著處如來 南無勝行如來 南無金網莊嚴如來 南無可得瓔珞如來 南無娑多耶如 來 南無燈明如來 南無栴檀如來 南無分明如來 南無大器如來 南無毘葉婆斯那

(15)

如來 南無毘婆尸如來 南無怖魔如來 南無盧遮如來 南無眾生虛空心形像如來 南無調伏他如來 南無成熟如來 南無難調如來 南無音聲者如來 南無想者如來 南無智焰熾身如來 南無譬喻師子如來 南無生者如來 南無眾類愛如來 南無歡喜 如來 南無喜增長如來 南無明照如來 南無遮婆那婆如來 南無樹者如來 南無閻 浮威如來 南無種種作如來 南無最上行如來 南無摩尼角如來 南無調御如來 南 無智門音多藏如來 南無普智行無攀緣如來 南無妙寶如來 南無滅下如來 南無善 圓滿月如來 南無難勝智至如來 南無功德如來 南無不可思議如來 南無雞薩羅如 來 南無頻申如來 南無智者如來 南無普行淨如來 南無象耳如來 南無象者如來 南無虛空藏如來 南無難破壞如來 南無栴檀星如來 南無無垢如來 南無思法者 如來 南無法教藏如來 南無發行如來 南無日威莊嚴如來 南無鉢唎鬀婆夜如來 南無入禪定如來 南無實言如來 南無善住如來 南無蹴蹋魔眾如來 南無散無明如 來 南無盛威如來 南無十方聞音鎧如來 南無多摩羅拔如來 南無無邊遊戲如來  一千五百佛已竟

 南無無相如來 南無勇行步象如來 南無幢音如來 南無親意如來 南無大震聲 如來 南無水天如來 南無提頭賴吒如來 南無毘樓勒如來 南無阿黎殺吒如來 南 無奢彌多如來 南無閻浮那陀如來 南無牟羅耶如來 南無優鉢羅耶如來 南無阿沙 羅如來 南無娑羅如來 南無智勝如來 南無毘多摩尼如來 南無薩地利捨如來 南 無熾盛如來 南無寂靜如來 南無廣信如來 南無教化菩薩如來 南無寶功德如來 南無辯才瓔珞思惟如來 南無師子嚬申力如來 南無雜所有如來 南無與樂如來 南 無甘露者如來 南無梵天者如來 南無聲震吼鳴如來 南無威決了如來 南無破散魔 力聲如來 南無定住如來 南無何囉多耶如來(隋云樂) 南無熾盛者如來 南無瞿那眾 勝如來 南無眾勝解脫如來 南無日所生如來 南無真體法上如來

 若有人於是等無邊阿僧祇所生諸佛如來名號。身自受持讀誦思惟憶念奉修行者。

彼無眼患無耳鼻患舌患身患。一切障礙皆悉清淨。一切眾人不能調伏。又於阿耨多羅 三藐三菩提得不退轉。一切十方諸佛世尊常當念彼。為彼眾生常作守護。彼等諸佛。

乃至夢中為彼示現不可思議巧智方便。速得三昧陀羅尼門。所生之處恒常不離諸佛世 尊。在於佛教大寶蓮花而取化生。所生之處不曾捨離。三十二大人相及以八十隨形之 好。神通五眼教化眾生。清淨佛剎行波羅蜜及三十七助菩提法。不離禪定無量三昧無 色定等。不捨諸力無畏辯才十八不共法。大慈大悲大喜大捨。無量阿僧祇(依大隋上數

法計一阿僧祇得億十京十)諸佛法等。皆悉不離。彼如是諸佛世尊所有功德。彼還如是功

德具足即得安樂。如是當得成阿耨多羅三藐三菩提  南無無垢如來 若稱彼名者。即得智無盡  南無日月燈如來 若稱彼名者。當得不退轉

(16)

 若有女人聞此佛名者。即為最後女身更不復受

 南無甘露彌留如來 若稱彼名者。假令世界金鍱充滿及以七寶持用布施。不及一 歌羅分

 南無普香如來 若稱彼佛如來名者。一切毛孔出無量香。當受一切香熏佛剎。復 得無量無邊福德

 南無淨光如來 若稱彼佛如來名者。所得功德。假使以滿於恒河沙數世界之中七 寶布施。不及於其一歌羅分口稱彼佛如來名號

 南無法上如來 若稱彼佛如來名者。一切佛法悉皆滿足  南無大眾者如來 若稱彼佛如來名者。一切佛法悉皆滿足  南無無邊香光明如來 稱彼名者。得不退轉

 南無火光如來 若稱彼佛如來名者。晝夜增長無量福聚  南無月燈明如來 若稱彼佛如來名者。於世界中堪為福田

 南無藥師琉璃光王如來 若稱彼佛如來名者。一切殃罪悉皆除滅  南無普光最上功德稱聚王如來 南無正住摩尼積聚王如來

 若有女人聞此二佛如來名者。於一切處得捨女身。復超四萬俱致劫波生死流轉。

於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。常當不離見佛聞法供養眾僧。於後世中即得出家。

尋當得成無礙辯才

 南無寶光月莊嚴首威德明自在王如來

 多緻(他夜反)他(去一)曷囉(上)怛泥(去二)曷囉(上)怛泥(去三)曷囉(上)怛娜翅(吉支反)囉

(上)泥(去四)曷囉怛娜鉢囉低曼祑帝(五)曷囉(上)怛娜三婆鞞(六)曷囉(上)怛娜揭鞞(七)曷囉

(上)怛怒(去)鐸揭帝(八)莎訶

 若有善男子善女人行菩薩乘者。稱彼寶光月莊嚴首威德明自在王如來阿羅訶三藐 三佛陀名者。及此陀羅尼章句聞已信解。彼捨此生得轉輪王位。值佛出世見如來已。

當作無量供養供給。修於梵行達到一切神通彼岸。復得陀羅尼。名曰十轉。見如來已 當作不思議供養。當見恒河沙等諸佛。超越如是俱致劫波生死流轉。心不忘失於阿耨 多羅三藐三菩提。得身牢實如那羅延。直有一骨難可屈折。彼身金色以三十二大丈夫 相而自莊嚴得梵音聲。離無閑處當得閑處。而說偈言

 若於七日七夜中 稱彼如來名號者  獲得清淨妙天眼 無邊淨眼佛所稱  獲得清淨天眼已 彼人肉眼亦清淨  當見無量無邊佛 其數猶如恒河沙  皆悉供養彼諸佛 所聞彼法皆受持  若眼所見諸人等 莫不善言相慰喻  往昔曾經供養佛 并及所作不思議  一切悉得心念持 皆由聞彼如來號 

(17)

 南無智炬如來 南無金光積形如來 南無實言如來 南無常音震王諸如來等  爾時普賢菩薩。文殊尸利童子。陀羅尼自在王菩薩。執金剛手菩薩。時四菩薩及 智炬等四如來。住在日月宮殿。爾時日月二天子。詣彼如來及菩薩所。見彼如來等各 坐寶莊嚴師子之座。在閻浮檀輩上及彼諸菩薩

 爾時日月二天子各共思惟。我等云何於此如來邊及諸菩薩所。當得陀羅尼名曰與 一切眾生光明散大黑闇最妙最上流布十方。以彼威力與諸眾生作大光明。時彼如來共 彼菩薩。即為說此陀羅尼呪

 僧 (余歌反)涕婆(去)斫芻(釵盧反下同一)馱馱(二)斫芻鉢囉婆(去三)肚邏迷他(去四)迦邏 他(去五)壹鬚(他履反)聃(他甘反)娑(三我反六)蘇囉(上)吒(去七)蘇囉(上)馱(八)蘇炭娑(上九)壹 聃娑(上十)鞞羅(十一經本元少第十二一句)鞞羅鉢膩(女利反十三)遮 謨唎多(上)膩(十四)阿(長 聲)囉膩(十五)迦羅鉢膩(十六)迦羅鉢膩(十七)妬嚧徒四(十八)妬嚧妬嚧徒四(十九)陀素底陀 素底(二十)地唎地唎(二十一)度嚧度嚧(並去聲二十二)豆邏豆邏(二十三)迦邏迦邏(二十四)薩 他(引)娑(去)薩他(引)娑(去二十五)耆邏耆邏(二十六)耆羅(引)鉢夜(二十七)耆羅(引)鉢夜(二十八 )陀素陀素(二十九)孫度三(蘇含反)步(三十)悉闥素(三十一)頞闥素(三十二)野闥素野闥娑(引)

鉢泥(去三十四)樹(引)嚧唎(三十五)題(引)薩唎(三十六)哥(去)邏哥邏(三十七)翅(吉豉反)唎翅(如 上)唎(三十八)厥嚧摩厥嚧摩(三十九)迦磨鉢泥(去四十)雞魯甊(郎苟反)雞魯甊(四十一)雞羅鉢 泥(去四十二)羯迦唎羯迦唎(四十三)羅(引)嚕(四十四)復第(四十五)突甊(犖苟反)第突甊第(四十 六)莫訶突甊第(四十七)歌邏歌邏(四十八)翅利翅(吉豉反)利(四十九)比(比方之比)怖霤賜(五十)

比怖霤賜(五十一)馱嗽馱嗽(五十二)賀嗽賀嗽(五十三)賀娑簸膩(五十四)莎(引)呵(五十五)

 爾時普賢菩薩。告日月二天子言。諸族姓子。此陀羅尼。已曾八億八千萬諸佛所 說憐愍眾生故。諸族姓子。優曇鉢花可為易得。此陀羅尼句實難出生。諸族姓子。此 陀羅尼句又為易出。若當受持此陀羅尼及讀誦者亦復甚難。諸族姓子。佛出於世是為 不難。此陀羅尼出現甚難。諸族姓子。若有人為在阿鼻地獄眾生。造無間者。誹謗正 法者。住世一劫為利益彼眾生故誦此陀羅尼句。二十一日晝三夜三日日溫習。於彼之 時阿鼻大地獄。以陀羅尼威神力故破毀百叚。彼等眾生即得解脫。何況閻浮提人輩。

若觸耳聞者彼等應作如是知。我等已被四如來攝受。及四菩薩并日月二天攝受。於此 中莫生疑惑

 多緻他(一)度致(二)摩訶度那致(三)素嚧素嚧(四)莎呵  叔迦邏毘輸達膩(一)多羅多羅(二)莎呵

 殊帝(一)鉢囉地閉(二)妬嚧妬嚧(三)莎呵

 鉢頭摩摩利膩(一)薩著(典迦反二)何邏多佛第(三)胡嚧胡嚧(四)莎呵  薩著(典迦反)佛第(一)薩著(同上音)盧迦膩(二)翅(吉豉反)唎翅唎(三)莎呵  陀羅尼佛第(一)阿波囉底呵多佛第(二)妬嚧妬嚧(三)莎訶

(18)

 羅(引)利那質底(一)徒摩鉢唎呵唎(二)叩庫嚧庫嚧(三)莎呵

 陀邏陀邏摩訶陀羅(一)達邏達邏闍延底裔(二)莎呵(諸此莎聲皆平而長諸此呵聲悉去而急)

 蘇拔囉底(一)蘇多閉(二)阿波囉帝(三)呵多佛第(四)陀囉陀囉陀囉陀囉(五)延帝裔  南無智炬如來 南無金剛積形如來 南無實言如來 南無可畏音震王諸如來等 莎呵

 南無月光童子

 多緻他(一)鉢囉婆(引)迦唎(二)鉢囉婆(引)跋帝(三)達摩毘輸第(四)羯磨毘輸第(五)婆婆 鬪迷(去六)莎呵

 若有人日常誦者。一切業障皆得清淨  南無寂光王如來

 多緻他(一)傷帝傷帝(二)阿邏伽(三)叉(引)耶(余歌反)夜(余賀反諸耶夜悉同此反四)傷底傷 底(五)垤(徒結反)鞞莎(六)叉耶(引)夜(七)傷帝傷謨訶叉耶夜(八)

 多緻他(一)眸 (二)眸 (三)阿婆呵眸 (四)毘闍叉耶夜(五)莎呵  若人長誦此呪。晝三夜三。彼等眾罪速盡無餘

 南無勝栴檀香體如來

 多緻夜他(諸此多音皆作怛緻音皆地夜反他皆去聲一)脂囉(長)帝(二)摩唎至翅(皆吉豉反三)

突唎馱迷(去四)途囉奴(五)鉢囉鞞殺吒(去六)栴檀囊(長)岐(去七)栴檀那健(平而長)第(八)栴檀 那揭鞞(九)栴檀那復誓(十)毘輸達尼(去十一)遮唎多(引)囉(引)拔帝(十二)薩婆怛他伽多(十三 )提(引)瑟鬚帝(三聲聯疾急十四)莎呵

 此陀羅尼章句。一切諸佛之所宣說解釋隨喜。若有善男子善女人。持此陀羅尼者

。於諸鬼神得無所畏。轉此一生覩彌陀佛。復得對面見觀世音。及見月光童子。從一 勝處至一勝處。諸善法中遇善知識。若其女人得轉女身。所謂是彼栴檀香體如來威力

。復得無邊菩薩勝處

 南無月上如來 南無作光明菩薩

 多緻他(一)達唎達唎(二)陀囉膩(三)胒(女一反)陀膩(四)阿婆夜羯邏閉(五)迦辣波鞞伽帝

(六)喑(烏臘反)米履多(米已下三字疾急道七)迦辣波(八)胡多貰膩(九)阿難多目企十閈(十)阿難 多斫芻伽帝(十一)唵(重聲長引)婦(十二)莎呵(十三)

 善男子。此陀羅尼章句。恒河沙諸佛世尊所說住持隨喜。為令墮諸惡趣眾生生利 益故。善男子。若有菩薩受持此陀羅尼。彼人超越八種恐怖。所謂無邊地獄恐怖。無 邊畜生恐怖。無邊餓鬼恐怖。無邊受胎恐怖。無邊生恐怖。無邊老恐怖。無邊病恐怖

。無邊死恐怖。十方諸佛皆念彼人。命終之時心不錯亂面對諸佛。受生當得無盡之身

。亦復得於調伏諸根

 南無婆伽婆辯幢如來 南無寶火如來 南無大目如來 南無法界形如來

(19)

 多緻他(一)達唎達唎(並上聲二)達摩陀妬(三)鉢囉(上)底瑟恥(勅履反)帝(四)莎呵  南無諸方燈明王如來

 多緻他(一)鉢囉遞閉鉢囉遞(徒履反)閉(二)折(時列反)若(女迦反)那(引)迦鉢囉(上)地閉(三 )莎呵(四)

 南無悲威如來

 多緻他(一)坻(低)誓坻誓(二)折(時列反)若(女迦反)那坻誓(三)佛陀坻誓(四)達摩坻誓(五)

僧伽坻誓(六)莎呵  南無梵海如來

 多緻他(一)婆囉帝婆囉帝(二)薩婆跋囉(上)多鉢利不(平)唎泥(去三)佛陀達唎舍泥(四)

莎呵

 南無忍圓滿燈如來(一千五百七十)

 多緻他(一)器那器那(二)薩婆達摩(三)婆囉拏膩(四字並去聲四)佛陀薩鱣(知栖反)那(去五 )達摩薩鱣那(六)僧伽薩鱣那(七)莎呵

 南無法圓光如來

 多緻他(一)栴達囉鉢囉鞞(二)蘇利耶鉢囉鞞(三)栴達囉蘇利耶(四)設多索呵薩囉頞帝

(五)奚唎迦(六)鉢囉鞞(七)毘輸陀夜(八)闍若(女何反)斫芻(九)莎呵  南無無畏莊嚴如來

 多緻他(一)達摩毘喻(二字連聲道下同)醯(二)伽伽那毘喻醯莎呵(三)闍若那毘喻醯(四)莎 呵

 南無寂光王如來

 多緻他(一)陀囉陀囉(二)闍若(如齊反)耶(三)鉢唎輸(引)達泥(去四)闍若(女迦反)那鉢唎富 囉泥(去五)多他哆阿婆菩(引)達泥(去六)尸伽濫(七)莎呵

 南無廣名稱如來

 多緻他(一)毘不羅瞿折(之列反)唎(二)伽伽那瞿折(之列反)唎(三)不囉耶不囉耶薩婆奢

(引四)阿提瑟恥(勅一反下同五)帝佛陀阿提瑟恥帝(六)薩婆菩提薩埵提瑟恥帝(七)莎呵  南無法海波濤功德王如來

 多緻他(一)鞞佶(耆一反)易(羊跂反二下悉同)達摩三謨達囉鞞佶易(三)伽伽那三謨達囉 鞞佶易(四)佛陀三謨達囉鞞佶易(五)菩提薩埵達摩三謨達囉鞞佶易(六)波羅蜜多鞞佶易

(七)薩婆奢鉢唎哺囉拏(去)鞞佶易(八)佛陀提瑟恥帝(九)莎呵

 此諸佛等。往昔行菩薩行時作如是願。我等證菩提已。若有眾生聞我等名受持淨 信。彼等皆得住不退轉。超越過於八不閑處。諸佛菩薩皆悉護念住持。往生清淨佛剎

。捨彼命已一切諸天皆當守護過諸怖畏。若復有人持如是等諸佛名字及陀羅尼偈頌章 句。憶念不忘。彼若欲見彌勒菩薩。彼人應誦此陀羅尼一十萬遍隨力供養。若欲見普 賢菩薩。彼人應誦二十萬遍隨力供養。若復欲見毘盧遮那如來。彼人誦三十萬遍隨力

(20)

 南無因無邊光明功德威形如來

 多緻他(一)脩利易(以豉反二)脩利易(三)若那脩利易(四)莎呵  南無種種威力多王功德形如來

 多緻他(一)尸利尸利坻闍尸利(二)莎呵  南無阿僧祇俱致劫修習覺如來

 多緻他(一)三牟陀曳(二)三牟陀曳(三)若那三牟陀曳(四)莎呵  南無諸法遊戲威形如來

 多緻他(一)揭(其謁反)薜(步計反二)揭薜(三)若那揭薜(四)莎呵  南無妙金虛空形如來

 多緻他(一)伽伽泥(去二)伽伽泥(三)伽伽那毘輸(四)莎呵  南無寶彌留如來

 多緻他(一)彌留(去)彌留(二)阿辣那彌留(三)莎呵  南無瞿那海如來

 多緻他(一)瞿泥(去)瞿泥(二)瞿那三目提黎(三)莎呵  南無法界音幢如來

 多緻他(一)吱(吉支反二)駐吱駐(三)若那吱駐(四)莎呵  南無法海能雷如來

 多緻他(一)三目提離(二)三目提離(三)若那三目提離(四)莎呵  南無法幢如來

 多緻他(一)陀婆提陀婆提(二)達摩陀婆提(三)莎呵  南無地威如來

 多緻他(一)陀離陀離(二)陀羅尼三勿提離(三)莎呵  南無法力光如來

 多緻他(一)波羅避波羅避(二)達摩波羅避(三)莎呵  南無虛空覺正如來

 多緻他(一)佛提佛提(二)蘇佛提(三)莎呵  南無彌留峯明如來(一千六百)

 多緻他(一)頞利脂頞利脂(二)若那頞利脂(三)莎呵  南無雲峯如來

 多緻他(一)迷(引)祇迷祇(二)摩訶迷祇(三)莎呵  南無日燈幢峯如來

 多緻他(一)波羅地庇(邊豉反下同二)波羅地庇(三)若那波羅地庇(四)莎呵  南無剎證覺如來

(21)

 多緻他(一)娑彌娑彌(二)三摩娑地帝(多豉反)莎呵  南無樹王如來

 多緻他(一)度盧迷(去二)度盧迷(去三)若那度盧迷(去四)莎呵  南無瞿那彌留如來

 多緻他(一)瞿泥(去二)瞿泥(去三)瞿那泥迷(四)彌留尸佉離(五)莎呵  南無三寶如來

 多緻他(一)尼彌(去二)尼彌(三)若那尼彌(去四)莎呵  南無毘盧遮那如來

 多緻他(一)毘梨毘梨(二)毘盧遮泥(去三)莎呵  南無光莊嚴如來

 多緻他(一)毘(引)右醯毘右醯(二)若(女何反)那毘右醯(三)莎呵  南無法海如來

 多緻他(一)三摩三摩(二)三眸達囉毘迦囉滿泥(三)莎呵  ◎南無威頭如來

 多緻他(一)低闍低闍(二)若那低闍(三)莎呵  南無世間主如來

 多緻他(一)因(引)垤(徒結反)利因(引)坻唎(二)因達羅毘迦囉彌(去)莎呵  南無威賢功德如來

 多緻他(一)跋地隷(二)跋地隷(三)須跋地隸(四)莎呵  南無諸法光王如來

 多緻他(一)波(引)囉避波囉避(二)若那波囉避(三)莎呵  南無金剛寶齊如來

 多緻他(一)婆嗜離婆嗜離(二)婆闍盧怛離(三)莎呵  南無持無礙力如來

 多緻他(一)阿僧祇(二)阿僧祇(三)阿僧伽佛提(四)莎呵  南無法界形如來

 多緻他(一)達唎迷(去二)達唎迷(去三)達摩達唎(四)莎呵  南無諸方燈明王如來

 多緻他(一)推泥推泥(二)遲那迦唎(三)莎呵  南無悲威德如來

 多緻他(一)低視低視(二)摩訶低視(三)莎呵  南無梵海如來

 多緻他(一)婆囉帝婆囉帝(二)婆囉多鉢唎不囉泥(去三)莎呵

(22)

 南無忍圓燈明如來

 多緻他(一)懺迷(二悉去聲)懺迷(三)若(女何反)那懺迷(四)莎呵  南無法圓光如來

 多緻他(一)薩囉薩囉(二)薩婆佛陀(三)提瑟呹(耻一反)帝(四)莎呵  南無寂光王如來

 羶(詩安反下悉同)帝(一)鉢囉羶帝(二)憂波羶帝(三)莎呵 五千五百佛名經卷第三

(23)

五千五百佛名經卷第四

大隋北印度三藏闍那崛多譯  ◎南無無垢名稱如來

 多緻他 毘富 毘富 若那毘富 莎呵  南無法海濤波功德王如來

 多緻他 三摩(上)三摩(上)三摩悉鬀(他細反)帝 莎呵  南無法主王如來

 多緻他 曷囉摩曷囉磨曷低吱(吉離反)囉膩 莎呵  南無瞿那雲如來

 多緻他 瞿迷(迷悉去聲)瞿迷瞿摩瞿迷莎呵  南無法功德如來

 多緻他 室唎室唎 室唎 莎呵  南無天冠如來

 多緻他(一)摩句 (卓界反二)摩句 達摩摩句 (三)莎呵  南無智焰威功德如來

 多緻他(一)誓裔誓裔(二)闍耶鉢帝莎呵  南無兩足尊如來

 多緻他(一)度磨度磨(二)度迷度迷(三)莎呵  南無虛空聲如來

 多緻他(一)伽伽泥(去)伽伽泥(二)伽伽那娑迷(去三)莎呵(四)

 南無三漫(平)多生燈如來

 多緻他(一)三婆婆三婆婆(二)佛陀薩怟裔那莎呵  南無豪功能形如來

 多緻他(一)漚迷漚迷(並去聲二)漚摩拔帝(三)莎呵  南無寂鳴如來

 多緻他(一)瞿殺(所界反下同)瞿殺(二)佛陀瞿殺莎呵  南無海功德如來

 多緻他(一)薩囉薩囉(二)施鞞 莎呵  南無日威如來

 多緻他(一)低嗜低嗜(二)低闍鉢帝(三)莎呵  南無輿王如來

 多緻他(一)施鞞施鞞覆(二)莎呵  南無相彌留如來

(24)

 多緻他(一)叉裔叉裔(二)羯磨叉裔(三)莎呵  南無雲音鳴如來

 多緻他(一)胡嘍醯胡嘍醯(二)瞿沙胡嘍醯(三)莎呵  南無法主王如來

 多緻他(一)因地唎因地唎(二)因陀囉鉢帝(三)莎呵  南無瞿那王如來

 多緻他(一)瞿嬭(悉奴界反)瞿嬭(二)瞿拏三謨地帝(三)莎呵  南無富彌留如來

 多緻他(一)不羅耶不囉耶(二)薩婆摩奴曷唎他(三)莎呵  南無聲寂如來

 多緻他(一)奢彌奢彌(二)奢摩泥(三)莎呵  南無光王如來

 多緻他(一)波羅波羅(二)波羅娑羅泥(平三)莎呵  南無華積如來

 多緻他(一)鳩暮(二)鳩暮(三)鳩暮提(四)莎呵  南無海胎藏如來

 多緻他(一)揭薜(步隷反下同)揭薜(二)怛他伽多揭薜(三)莎呵  南無出生功德如來

 多緻他(一)三婆婆三婆婆(二)波羅尼陀那三婆婆(三)莎呵  南無天主周羅摩尼胎藏如來

 多緻他(一)第薜第薜(二)第便陀羅(三)不視低(四)莎呵  南無金山如來

 多緻他(一)綱(引)遮泥(二)綱遮泥(三)綱遮那地利施(去四)莎呵  南無寶積如來

 多緻他(一)何囉(上)怛泥(去二)何囉怛泥若那何囉怛泥(三)莎呵  南無法幢如來

 多緻他(一)淡磨淡磨(二)達摩淡磨 莎呵  南無財貨功德如來

 多緻他(一)尸利低誓(二)尸利低誓(三)尸利莎呵(四)

 南無智意如來

 多緻他(一)闍弊闍弊(二)闍婆泥(三)莎呵  南無寂幢如來

 多緻他(一)羶帝(羶音詩安反下悉同二)羶帝(三)波羅羶帝(四)莎呵

(25)

 南無奢摩他幢如來

 多緻他(一)吉利吉利(二)吉都囉誓(三)莎呵  南無寂燈功德如來

 多緻他(一)奢摩泥覆(二)波羅奢摩泥覆(三)羶都婆婆(四)覆(五)莎呵  南無無邊明王如來

 多緻他(一)阿婆婆(引)細(二)阿婆婆(引)細(三)阿婆婆娑迦囉泥(四)莎呵  南無雲徐步如來

 多緻他(一)毘婢毘婢(二)毘嵐毘低(三)莎呵  南無日威如來

 多緻他(一)蘇嚧蘇嚧(二)蘇利踰地低(三)莎呵  南無法燈功德彌嘍如來

 多緻他(一)地蜱地蜱(二)達摩波地蜱(三)莎呵(四)不嗜低(五)莎呵  南無師子遊戲智燈王如來

 多緻他(一)四迷(去)四迷(二)佛陀僧伽四迷(三)莎呵  南無普求那雲如來

 多緻他(一)彌嘍彌嘍佛陀彌嘍(二)莎呵  南無虛空思如來

 多緻他(一)伽伽泥(去)伽伽泥(二)伽伽那(引)毘首陀耶(三)莎呵  南無出生莊嚴如來

 多緻他(一)三婆薜覆(二)三婆薜覆(三)三婆婆鼻由奚覆(四)莎呵  南無雷法海震鳴如來

 多緻他(一)伽唎囉(引)闍泥(去二)伽唎囉闍泥(去三)若那伽唎囉闍泥(去四)莎呵  南無法界音鳴如來

 多緻他(一)陀囉陀囉(二)陀囉尼槃悌(三)莎呵  南無化雲如來

 多緻他(一)尼彌尼彌(二)若那尼彌(三)莎呵  南無善音功德如來

 多緻他(一)婆婆離(二)婆婆離(去三)佛陀婆婆離(四)莎呵  南無普方威如來

 多緻他(一)多囉多囉(二)佛陀提瑟魑(勅一反)泥(去聲三)莎呵  南無法海如來

 多緻他(一)三謨垤(田結反)唎(二)三謨垤唎(三)達摩陀妬三謨垤唎(四)莎呵  南無普音聲如來

(26)

 多緻他(一)三婆(去)鞞(去二)三婆鞞(三)拔都佛陀地瑟咤(託麻反)泥那(去四)莎呵  南無瞿那海如來

 多緻他(一)瞿泥(去)瞿泥(二)佛陀三婆婆瞿泥(三)莎呵  南無功德燈如來

 多緻他(一)尸唎尸唎(二)鉢囉提波尸唎(三)莎呵  南無耆(市尸反)那日如來

 多緻他(一)耆泥(去)耆泥(二)耆那(三)蘇唎裔(四)莎呵  南無廣雲如來

 多緻他(一)毘富隸毘富隸(二)伽伽那毘富隸(三)莎呵  南無寶功燈明瞿那相如來

 鉢囉地(長聲)閉(一)鉢囉地閉(二)尸利底闍(三)鉢囉地閉(四)莎呵  南無成光明如來

 多緻他(一)悉地悉地(二)蘇悉地(三)謨折(之列反)儞(四)謨剎儞(五)目訖底(六)毘目訖底

(七)阿摩隸(八)毘摩隸(九)瞢伽隸爰囒孃伽鞞(去聲十)何囉底那(引)伽鞞(去十一)薩婆他娑達 泥(去十二)波囉摩囉他婆達泥(十三)摩那賜(十四)摩訶摩那賜(十五)阿陀浮底(十六)頞底耶浮 底(去十七)毘多拔裔(十八)蘇拔唎泥(去十九)拔囉摩瞿灑(二十)拔囉摩阿厨灑帝(二十一)薩婆 囉挮數(二十二)阿波囉祇(二十三)薩婆多囉(二十四)阿波囉底呵底(二十五)折(之列反)妬殺灑 致(二十六)佛陀俱致毘婆殺帝(二十七)那摩薩婆悉陀那(去聲二十八)怛(都渴反)他揭多那(二十 九)莎呵

 說此陀羅尼時。彼等一切諸佛世尊而讚嘆言。善哉善哉。善丈夫。汝今乃說是甚 深陀羅尼乎。若有讀誦受持此陀羅尼者常廣思惟。彼族姓子。當得此等諸佛世尊恒常 滿足彼之所願。爾時香明如來以其舌根。遍覆三千大千世界。然後告彼七十七那由他 菩薩言。若有良家子良家女。受持此陀羅尼章句若讀若誦。隨力當作供養。彼為此等 諸佛世尊。所有心願皆悉滿足。爾時教發菩薩摩訶薩。白香光如來作如是言。世尊。

彼等云何而作供養。供養彼等諸佛如來。作是語已。世尊告彼教發菩薩作如是言。良 家姓子。若有初發心行菩薩初發業者。又欲得滿一切願者。彼於晨朝時。以瞿摩塗地

。隨力香花而供養已。去離世談。晝三遍夜三遍。誦彼諸佛如來名號及此陀羅尼。而 彼即得現見諸法。漸得滅除一切業障。以諸如來真實持故

 南無月光如來

 多緻他(一)氈達唎(皆羅施反二)氈達唎(三)蘇氈達唎(四)染帝氈達唎(五)氈達唎吱(吉支 反)囉尼泥(去六)彌唎彌唎(七)佛陀提瑟呹(耻壹反)帝(八)四履四履達摩提瑟呹帝(九)莎呵(十)

 若有善男子善女人。於晨朝時。常當精勤專念彼等如來名號。而彼人輩四萬劫常 識宿命。亦不忘失菩提之心。

(27)

 南無一切趣清淨王如來

 多緻他(一)輸達儞輸達儞(儞字悉年隸反)薩婆波頗毘輸達儞輸悌 毘輸悌 薩婆達摩 毘輸悌 莎呵

 若有善男子善女人。常能受持此如來名號。精勤憶念不忘失者。即得現見一切諸 法。盡諸業障及盡諸惡。以佛真實住持力故。當於十四俱致世中常憶宿命乃至菩提善 根亦不窮盡

 南無清淨眼如來

 多緻他(一)斫芻斫芻(二)若那斫芻(三)莎呵(諸莎則長聲呵則去聲)

 若善男子善女人。持此如來之名號者。彼於世間當作眼目。常能憶持四十俱致宿 命之事。乃至道場善根不盡

 南無香象光王如來

 多緻他(一)揭誓揭誓(二)揭誓延(以佃反)悌唎(三)莎呵

 爾時勝聚菩薩白佛言。若有善男子善女人。持此香象光王如來名號者。彼於十三 俱致歲中。身出香氣不曾休息。亦不廢忘菩提之心

 南無花相如來

 多緻他(一)布澁閉(二)布澁閉(三)蘇(引)布澁閉(四)莎呵

 此陀羅尼多有功能。以陀羅尼呪華二十一遍。如所備具向如來塔中散之。彼人所 有心願皆得滿足。復盡一切業障

 南無治地王如來

 多著他(一)達唎達唎(二)達囉尼盤地(三)莎呵

 若有人持此如來名字及此陀羅尼章句。彼人當滿一切心願。誦此呪一百八遍。即 當一切諸地方所皆成結界。隨得供具供養如來。即滿一切所有諸願

 有佛名日月燈明 現在說法人師子  若能持是佛名號 更不生諸惡趣中  有佛名日月燈光 現在說法人師子  若能持彼佛名號 當得總持能巧知  有佛名曰電燈明 現在說法人師子  若能持彼佛名者 不曾生於惡趣中  有佛名曰最勝燈 現在說法人師子  若能持彼佛名號 諸相未曾有缺少  有佛名曰住真實 現在說法人師子  若能持彼佛名號 其口常出優鉢香  有佛名曰智燈明 現在說法人師子  若能持彼佛名號 大得行行於智中 

(28)

 若能持彼佛名號 當照世間猶如燈  有佛名曰威德住 現在說法人師子  若能持彼佛名號 一切諸方威顯赫  有佛名曰陀羅住 現在說法人師子  若能持彼佛名號 令眾甘露得充足  有佛名曰空燈明 現在說法人師子  若能持彼佛名號 能令驚怖著有者  有佛名曰實燈明 現在說法人師子  若能持彼佛名號 當說于經不染著  有佛名曰實燈號 現在說法人師子  若能持彼佛名號 驚怖一切諸外道  有佛名曰誓空行 現在說法人師子  若有持彼佛名號 能脫多數千家生  有佛名曰盡邊際 現在說法人師子  若有持彼佛名號 當得速知眼邊際  有佛名曰盡邊際 現在說法人師子  若有持彼佛名號 當能速知耳邊際  有佛名曰有邊際 現在說法人師子  若有持彼佛名號 當能速知有眼際  有佛名曰邊際德 現在說法人師子  若有持彼佛名號 當得速知眼邊際  有佛名曰轉功德 現在說法人師子  若有持彼佛名號 當得速知轉眼處  有佛名曰離功德 現在說法人師子  若有持彼佛名號 當得速知眼離處  有佛名曰無物德 現在說法人師子  若有持彼佛名號 當能速知眼無物  有佛名曰無生德 現在說法人師子  若能持彼佛名號 當得速知眼無生  有佛名曰滅功德 現在說法人師子  若能持彼佛名號 當得速知眼寂處  有佛名曰不取德 現在說法人師子  若能持彼佛名號 當得速知眼不取 

參考文獻

相關文件

 定之與智如是無 無智及智無所得  云何是法淨無垢 而無所有等虛空 

 如來妙色相 世間無等倫  遠勝日摩尼 火月清淨水  威神無有極 名聲震十方 

。故致譏論。如來於此都無所闕。是故無畏。又如法論者不可破壞。佛即是也。如阿

天一梵一聲聞一緣覺一如來一。會彼五乘。成無分別離相一乘。出楞伽經。若凡夫人

不從他聞,巧於言辭、善知義趣、辯才無竭、智慧無盡。又餘眾生

剛喜佛 南無護一切佛 南無離諸疑佛 南無寶炎眷屬佛 南無無憂佛 南無住持速

 佛無等等如虛空 十力自在無邊眾  於釋師子妙法中 天人最上今加汝 

 光顏巍巍 威神無極 如是炎明  無與等者 日月摩尼 珠光炎耀 

能令一切調伏其心。若諸菩薩修智慧行。即能斷除一切煩惱。若諸菩薩修說法行。即

 佛身普遍諸大會 充滿法界無窮盡  寂滅無性不可取 為救世間而出現 

15.《大般涅槃經》卷 21 ( 大正 12,CBETA 中華電子佛典 0489a01

 二別敘今經教興 韋提機發淨土緣興。故使闍王公為逆害幽禁父母苦切憂愁。遙

。問曰。未審。定散二善出在何文。今既教備不虛。何機得受。答曰。解有二義。一

5.de bzhin gshegs pa rnams kyang chos la bdag med pa’i rnam par rtog pa’i mtshan nyid thams cad rnam par log pa de nyid shes rab dang thabs la mkhas pa dang ldan pa rnam pa

45 見 A Buddha Within: The Tath a gatagarbhas u tra, the Earliest Exposition of the Buddha-Nature Teaching in India,pp.59~60。然而,Zimmerrnann 旋

金陵石頭菴學無學僧江夏如愚譔

蔽此日月使無光明。正使神妙釋梵四王。所有威光悉不復現。如來至真難測之光。獨

In this regard, by focusing on three types of poems, including Nanyue Mountain Living Poetry (25 pieces of “Random Poems of Nanyue Mountain Living,” 8 pieces of “Mountain

 畢竟無眾生 諸法中無礙  無戒無忍辱 亦無有毀戒  無智亦無慧 亦無非智慧 

願共諸眾生往生安樂國 南無至心歸命禮西方阿彌陀佛 成佛已來歷十劫 壽命方將無有量

 皆如辟支佛 有人於億劫  以種種香花 衣服臥具等  供養如是眾 所獲諸功德 

南無師子吼佛 南無文殊師利菩薩 南無普賢菩薩 南無大勢至菩薩 南無地藏菩薩 南無大莊嚴菩薩 南無觀自在菩薩.

 南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無阿利那哆利蛇耶 南無栴茶婆逝娑 尼