• 沒有找到結果。

10 HAZ RAN 2007 Saat: 10.00 Aday%n Ad% ve Soyad% :

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "10 HAZ RAN 2007 Saat: 10.00 Aday%n Ad% ve Soyad% :"

Copied!
30
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

T.C.

M LLÎ E T M BAKANLI I

ORTA Ö RET M KURUMLARI Ö RENC SEÇME VE YERLE T RME SINAVI TEST K TAPÇI I

10 HAZ RAN 2007 Saat: 10.00 Aday%n Ad% ve Soyad% :

Aday Numaras% :

D KKAT: 1. Test kitapç klar n kontrol ederek, bask hatas olan kitapç n de i tirilmesi için salon sorumlular na ba vurunuz.

2. Test kitapç n n ön ve arka yüzündeki aç klamalar okuyunuz.

3. S navda hesap makinesi, cep telefonu ve ça r cihaz kullan lmas yasakt r. Bu cihazlar s nav ba lamadan önce salon ba kan na teslim ediniz.

CEVAP KÂ IDI LE LG L AÇIKLAMA

1. Cevap kâ d üzerine yapaca n z i aretlemelerde siyah kur un kalemden ba ka kalem kullanmay n z.

2. Cevap kâ5%d%ndaki bilgilerin size ait olup olmad%5%n% kontrol ediniz. Cevap kâ d kullan lamayacak durumdaysa veya size ait de ilse verilecek yedek cevap kâ d na, kimli inizle ilgili bilgileri, salon ba kan n n aç klamalar na göre yaz n z.

3. Kitapç%k türünü cevap kâ5%d%n%z%n ilgili bölümüne mutlaka i?aretleyiniz.

4. Cevap kâ d nda TÜRKÇE, MATEMAT K, FEN B LG S ve SOSYAL B LG LER testleri için dört ayr sütun bulunmaktad r. Cevaplar n z cevap kâ d ndaki ilgili sütunlara a a daki örnekte oldu u gibi yuvarla , d na ta rmadan i aretleyiniz.

Yanl karalamalar n z düzeltirken yuvarla n içini temizce siliniz.

ÖRNEK KODLAMA

A B C D

TEST K TAPÇI I LE LG L AÇIKLAMA

1. Bu test kitapç nda TÜRKÇE testinde 25, MATEMAT K testinde 25, FEN B LG S testinde 25 ve SOSYAL B LG LER testinde 25 olmak üzere toplam 100 soru bulunmaktad r. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 120 dakikad%r.

2. Her sorunun dört seçene i vard r. Dört seçenekten sadece bir tanesi do ru cevapt r. Do ru buldu unuz seçene i cevap kâ d nda o soru için ayr lan yerde bularak i aretleyiniz.

3. Size ayr bir karalama kâ d verilmeyecektir. Test kitapç n z n içindeki bo alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz.

4. Cevab n bilmedi iniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden di er sorulara geçiniz.

Zaman n z kal rsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.

K TAPÇIK TÜRÜ

B

(2)

1.

A?a5%daki alt% çizili sözcüklerden hangisinin z%t anlaml%s% vard%r?

A) Ay?e, aya5% kay%nca kendini yerde buldu.

B) Okulun kente yak%n olmas%n% istiyorum.

C) Kendine göre bir arkada? edindi.

D) Sonunda arad%5% mutlulu5u yakalad%.

2.

“Seyretmek” sözcü5ü a?a5%daki cümlelerin hangisine “beklenmedik bir ?ey olaca5%”

anlam%n% katm%?t%r?

A) Baba-o5ulun y%llar sonra bulu?mas%n%

hayranl%kla seyretti.

B) Yeni ç%kan eserleri kitapç%lar%n raflar%nda seyretmekle yetinmezdi.

C) Sen bunca tart%?madan sonra olacaklar%

seyret!

D) Teknemiz Akdeniz’in mavi sular%nda yol al%rken sen y%ld%zlar% seyret!

3.

“ stemek” sözcü5ü a?a5%dakilerin hangisinde

“Bu araba iyi bir bak%m ister.” cümlesindekiyle ayn% anlamda kullan%lm%?t%r?

A) Sporda kal%c% ba?ar% sürekli çal%?ma ister.

B) çeri girmek yerine bahçede oturmay% ister.

C) Sabah%n bu erken saatlerinde müdür beni niçin ister?

D) ster ki bu tarihî evler gelecek nesillere kals%n.

4.

“Kadar” sözcü5ü a?a5%daki cümlelerin hangi- sine “yakla?%k” anlam% katm%?t%r?

A) Minare boyundaki kava5%n üst çatal%na kadar t%rmand%m.

B) Otobüsümüz bozulunca bir k%r lokantas%nda dört saat kadar bekledik.

C) Çevresi bu kadar ho? olan yeni evimizin içi kir pas içindeydi.

D) Merdivenleri yap%ld%5% günden beri hiç bu kadar tela?l% ç%kmam%?t%m.

5.

“Fakat” sözcü5ü alt% çizili ifadelerden hangisi- nin yerine getirilirse cümlenin anlam%

de5i?mez?

A) Kelo5lan, gel diye diye beni buraya getirdi.

B) Varsayal%m, tuhaf gülümsemeleri olan heykellerle kar?%la?t%n%z.

C) Gelgelelim, Küçük Prenses burada de5ildi.

D) Var%n hesap edin, gördü5üm evin büyüklü5ünü.

6.

(1) Çocuk kolunu kald%rd%, inciyi olanca gücüyle f%rlatt%. (2) Sonra onun havada ilerleyi?ini sey- retti. (3) O, uzaklarda bir yerde hafif bir ?ap%r- t%yla suya dü?tü. (4) Bu arada incinin türküsü gitgide hafifledi, bir f%s%lt%ya dönü?tü.

Parçada numaralanm%? cümlelerin hangisinde bir biçimden ba?ka bir biçime geçme” vard%r?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

(3)

TÜRKÇE TEST B

7.

1- art%k ya?land%m 2- çamura

3- gücüm kalmad%

4- onu renklendirecek 5- biçim verecek 6- pi?irecek

Yukar%da numaralanm%? sözcük ve sözcük gruplar%ndan anlaml% ve kurall% bir cümle olu?turmak için s%ralama nas%l olmal%d%r?

A) 1 - 2 - 4 - 3 - 5 - 6 B) 1 - 3 - 2 - 4 - 5 - 6 C) 1 - 2 - 5 - 4 - 6 - 3 D) 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2

8.

nsanlar ba?aklara benzer, içleri bo?ken ba?lar%

havadad%r, doldukça e5ilirler.

Bu cümleye a?a5%dakilerden hangisi anlamca en yak%nd%r?

A) nsanlar, bilgilendikçe alçakgönüllü olur.

B) Kendilerini büyük görenler, bilgi ve erdem- den yoksundurlar.

C) nsan, ne kadar az bilirse o kadar çok bildi- 5ini san%r.

D) Çok bilen, çok ?eye dikkat eder.

9.

A?a5%dakilerin hangisinde “abartma” vard%r?

A) Evler ve a5açlar yukar%lara ç%kt%kça küçük görünüyordu.

B) Ç%nar%n dallar% aras%ndan serin bir rüzgâr esiyordu.

C) Aslanlar gölün k%y%s%nda m%?%l m%?%l uykuya dalm%?t%.

D) Bütün dünyan%n duyabilece5i bir ?ekilde konu?uyordu.

10.

(1) Kovas%n% ve merdivenini yan%nda ta?%d%5%n- dan yürürken güçlük çekiyordu. (2) Elbisesinin her yerine boya ve kireç bula?m%?t%. (3) Saçla- r%na ve b%y%klar%na da duvar kâ5%d% parçalar%

yap%?m%?t%. (4) Pek de düzenli biri oldu5u söyle- nemezdi.

Parçada numaralanm%? cümlelerin hangisinde neden-sonuç birlikte verilmi?tir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

(4)

11.

A?a5%daki cümlelerin hangisinde “?a?ma” söz konusudur?

A) Hep ayn% oyunu oynamaktan usand%k.

B) Bu yapt%klar%ndan sonra ona nas%l k%zmam?

C) Nas%l oldu da bu kadar iyi oynad%?

D) Benim de böyle bir oyunca5%m vard%.

12.

A?a5%daki cümlelerden hangisinde soru anlam%

vard%r?

A) Nas%l olsa bu gece onlarda kal%rs%n%z

B) Tan%d%k birini bulmak için mi geldin buraya C) Selçuklu dendi mi kümbetler dü?er benim

akl%ma

D) Mu? pazar%na vard%n%z m% atalar%n%z%n gölgelerini seçersiniz

13.

(1) Her yaz güller için bir ?eyler karalamak iste- rim. (2) Çünkü gül, dünyaya sunulmu? güzellik- lerin ba?%nda gelir. (3) Gülleri isim isim, renk renk, koku koku tan%r%m. (4) Ben bahar%, yaz%

gülle anar%m, herhâlde siz de öylesinizdir.

Parçada numaralanm%? cümlelerin hangisinde

“tahmin” söz konusudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

14.

Ate? “Ben bütün varl%klar%n en güçlüsüyüm.”

dedi. Su “Ya ben?” diye sorunca, ate? “Seni bütüne katmad%m.” diye cevap verdi.

Paragrafa göre bu parçada a?a5%dakilerden hangisi yoktur?

A) Kar?%la?t%rma B) Onaylama C) De5erlendirme D) Alay etme

15.

Çobanlar, k%rm%z% kayal%klar%n dibine, yumu?ak bak%r topra5%n ve bin y%ll%k bahar%n üstüne kepe- neklerini at%p gölün k%y%s%na f%rdolay% otururlar.

Daha gün do5madan A5r% Da5%’n%n harman olmu? yalap yalap yanan y%ld%zlar%n%n alt%nda kavallar%n% bellerinden ç%kar%p A5r% Da5%’n%n öfkesini çalmaya ba?larlar.

Paragrafta hangi duyumuzla ilgili bir ayr%nt%

yoktur?

A) Dokunma B) ?itme

C) Koklama D) Görme

16.

Baz% kitaplar vard%r, okur unutursunuz, hiç iz b%rakmaz geride. Bazen de öyle bir kitap okur- sunuz ki derin bir iz b%rak%r ya?am%n%zda. Bu iz ya?am boyu gökyüzünün sonsuzlu5unu, mavi denizin büyüsünü çizer yüre5inize; her an yeni co?kulara kap%lacak gibi durmadan kabar%p köpüren sevinçlere haz%rlar sizi.

Bu parçadan ç%kar%labilecek sonuç a?a5%dakiler- den hangisidir?

A) Her kitap insan% ayn% derecede etkileyemez.

B) Kitap okurken özenli davranmak gerekir.

C) Kimi kitaplar daha e5lendirici bir özellik ta?%r.

D) Kitaplardan zevk almas%n% bilmeliyiz.

(5)

TÜRKÇE TEST B

17.

(1) Sözcükler hangi yetenekli kalemden akarsa aks%n, bir resmi anlatmaya yetmez. (2) Olsa olsa ressam%n ve resimlerinin aras%nda dolan%r.

(3) Sa5l%kl% bir bak%? aç%s% yaratmaya çal%?%r fakat resme %?%k tutmaz, resmin kendi %?%5%n%n görül- mesine yard%mc% olur. (4) Duygu ve dü?ünceler renklerle nas%l anlat%l%rsa sözcüklerle de öyle ifade edilir.

Numaraland%r%lm%? cümlelerden hangisi parça- n%n anlam bütünlü5ünü bozmaktad%r?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

18.

Eserlerini her okuyu?ta ilk kez görüyormu?- sunuz hissine kap%l%r, her okudu5unuzda yeni

?eyler anlar ve nas%l olup da daha önce bu anlam% yakalayamad%5%n%za ?a?ar kal%rs%n%z. Bu

?a?k%nl%k hiç bitmez, sürer gider.

Paragrafta sözü edilen yazar%n hangi özelli5i vurgulanm%?t%r?

A) Kendini sürekli olarak yenilemesi B) Zengin ve derin bir anlat%m%n%n olmas%

C) De5i?ik konular% ele almas%

D) Eserlerinin bilgi yönünden yeterli olmas%

19.

Bana özgü, sana özgü, ona özgü davran%?lar öylesine az ki. Ya?am deyince ortada herkesçe bilinenler, herkesçe söylenenler, herkesçe istenenler, yap%lanlar var yaln%zca. Tek bir kayg%

kol geziyor: “Ba?kas% ne der?”

Paragrafta a?a5%dakilerden hangisine de5inilmemi?tir?

A) Ki?ilerin niçin ba?kalar%na benzer davran%?lar sergilediklerine

B) Taklitçi ya?am%n al%?kanl%5a dönü?tü5üne C) Toplumsal kabullerin bireysel yönelimleri

etkiledi5ine

D) Ya?am%n, insan% zamanla olgunla?t%rd%5%na

20.

“Bugünlerde o5lum; gördü5ü, okudu5u, dinle- di5i her ?eyi bir ?iirle anlatmak hevesinde. Bir

?eyden etkilenmeye görsün, hemen bir kö?eye çekilip ?iir yaz%yor ve yazd%5% ?iiri, be5enilme- sini isteyen bir havayla uzat%yor. Henüz anlaya- mayaca5% ?eyleri ona anlatmak, yazd%klar%n%n çocukça ?eyler oldu5unu, hevesini ve kalbini k%rmadan söylemek zor oluyor. Ama…” diyen birinin sözlerine a?a5%dakilerden hangisi ile devam etmesi beklenmez?

A) ?iir yazman%n bu kadar kolay olmad%5%n%

bilmesi gerekiyor.

B) ?iir yazmay% da kendinden öncekiler kadar iyi ö5renmesi gerekiyor.

C) yine de do5ruyu göstermek zorunda hisse- diyorum kendimi.

D) bunlar% anlatmaktan ba?ka çaremin olma- d%5%n% biliyorum.

(6)

21.

Ak?amüstüne do5ru, k%? vakti;

Bir hasta odas%n%n penceresinde;

Yaln%z bende de5il yaln%zl%k hâli;

Deniz de karanl%k, gökyüzü de;

Bir acayip, ku?lar%n hâli.

Orhan Veli Kan%k air a?a5%dakilerden hangisini duygular%na ortak etmemi?tir?

A) Pencere B) Ku?lar

C) Deniz D) Gökyüzü

22.

Onu son kez, yaz%n, köyde görmü?tüm. Çok

1 2

derinlerdeki bir yaran%n zonklad%kça k%vrand%ran 3

ac%s%, yüzünden okunuyordu.

4 5

Yukar%daki parçada numaralanm%? sözcüklerin hangileri, kime veya neye ait olduklar%n% belirten bir ek alm%?t%r?

A) 1 - 2 B) 2 - 3 C) 3 - 4 D) 4 - 5

23.

A?a5%daki cümlelerin hangisinde “-da, -de”nin i?levi di5erlerinden farkl%d%r?

A) Karde?im kula5%ma bir ?eyler f%s%ldad%.

B) Ben ç%karken babam hâlâ evdeydi.

C) Bugün okulda Ay?e’yi göremedim.

D) Elindeki kocaman çantay% yere b%rakt%.

24.

“Böyle” sözcü5ü a?a5%dakilerin hangisinde farkl% bir görevde kullan%lm%?t%r?

A) Böyle günlerde evde durulur mu hiç?

B) Olaylar%n böyle geli?ece5ini biliyor muydun?

C) Bir ?ey yapmak gerek böyle durumlarda.

D) Böyle bir yer bulmak oldukça zordur.

(7)

TÜRKÇE TEST B

25.

A?a5%da yer alan cümlelerin hangisindeki alt%

çizili sözcü5ün i?levi di5erlerinden farkl%d%r?

A) Bu y%l tah%l verimi yüksek yaln%z fiyatlar dü?ük.

B) Giysilerim çok kal%n fakat yine de ü?üyorum.

C) Bize çal%?kan ama gerçekten çal%?kan biri laz%m.

D) Çok ö5üt verdim lakin hiçbirine kulak asmad%.

TÜRKÇE TEST B TT .

MATEMAT K TEST NE GEÇ N Z.

(8)

1.

15 15 . (4 6) i?leminin sonucu kaçt%r?

A) 15 B) 0 C) 15 D) 45

2.

) 1 4 1 3

(1+ i?leminin sonucu a?a5%dakilerden hangisidir?

A) 7

1 B)

7

2 C)

7

12 D) 7

3.

Gecenin gündüzden 40 dakika daha uzun oldu5u bir günde, gündüzün süresi kaç saattir?

A) 3

11 2 B)

3

11 1

C) 3

10 2 D)

3 10 1

4.

0,02 30,3 2 002 , 0 03 , 0 2 , 3

+ +

+

+ i?leminin sonucu a?a5%da-

kilerden hangisidir?

A) 10 B) 1 C) 0,1 D) 0,01

5.

2

b= 1 oldu5una göre, a?a5%daki s%ralamalar- dan hangisi do5rudur?

A) b < b3 B) 2 b

1 <

b 1

C) b2 < b4 D) 2 b

1 <

b3

1

(9)

MATEMAT K TEST B

6.

Bir çember A, B, C, D noktalar% ile 4 e? parçaya ayr%lm%?t%r. Bu çember üzerinde, ?ekildeki gibi A ve B noktalar%ndan ayn% anda, ters yönde ve sabit h%zlarla hareket eden iki ko?ucu, 15 dakika sonra C noktas%nda kar?%la?%yor. Kar?%la?t%ktan 3 dakika sonra ko?ucular%n bulunduklar%

noktalar%n çemberde ay%rd%5% iki yaydan k%sa olan%n uzunlu5u, çemberin uzunlu5unun kaçta kaç% olur?

A) 15

1 B)

20

3 C)

10

3 D)

10 7

7.

Oyuncak yap%m%nda kullan%lan bir tel her defa- s%nda iki e? parça olacak ?ekilde kesiliyor ve parçalardan biri kenara konuluyor. En az kaç%n- c% kesi?ten sonra eldeki parçan%n uzunlu5u, ba?lang%çtaki telin uzunlu5unun

20

1 inden küçük olur?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

8.

64

1 36 : 1 25

1 16

1 + i?leminin sonucu a?a5%-

dakilerden hangisidir?

A) 32

1 B)

35

6 C)

16

3 D)

25 18

9.

ema ile verilen K, L ve M kümelerine göre a?a5%dakilerden hangisi yanl%?t%r?

A) K \ M = {4, 5, 6}

B) K \ L = {2, 5, 6}

C) (K L) M= {2, 3}

D) (K M) L= {3, 4}

D B

A

C

K

L

M .1

.2 .3 .4 .5 .6

(10)

10.

12 k%rm%z%, 18 sar% ve bir miktar siyah kalemin tümü dokuz ö5renciye e?it say%da da5%t%l%yor.

Her bir ö5renciye tek renk kalem verildi5ine göre, da5%t%lan siyah kalemlerin say%s% kaçt%r?

A) 15 B) 24 C) 33 D) 42

11.

Bir tören için dörderli s%raya geçen okuldaki ö5renciler 1’den ba?lanarak ?ekildeki gibi numaraland%r%l%yor. En ön s%radaki ö5rencilerin isimleri s%ra ile Yusuf, Ali, Selen ve Elif oldu- 5una göre, 59 numaral% ö5renci a?a5%daki ö5rencilerden hangisinin hizas%ndad%r?

A) Yusuf B) Ali

C) Selen D) Elif

12.

1. ?ekil ve 2. ?ekilde dengede olan iki terazi görülmektedir. Buna göre, 3. ?ekildeki terazinin dengede olmas% için bo? kefeye kaç tane konulmal%d%r?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

13.

Bir manav limonlar%n 15 tanesini % 20, geri kalan%n% ise % 30 kârla satm%?t%r. Bu manav, limonlar%n tümünden % 27 kâr elde etti5ine göre kaç tane limon satm%?t%r?

A) 32 B) 40 C) 42 D) 50 12

10

9 11

8

1

5 6 7

2 3 4

Yusuf Ali Selen Elif

. .

. . .

. . .

. . .

.

2. ekil 1. ekil

3. ekil

(11)

MATEMAT K TEST B

14.

Bir tiyatroya giri? ücreti ö5retmenler için 4,5 YTL, ö5renciler için 3 YTL’dir. Bu tiyatroya giren ö5retmen ve ö5rencilerden olu?an 25 ki?ilik bir grup, toplam 75 YTL ile 80 YTL aras%nda bir ücret ödemi?tir. Buna göre, bu grupta en az kaç ö5renci vard%r?

A) 5 B) 15 C) 22 D) 24

15.

Koordinat düzleminde, kö?elerinin koordinatlar%

(1, 0), (3, 3) ve (3, 1) olan üçgen çiziliyor. Bu üçgenin orijine göre simetri5i çizildi5inde, elde edilen ?eklin üçüncü bölgede kalan kö?esinin koordinatlar% a?a5%dakilerden hangisidir?

A) ( 3, 3) B) ( 3, 1) C) (1, 3) D) ( 3, 3)

16.

Bir postac% üç farkl% adrese ait üç mektubu rastgele birer birer da5%t%yor. Bu postac%n%n, mektuplar%n üçünü de do5ru adreslere da5%tmas%n%n olas%l%5% nedir?

A) 3

1 B)

6

1 C)

9

1 D)

27 1

17.

1. ?ekilde, A noktas%ndaki uçan bir balona yerdeki O noktas%ndan bir gözlemci bakmak- tad%r. A ile O noktalar% aras%ndaki bak%? çizgisi ile yer aras%ndaki aç%n%n ölçüsü 30° dir. Bu balon, yerden yüksekli5i de5i?meden 2. ?ekil- deki gibi gözlemci yönünde 60 m yol ald%5%nda, bak%? çizgisinin yer ile yapt%5% aç%n%n ölçüsü 60°

oluyor. Buna göre, balonun yerden yüksekli5i kaç metredir?

A) 60 3 B) 30 3 C) 30 D) 10 3 2. ekil

gözlemci O 60° Yer

60 m B A

Bak%?çizgisi O 30°

1. ekil

Yer gözlemci

A

Bak%?çizgisi

(12)

18.

Geni? aç%l% bir üçgenin aç%lar%ndan birinin ölçüsü 86°dir. A?a5%dakilerden hangisi bu üçgenin di5er aç%lar%ndan birinin ölçüsü olamaz?

A) 1° B) 2° C) 3° D) 4°

19.

ki e? dikdörtgensel bölge, 1. ?ekildeki gibi birle?tirildi5inde olu?an ?eklin çevresi 38 cm, 2. ?ekildeki gibi birle?tirildi5inde olu?an ?eklin çevresi 28 cm oluyor. Bu dikdörtgensel bölge- lerden birinin alan% kaç cm2dir?

A) 10 B) 20 C) 24 D) 33

20.

ekilde A, B, C noktalar% O merkezli çember üzerindedir. s(ABO)=50o oldu5una göre, s(ACB kaç derecedir? )

A) 40 B) 50 C) 60 D) 80

21.

Dikdörtgen ?eklindeki bir bahçe, ?ekildeki gibi üç parçaya ayr%l%yor. Bu parçalara gül, lale ve menek?e dikiliyor. Gül dikili alan, bahçenin

6 1’i oldu5una göre, lale dikili alan%n menek?e dikili alana oran% a?a5%dakilerden hangisidir?

A) 6

1 B)

2

3 C) 2 D) 3

O A

B C

50° ?

menek?e

lale

gül 1. ekil

2. ekil

(13)

MATEMAT K TEST B

22.

ekildeki ABC dik üçgeninde;

[ ] [ ]

AB BC ,

[ ] [ ]

DE AC ve DB= DEdir. AB = 8 cm ve AC = 10 cm oldu5una göre, AD kaç cm dir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

23.

ekildeki ABCD paralelkenar%nda;

[ ] [ ]

BF EC , FC =2EF ve BCDn%n aç%ortay%

[ ]

CE d%r.

) D C B (

s =120° ve CE =12 cm oldu5una göre, AE kaç cm’dir?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10

24.

Bir ilimizde 2006 y%l%nda üretilen bu5day, arpa, yulaf ve m%s%r%n üretim miktarlar%n% gösteren yukar%daki grafikte ürünlerin adlar%n%n yaz%lmas%

unutulmu?tur. Bu ilimizde en çok arpa, en az m%s%r üretilmi?tir. Bu5day üretimi m%s%r üretimin- den 100 bin ton fazla oldu5una göre, yulaf üretimi tüm üretimin kaçta kaç%d%r?

A) 5

1 B)

4

1 C)

10

3 D)

5 2

25.

Bir fabrikada, herhangi iki yüzünün alanlar%

12 cm2ve 18 cm2olan dikdörtgenler prizmas%

?eklinde kutular üretilmektedir. Bu fabrikada, ayr%tlar%n%n uzunluklar% santimetre cinsinden ve birer tam say% olan en fazla kaç farkl% hacimde kutu üretilebilir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

A E D

F

B C

50 100 150 200

Ürünler Üretim miktar%

(bin ton)

… … … …

0 A

B C

D

E

(14)

1.

Birbirine yap%?%k, özde? ve türde? 7 küpten olu?an bir cisim a?a5%daki gibi üç farkl%

konumda yerle?tiriliyor.

Cismin I, II ve III konumlar%nda yere göre potansiyel enerjileri s%ras% ile EI, EII ve EIII’tür.

Buna göre, potansiyel enerjiler aras%ndaki ili?ki hangisinde do5ru olarak verilmi?tir?

A) EI= EII = EIII B) EIII > EI= EII C) EIII > EII > EI D) EI= EIII > EII

2.

Yatay zemin üzerine sabitlenmi? çubuk m%kna- t%slar%n yanlar%na K, L ve M cisimleri 1, 2 ve 3’teki gibi konulduklar%nda oklarla belirtilen yönlerde hareket ediyorlar. Buna göre, a?a5%da- kilerden hangileri kesinlikle do5rudur?

I. K m%knat%st%r.

II. L m%knat%st%r.

III. M m%knat%s de5ildir.

A) Yaln%z III B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

3.

Bir çocuk 10 m yar%çapl% çembersel pistte, bü- yüklü5ü sabit ve 5 m/s olan bir h%zla K noktas%n- dan ko?maya ba?l%yor.

Buna göre, a?a5%dakilerden hangileri do5rudur?

( = 3 al%n%z.)

I. 3 saniye sonundaki yer de5i?tirme ile 9 saniye sonundaki yer de5i?tirme e?it bü- yüklüktedir.

II. 6 saniye sonundaki yer de5i?tirmenin büyük- lü5ü 20 m dir.

III. 6 saniye sonundaki yer de5i?tirmenin büyük- lü5ü, 8 saniyede ald%5% yolun yar%s%d%r.

A) Yaln%z I B) Yaln%z II C) II ve III D) I, II ve III

I II III

Yer

L

M

M

K N S

K L

1

2

3

N S

N S

K 10 m

(15)

FEN B LG S TEST B

4.

Türde?, e?it bölmeli çubuk ve üzerindeki ki?iler ekil - I’deki gibi dengededir. Bu ki?iler, ekil - II’de gösterilen sabit h%zlarla ayn% anda harekete ba?lad%klar%nda a?a5%dakilerden hangileri do5ru olur?

(Çubuk yeterince geni? olup, her bölme 1 metredir.)

I. Çubuk 2. saniyede yatay dengededir.

II. Çubuk 3. saniyede yatay dengededir.

III. Çubu5un 4. saniyede yatay dengesi bozulur.

A) Yaln%z I B) Yaln%z III C) I ve II D) I ve III

5.

Suda çözünmeyen, homojen K cismi su içinde ekil - I’deki gibi dengededir. K ile özde? bir L cismi K’ya orta noktas%ndan dik olarak perçinlenip su içine konuldu5unda

ekil - II’deki gibi dengeye geliyor.

Bu durumda, KL cisminin kaç a’l%k k%sm% suya batar? (Cisimler dikdörtgenler prizmas%

?eklindedir.)

A) 4

5 B) 1 C)

2

1 D)

4 1

6.

Deniz, bir kutuyu yatay do5rultuda 100 m ileriye götürmek istiyor.

Kutuyu a?a5%dakilerden hangisindeki gibi götürürse, fiziksel anlamda en az i? yapm%?

olur?

A) Yerden kuca5%na alarak B) Yerde iterek

C) El arabas% ile ta?%yarak

60 kg 80 kg 100 kg 50 kg

ekil - I

1 m/s 1 m/s

2 m/s 2 m/s

ekil - II

Su a a 3a

K

ekil - I

Su K

ekil - II L

a

(16)

7.

Özde? ampullerle kurulu devrede S anahtar%

kapal%d%r. Anahtar aç%ld%5%nda K, L ve M ampullerinin parlakl%klar%n%n ilk durumlar%na göre de5i?imi hangisinde do5ru olarak verilmi?tir?

K L M

A) De5i?mez Artar Artar B) De5i?mez Azal%r Artar C) Artar Artar Artar D) Artar Azal%r De5i?mez

8.

ekil - I’de K cismi M elektroskobuna yakla?t%r%l- d%5%nda M’nin yapraklar% biraz aç%l%yor. ekil - II’de L cismi N elektroskobuna yakla?t%r%ld%5%n- da ise N’nin yapraklar% biraz kapan%yor.

Buna göre K, L, M ve N’nin yükleri a?a5%daki- lerden hangisi olamaz?

K L M N

A) +

B) + + +

C) +

D) + + +

9.

ekildeki cam, metal ve tahtadan olu?an e5ik düzlemlerde minimum F1,F2 veF3 kuvvetleri uygulanarak e?it kütleli cisimler h yüksekli5ine ç%kart%l%yor.

Buna göre, a?a5%dakilerden hangileri do5rudur?

I. E5ik düzlemlerde yap%lan net i?ler birbirine e?ittir.

II. En fazla enerji tahta düzlemde harcanm%?t%r.

III. En fazla kuvvet kazanc% cam düzlemde sa5lanm%?t%r.

A) Yaln%z I B) Yaln%z III C) I ve II D) I, II ve III

10.

Can ve Elif ?ekildeki konumlar%ndan ayn% anda e?it büyüklükte ve z%t yönlü h%zlar ile yürümeye ba?l%yorlar.

Can, aynan%n 1 m yak%n%na geldi5inde Elif’in aynadaki görüntüsünü kendisinden kaç metre uzakta görür?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 10

N 10 F1=

Cam

h F 15N

2 =

Metal

h F3 =20N Tahta

h

ekil - I ekil - II

K L

M N

Düzlemayna

Elif Can

3 m 5 m

+ L

K M

S

(17)

FEN B LG S TEST B

11.

Madde- nin hâli

Kütle Hacim ekil

Kat%

S%v%

Gaz

Çizelgede maddenin kat%, s%v% ve gaz hâlinin özellikleri verilmi?tir.

Buna göre;

Kat% S%v%

S%v% Gaz Gaz S%v%

S%v% Kat%

dönü?ümlerinde maddenin hâllerine ait özelliklerden hangisi kesinlikle de5i?mez?

A) Kütle B) Hacim

C) ekil D) Kütle - Hacim

12.

Ayn% hacim ve s%cakl%ktaki sularda çözünen toz

?eker ve kesme ?eker için ?ekildeki grafik çizilirken a?a5%daki bilgilerden hangileri kullan%lm%?t%r?

I. Toz ?eker ve kesme ?ekerin suda çözünen miktarlar% ayn%d%r.

II. t1ve t2zaman%nda kesme ?eker ve toz

?ekerin çözünen miktar% sabit kalm%?t%r.

III. Tanecikleri küçük olan ?eker, suda daha k%sa sürede çözünür.

A) I - II B) I - III C) II - III D) I - II - III

13.

ekildeki deneyde ayn% s%cakl%k ve farkl% miktar- lardaki su, özde? %s%t%c%larla e?it süre %s%t%l%yor.

Her iki kaba ayn% miktar ve büyüklükteki buz parças%, ayn% anda konuldu5unda 1. kaptaki buzun daha çabuk eridi5i gözleniyor.

Ayn% deney, kaplardaki suyun s%cakl%5% e?itlenip tekrar yap%ld%5%nda a?a5%dakilerden hangisinin olmas% beklenir?

A) Her iki kaptaki buz parças%n%n ayn% anda erimesi.

Çözünen madde miktar%

Zaman Toz ?eker

Kesme ?eker

t1 t2

Termometre

50 ml 100 ml

1. kap 2. kap

Belirlidir.

Belirsizdir.

Özellikleri

(18)

14.

Bir atomdan olu?an iyonun yükü, proton say%s%

ile elektron say%s%n%n fark%na e?ittir.

K, L ve M iyonlar%n%n proton ile elektron say%s%

aras%ndaki ili?ki grafikteki gibi oldu5una göre, bu iyonlar%n yükleri a?a5%dakilerden hangisidir?

K L M

A) +4 +1 - 2 B) - 4 - 1 +2 C) - 4 - 1 - 2 D) +4 +1 +2

15.

lay, ?ekildeki gibi demir - kükürt tozunu kar%?t%rd%ktan ve %s%tt%ktan sonraki gözlemlerini not ediyor. lay deneyden elde etti5i sonuçlara göre, a?a5%dakilerden hangisini ispatlam%? olur?

A) Kimyasal tepkimede kütle korunur.

B) Kimyasal tepkime için %s% gereklidir.

C) Kimyasal tepkime için süre gereklidir.

D) Kimyasal tepkime kendili5inden gerçekle?ir.

16.

Hidrojen hariç d%? enerji düzeylerinde 1, 2, 3 elektron bulunduran atomlar metal; 5, 6, 7 elekt- ron bulunduran atomlar ise ametaldir.

Buna göre çizelgede elektron da5%l%m% verilen hangi atom çiftleri aras%nda iyonik ba5 olu?ur?

A) N - O B) Na - Al C) S - P D) Mg - Cl

17.

S%cakkanl% canl%lar, çe?itli davran%? ?ekilleriyle vücut s%cakl%klar%n% dengede tutmaya çal%?%r.

S%cak havada d%?ar%ya fazla %s% verecekleri ortam ararlar. So5uk havada ise vücut yüzeyini azalt%p hareketlerini art%r%rlar.

Buna göre s%cakkanl% canl%lar, s%cak ve so5uk havada a?a5%dakilerin hangisinde verilen davran%?lar% gösterirler?

S%cak havada So5uk havada A) S%cak yer arama Hareketlerini azaltma B) Hareketlerini azaltma Serin yer arama C) Hareketlerini art%rma K%vr%l%p büzülme D) Serin yer arama K%vr%l%p büzülme

Atom çifti Elektron da5%l%m%

N O

2 5 2 6 Na

Al 2 8 1

2 8 3 S

P

2 8 6 2 8 5 Mg

Cl

2 8 2 2 8 7

11 12 13 11

13 15

0

M L K

Elektron say%s%

Proton say%s%

Is%t%nca yeni bir madde olu?tu.

Kar%?t%r%nca yeni bir madde olu?mad%.

(19)

FEN B LG S TEST B

18.

Yukar%daki ?ekiller incelendi5inde baz% böcek türlerinin ya?am alanlar% ile ilgili bilgilere ula?%lmaktad%r.

Buna göre a?a5%daki yorumlardan hangisi yap%labilir?

A) Bitkilerle beslenen ve bir arada ya?ayan canl%lar aras%nda i? bölümü vard%r.

B) Ayn% ortamda ya?ayan iki canl%dan çevre

?artlar%n% en iyi kullanan hayatta kal%r.

C) Ayn% ortamda ya?ayan canl%lar, bulunduklar%

ortam% farkl% ?ekillerde kullan%r.

D) Bir arada ya?ayan canl%lar, birbirine fayda sa5lar.

19.

A?a5%dakilerden hangisi hayvanlar%n ortak özelliklerindendir?

A) Karada ya?ama B) Solunum yapma C) Sadece etle beslenme D) Sürünerek hareket etme

20.

Mehmet, güne? %?%5%n%n besin yap%m%na etkisini gözlemek istiyor. E?it miktarda su verip, ayn%

tür topra5a ekti5i özde? saks% bitkilerini farkl%

ortamlara koyarak yukar%daki gibi deney düzene5i haz%rl%yor.

Buna göre Mehmet, a?a5%dakilerden hangisini yaparsa deneyden sonuç al%r?

A) I. saks%n%n bulundu5u ortam%n s%cakl%5%n%

20 °C’a ç%karmal%.

B) II. saks%y% s%cakl%5% 12 °C olan %?%kl% ortama koymal%.

C) Bitkilerden birinin yapraklar%n% azaltmal%.

D) Bitkilerden birine daha az su vermeli.

M türü, yapra5%n üstünde ya?ar.

N türü, yapra5%n alt%nda ya?ar.

K türü, yaprakta delikler açarak beslenir ve ya?ar.

L türü, yaprak kenarlar%n%

yiyerek beslenir ve ya?ar.

I Güne? %?%5% alan ortam,12 °C

II

Karanl%k ortam, 20 °C

(20)

21.

Bir bölgede yabani ot, 1. ?ekildeki gibi yay%lma göstermi?tir.

Bunun üzerine çiftçiler bu bölgede yabani otla beslenen böcek türünü ço5altm%?lard%r.

Bir süre sonra bölgede 2. ?ekildeki durum gözlendi5ine göre a?a5%dakilerden hangisi söylenemez?

A) Böcek, yabani otun yay%lmas%n% s%n%rlam%?t%r.

B) Böce5in ormanda ya?amas%n% engelleyen ko?ullar vard%r.

C) Bölgenin iklim ko?ullar%, yabani otun yay%lmas%n% engellemi?tir.

D) Yabani ot, böce5in ya?ad%5% alandan daha geni? alanlara yay%lm%?t%r.

22.

A?a5%dakilerden hangisi Kuzey Kutup bölge- sinde ya?amaya uyum sa5lam%? yabani bir tav-

?an türünün, bu bölgeyle ilgili uyumsal özelli5i olarak kabul edilebilir?

A) Arka bacaklar%n%n ön bacaklardan uzun olmas%

B) K%?%n kürk renginin beyaz olmas%

C) Bitkilerle beslenmesi D) H%zl% ko?mas%

23.

K hastal%5%na bir tür virüs sebep olur. Bu hasta- l%5% geçirmi? olan insan bir daha K hastal%5%na yakalanmaz. Çünkü vücut, bu hastal%k virüsüyle daha sonra kar?%la?t%5%nda virüsü tan%y%p ona direnç gösterir.

Bu bilgiden K hastal%5% virüsüyle ilgili olarak a?a5%dakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sadece canl% hücrelerde ço5al%r.

B) Her ortamda bulunur.

C) Çe?itli büyüklükte olabilir.

D) Zaman içinde yap%s% ayn% kal%r.

24.

Solunum s%ras%nda akci5erlerimizde daima bir miktar hava bulunur.

Akci5erlerdeki hava hacmi, nefes al%nca 1. ?ekil- deki duruma gelirken, nefes verince 2. ?ekildeki gibi olur.

Bu durumu a?a5%daki grafiklerden hangisi gösterir?

A) B)

C) D) Bir

süre sonra

1. ekil 2. ekil

Tar%m

alan% Orman

: Yabani ot

Orman Tar%m

alan%

1. ekil 2. ekil

Akci5erlerdeki hava hacmi

Zaman

Akci5erlerdeki hava hacmi

Zaman

Akci5erlerdeki hava hacmi

Zaman

Akci5erlerdeki hava hacmi

Zaman

(21)

FEN B LG S TEST B

25.

Baz% besinlerden e?it miktarda al%narak yap%lan tablodaki yemeklerin protein miktar% “ ” ile gösterilmi?tir.

Buna göre, yemeklerde kullan%lan besinlerin protein miktar% hangi grafikteki gibi olabilir?

A) B)

C) D) Yemek ad% Protein miktar%

Ha?lanm%? makarna Peynirli makarna Etli taze fasulye Zeytinya5l% taze fasulye Zeytinya5l% makarna

Makarna Peynir Et Tazefasulye Zeytinya5%

Protein miktar%

0

Makarna Peynir Et Tazefasulye Zeytinya5%

Protein miktar%

0

Makarna Peynir Et Tazefasulye Zeytinya5%

Protein miktar%

0

Makarna Peynir Et Tazefasulye Zeytinya5%

Protein miktar%

0

Besin Besin

Besin Besin

5 10 15 20

5 10 15 20

5 10 15 20

5 10 15 20

(22)

1.

Avrupa tarihinde görülen;

I. Rönesans Hareketleri II. Co5rafi Ke?ifler III. Frans%z htilali IV. Sanayi nk%lab%

geli?melerinden hangilerinin Osmanl% ekono- misi üzerinde do5rudan olumsuz etkileri oldu5u söylenebilir?

A) Yaln%z II B) Yaln%z III C) II ve IV D) I, III ve IV

2.

Mekkeliler Uhud Sava?%’ndan sonra slamiye- tin daha fazla yay%lmas%n% önlemek amac%yla Hayber Yahudileri ve baz% bedevi kabileleri ile ittifak yapm%?lard%r. Medine üzerine yürüyen Mekkeliler ve müttefikleri, Hendek ku?atma- s%nda Müslümanlara kar?% ba?ar%s%z olmu?lar ve geri çekilmi?lerdir. Hendek Sava?%’ndan sonra Mekkeliler, bir daha Müslümanlar üze- rine sald%rmaya cesaret edememi?ler ve kendilerini savunmak için planlar yapmaya ba?lam%?lard%r.

Bu bilgilere göre a?a5%daki yarg%lardan hangisine ula?%labilir?

A) Yahudi kabileleri Müslümanlarla i? birli5i yapm%?lard%r.

B) Müslümanlar güçlü bir konuma gelmi?lerdir.

C) Mekkeliler topluca Müslüman olmu?lard%r.

D) Müslüman olmayanlarla sava?lar sona ermi?tir.

3.

Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk devletleri;

] Bulunduklar% bölgeleri Bizans, Gürcü, Ermeni ve Haçl% güçlerine kar?% savunmu?lar,

] Yeni ?ehirler, kasabalar ve köyler kurup buralara Türkçe isimler vermi?ler,

] Ya?ad%klar% yörelerde köprü, imarethane, kervansaray, cami ve medrese gibi eserler yaparak Anadolu’yu imar etmi?lerdir.

Verilen bilgilere göre Anadolu’daki ilk Türk devletlerinin tarihî önemini aç%klayan

en kapsaml% yarg%, a?a5%dakilerden hangisidir?

A) Anadolu’nun Türkle?mesinde ve Türk yurdu olmas%nda önemli rol oynam%?lard%r.

B) Hâkim olduklar% bölgeleri Haçl%lara kar?%

koruyarak slamiyetin bu topraklarda yay%lmas%na çal%?m%?lard%r.

C) Çok say%da yeni yerle?im merkezleri kurmu?lard%r.

D) Toplumsal, dinî ve kültürel amaçl% eserler yaparak Anadolu’yu bay%nd%r hâle getirmi?- lerdir.

4.

lk Türk devletlerinde görülen;

I. Hayvanc%l%5%n temel geçim kayna5% olmas%

II. Keçeden yap%lm%? çad%rlarda oturulmas%

III. Sanat%n ta?%nabilir e?yalar üzerinde yo5un- la?mas%

özelliklerinden hangilerinin göçebe ya?am tarz%n%n sonucu oldu5u söylenebilir?

A) Yaln%z I B) Yaln%z II C) II ve III D) I, II ve III

(23)

SOSYAL B LG LER TEST B

5.

lk Ça5da yonya’da canl% bir bilim ve kültür ya?am%n%n olu?mas%nda;

I. Topraklar%n verimli olmas%

II. Özgür tart%?ma ortam%n%n bulunmas%

III. Devletin güçlü bir orduya dayanmas%

IV. Ön Asya’dan gelen ticaret yollar%n%n sonunda yer almas%

durumlar%ndan hangilerinin etkili oldu5u söylenebilir?

A) Yaln%z I B) Yaln%z II C) II ve IV D) III ve IV

6.

Islahat Ferman%’na göre;

] Gayrimüslimleri küçük dü?ürücü deyim ve ifadeler kullan%lmayacak,

] Vergilerde e?itlik olacak, gayrimüslimlerden al%nan haraç vergisi kald%r%lacak,

] Devlet hizmetlerine, askerlik görevine ve okullara gayrimüslimler de al%nacakt%.

Fermandaki bu kararlarla a?a5%dakilerden hangisi amaçlanm%? olabilir?

A) E5itim alan%nda düzenlemeler yapmak B) Kültürel geli?meyi sa5layacak önlemler

almak

C) Devletin mali yap%s%n% güçlendirmek D) Gayrimüslimlerle kayna?m%? bir Osmanl%

toplumu olu?turmak

7.

Küçük Kaynarca Antla?mas%’na göre;

I. Rusya, Karadeniz’de donanma bulundurabilecek,

II. Eflâk ve Bo5dan Osmanl% Devleti’ne geri verilecek,

III. Rusya, stanbul’da sürekli bir elçi bulun- durabilecek,

IV. Rusya, Osmanl% yönetiminde bulunan Ortodokslar%n haklar%n% koruyabilecekti.

Yukar%da verilen antla?ma maddelerinden hangisinin veya hangilerinin Osmanl%

Devleti’nin egemenlik haklar%n% zay%flatt%5%

söylenebilir?

A) Yaln%z I B) I ve IV C) II ve III D) I, III ve IV

8.

Atatürk “Her birey istedi5ini dü?ünmek, istedi5ine inanmak; kendine özgü siyasi bir fikre sahip olmak, mensup oldu5u bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir.” sözü ile laikli5in;

I. Din ve devlet i?lerini birbirinden ay%rmas%, II. Din ve vicdan özgürlü5ünün güvencesi

olmas%,

III. Dinin siyasete alet edilmesini önlemesi, IV. Dini yanl%? ve temelsiz inançlardan

ar%nd%rmas%

özelliklerinden hangisinin veya hangilerinin önemini vurgulam%?t%r?

A) Yaln%z I B) Yaln%z II C) I ve III D) II, III ve IV

(24)

9.

Misak%millî belgesinde yer alan “Millî ve ekono- mik geli?memizi engelleyen siyasi, adli ve mali s%n%rlamalar kald%r%lmal%d%r.” karar% ile a?a5%da- kilerden hangisinin kald%r%lmas% amaçlanm%?t%r?

A) Kapitülasyonlar%n B) Saltanat%n C) A?ar vergisinin D) Halifeli5in

10.

Atatürk ilke ve ink%laplar%n%n dayand%5% temel esaslardan baz%lar% ?unlard%r:

] Egemenli5in millete ait olmas%

] Vatan ve millet sevgisi

] Ça5da? uygarl%k düzeyinin üzerine ç%kma ülküsü

Bu esaslar;

I. Cumhuriyetçilik II. Devletçilik III. Milliyetçilik IV. nk%lapç%l%k

ilkelerinden hangisi veya hangileri ile do5rudan ili?kilendirilebilir?

A) Yaln%z I B) Yaln%z IV C) II ve III D) I, III ve IV

11.

A?a5%dakilerden hangisi sanayi faaliyetlerinin tar%msal faaliyetlere göre üstün olan

yönlerinden biri de5ildir?

A) Çevreyi daha az kirletir.

B) ? imkânlar% daha fazlad%r.

C) Hava ?artlar%ndan daha az etkilenir.

D) Tüm gün üretim yapabilme ?ans%na sahiptir.

12.

Yukar%daki grafiklerde bir co5rafi bölgeye ait baz% ürünlerin Türkiye üretimindeki paylar%

gösterilmi?tir. Grafikler incelendi5inde bu bölgeyle ilgili a?a5%daki yarg%lardan hangisine ula?%lamaz?

A) Türkiye’nin en fazla ya5%? alan bölgelerinden biridir.

B) Bölgede halk%n %24’ü geçimini orman ürünlerinden sa5lar.

C) Bal%kç%l%k, bölgede önemli bir ekonomik faaliyettir.

D) Ta? kömürünün ç%kar%ld%5% tek bölgedir.

%100 %100

%61

%24

Orman ürünleri

Deniz ürünleri

Ta?

kömürü

Çay

(25)

SOSYAL B LG LER TEST B

13.

Günümüzde Dünya önemli sorunlarla kar?%

kar?%yad%r. Özellikle Dünya nüfusu 20. yy’da katlanarak artm%?; bunun sonucunda ekili dikili alanlar yerle?ime aç%lm%?t%r. Ayr%ca ormanlar%n tahribat% toprak erozyonunu ?iddetlendirmi?, tar%msal verim dü?mü?tür. Bilinçsiz sulama ve gübreleme de tar%m aleyhine bu olumsuzlu5u daha da art%rm%?t%r.

A?a5%dakilerden hangisi metinde geçen günümüz Dünya sorunlar%ndan biri de5ildir?

A) A?%r% nüfus art%?%

B) Do5al dengenin bozulmas%

C) Besin maddelerinin israf edilmesi D) Bitki örtüsünün yok edilmesi

14.

Yukar%daki haritada Türkiye’de görülen iklim çe?itleri ve etkili oldu5u alanlar gösterilmi?tir.

Harita incelendi5inde a?a5%daki yarg%lardan hangisine ula?%l%r?

A) ç bölgelerimizde hâkim olan iklim tipi karasald%r.

15.

1) ç Anadolu Bölgesi Türkiye’nin en az ya5%?

alan yerlerinden biridir. 2) Bu durum bölgede bozk%r bitki örtüsünün hâkim olmas%na yol açm%?t%r. 3) Bozk%r bitki örtüsü de küçükba?

hayvanc%l%5%n geli?mesine katk%da bulunmu?tur.

4) Ayr%ca suyun k%t olu?u bölgenin k%rsal kesiminde köy evlerinin birbirinden uzak ve da5%n%k hâlde olmas%na sebep olmu?tur.

Yukar%daki metinde numaraland%r%lm%?

cümlelerden hangisi ç Anadolu Bölgesi ile ilgili yanl%? bilgidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

16.

Yukar%daki ?ekilde Türkiye’nin matematik konumu taranarak gösterilmi?tir.

ekil incelendi5inde Türkiye hakk%nda a?a5%dakilerden hangisi söylenebilir?

A) Güne?i, ba?lang%ç meridyeninden sonra görür.

B) Yengeç dönencesinin güneyinde yer al%r.

23°27'

90°

90°

42°

26°45°

36°

O5lak dönencesi

Karasal iklim Karadeniz iklimi

Akdeniz iklimi

KARADEN Z

AKDEN Z 0 200 km

(26)

17.

Haritadaki s%rada5lar%n uzan%? yönü a?a5%dakilerden hangisidir?

A) Kuzey - Güney

B) Güneybat% - Kuzeydo5u C) Do5u - Bat%

D) Kuzeybat% - Güneydo5u

18.

Ya5%? ve s%cakl%k grafi5i verilen merkezle ilgili a?a5%daki yarg%lardan hangisi kesinlikle do5rudur?

A) Yer ?ekilleri oldukça sadedir.

B) Deniz k%y%s%nda bulunur.

C) Kuzey yar%m kürede yer al%r.

D) Kar ya5%?l% gün say%s% fazlad%r.

Ya5%?

S%cakl%k

Ocak ubat Mart Nisan May%s Haziran Temmuz A5ustos Eylül Ekim Kas%m Aral%k

0 50 100

0 10 20 30 150

Ya5%? (mm) S%cakl%k°C

S%rada5lar Akarsu Mavi Deniz

Ölçek 1:200 000 Ak köy

Ka?

köyü

Köy K

(27)

SOSYAL B LG LER TEST B

19.

Devletin do5u? nedeni üzerinde farkl% görü?ler ileri süren dü?ünürler, toplumlarda düzenleyici bir otoritenin bulundu5u konusunda birle?irler.

Çünkü ilkel veya küçük de olsa her toplumun belli bir disipline ihtiyac% vard%r. Bu, birlikte ya?aman%n asgari ?art%d%r.

Buna göre, devletin bir toplumda yerine getir- di5i öncelikli görev, a?a5%dakilerden hangisidir?

A) Bireylerin meslek sahibi olmalar%n% sa5lama B) Toplumun ahlaki de5erlerini koruma

C) Di5er devletlerle olan ili?kileri geli?tirme D) Toplumun huzur, güven ve süreklili5ini

sa5lama

20.

Günümüzde insan haklar%; uluslar aras% antla?- malarla ve birçok ulusun kendi anayasa ve yasalar%na koyduklar% hükümlerle düzenlen- mi?tir. Sonuçta birbirinden çok uzakta bulunan ve farkl% özelliklere sahip ülkelerde bile insan haklar%yla ilgili benzer uygulamalar görül- mektedir.

Bu parçadan a?a5%da insan haklar% ile ilgili verilen yarg%lar%n öncelikle hangisine ula?%l%r?

A) nsan haklar%n%n dokunulmazl%5%

B) nsan haklar%n%n evrenselli5i C) nsan haklar%n%n vazgeçilmezli5i D) nsan haklar%n%n devredilmezli5i

21.

Duygu, dü?ünce ve ortak hedefler bak%m%ndan bireylerin birbirlerine çok s%k% ba5larla ba5l%

oldu5u bir toplumda, a?a5%daki toplumsal özel- liklerden hangisi daha az görülür?

A) Beraberli5in sa5lanmas%

B) Bar%?%n korunmas%

C) Dayan%?man%n artmas%

D) Kültürel de5erlerin de5i?mesi

D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S DERS N OKUYANLAR A A IDAK SORULARI CEVAP- LAYACAKLAR. OKUMAYANLAR BUNUN YER NE, AYNI NUMARALI SOSYAL B LG LER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR.

22.

Dünya üzerinde bulunan eski yerle?im birimle- rinde yap%lan kaz% ve incelemelerde pek çok tap%nak ve dinî sembole rastlanm%?t%r.

Bu durum dinin en çok hangi özelli5ini göster- mektedir?

A) Uygarl%klar%n yükselmesini sa5lama B) Farkl% ?ekillerde ortaya ç%kma C) Örf ve âdetleri biçimlendirme D) Evrensel bir gerçeklik olma

(28)

23.

“Dini yalanlayan% gördün mü? O, yetimi itip kakar. Yoksulu doyurmaya te?vik etmez.

Yaz%klar olsun o namaz k%lanlara ki, onlar namazlar%n% ciddiye almazlar. Onlar gösteri?

yapanlard%r. yili5e de engel olurlar.” (Maûn suresi, 1 – 7 )

Bu surede a?a5%dakilerden hangisine kar?%

ç%k%lmamaktad%r?

A) Namaz k%lma

B) badette gösteri? yapma C) Yetimlere kötü davranma D) yili5e engel olma

24.

Hz. Muhammed, bir çocu5un hurma a5açlar%n%

ta?lad%5%n% görmü?, çocu5u ça5%rarak “Niçin ta?

at%yorsun?” diye sormu?tur. Çocu5un “Hurma toplamak için, can%m çok hurma yemek istedi.”

cevab% üzerine de “Yavrum, sak%n ta? atarak hurmalar% dü?ürme, sadece yere dü?enleri al ve ye.” demi?tir.

Burada çocu5un onaylanmayan davran%?%na kar?% a?a5%daki tutumlardan hangisi söz konusu de5ildir?

A) Düzeltmeye çal%?ma B) Ceza verme

C) Seçilebilecek bir ba?ka yol gösterme D) Nedenini sorma

25.

“Bilmedi5in ?eyin ard%na dü?me!” ( srâ, 36) Bu ayette verilmek istenen mesaja en yak%n seçenek hangisidir?

A) Okuduklar%m%z% oldu5u gibi kabul etmeliyiz.

B) Kültürümüzü art%rmaya çal%?mal%y%z.

C) Davran%?lar%m%zda do5ru bilgiye dayanmal%y%z.

D) Bildi5imiz konularda kararl% olmal%y%z.

D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S DERS N

OKUMAYANLAR, A A IDAK SOSYAL B LG LER SORULARINA CEVAP VERECEKLER. OKUYAN- LAR CEVAP VERMEYECEK.

22.

K%rsal kesimden kente yo5un göçlerin ya?and%5%

toplumlarda, göç eden insanlar%n kentin çal%?ma ya?am% ile giyim ve beslenme tarz%na kolayl%kla uyum gösterdikleri, ancak inanç, ibadet ve gelenek göreneklerindeki de5i?imin uzun bir süreçte gerçekle?ti5i izlenebilmektedir.

Bu parçada a?a5%daki yarg%lardan hangisi vurgulanmaktad%r?

A) Co5rafi ko?ullar%n kültürü etkiledi5i B) Kültürün, maddi ve manevi ögelerden

olu?tu5u

C) Kültürün, sürekli bir de5i?im ve geli?im içinde oldu5u

D) Maddi kültürün, manevi kültürden daha h%zl%

de5i?ti5i

(29)

SOSYAL B LG LER TEST B

23.

Grafikte, Türkiye’deki dört ilçenin yerle?ik nüfusu ve y%l boyunca ilçelerde konaklayan toplam turist say%s% gösterilmi?tir (2002 y%l%).

Grafi5e göre a?a5%dakilerden hangisi söylenebilir?

A) 4 numaral% ilçe, turizmin en canl% oldu5u yerdir.

B) 2 numaral% ilçe, 1 numaral% ilçeden daha fazla turist çekmi?tir.

C) 3 numaral% ilçede turistik zenginlik yoktur.

D) 1 numaral% ilçede deniz turizmi geli?memi?tir.

24.

Atatürk tam ba5%ms%zl%5% “….elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askerî, kültürel ve benzeri her hususta tam ba5%ms%zl%k ve tam serbestlik….”

olarak tan%mlam%?t%r.

Buna göre Cumhuriyet Döneminde görülen;

I. Takvim, saat ve ölçülerde de5i?iklik yap%lmas%

II. Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi III. Türk Dil Kurumunun kurulmas%

IV. Montrö Bo5azlar Sözle?mesi’nin imzalanmas%

geli?melerinden hangileri, Atatürk’ün ba5%ms%z- l%k anlay%?% do5rultusunda gerçekle?tirilmi?tir?

A) Yaln%z II B) II, III ve IV C) I, II ve III D) I, III ve IV

25.

II. Mahmut Döneminde yap%lan;

] Divan te?kilat%n%n kald%r%lmas%

] Bakanl%klar%n kurulmas%

] Memurlar%n atama ve yükselme i?leri için kurallar konulmas%

gibi yenilikler, a?a5%daki alanlardan hangisi ile do5rudan ilgilidir?

A) Ekonomi B) Toplum C) Yönetim D) Din 20

40 60 80 100

1 2 3 4 lçeler

Nüfus (1000 ki?i)

Yerle?ik nüfus Konaklayan turist 0

(30)

Hepinize ba?ar%lar dileriz.

(Salon ba?kan% ba?lama ve biti? saatini tahtaya yazacakt%r.)

Bu testin her hakk% sakl%d%r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam%n%n veya bir k%sm%n%n Millî E5itim Bakanl%5% E5itim Teknolojileri Genel Müdürlü5ünün yaz%l% izni olmadan kopya edilmesi, foto5raflar%n%n çekilmesi, bilgisayar ortam%na al%nmas%, herhangi bir yolla ço5alt%lmas%, yay%mlanmas% veya ba?ka bir amaçla kullan%lmas% yasakt%r. Bu yasa5a uymayanlar, do5abilecek cezaî sorumlulu5u ve testlerin haz%rlanmas%ndaki malî külfeti pe?inen kabullenmi? say%l%r.

參考文獻

相關文件

Fermat’s “little” theorem (p. 487) suggests the following primality test for any given number N:.. 1: Pick a number a randomly from {

Agent: Okay, I will issue 2 tickets for you, tomorrow 9:00 pm at AMC pacific place 11 theater, Seattle, movie ‘Deadpool’. User:

[r]

[r]

1 連章體(蟬聯體)

A subgroup N which is open in the norm topology by Theorem 3.1.3 is a group of norms N L/K L ∗ of a finite abelian extension L/K.. Then N is open in the norm topology if and only if

We compare the results of analytical and numerical studies of lattice 2D quantum gravity, where the internal quantum metric is described by random (dynamical)

「思有合一」外,還可以用“arche”(始基)的觀念來理解萬物存在之基