• 沒有找到結果。

KiӃn thӭc vӅ sӭc khӓe và mҽo vһt trong cuӝc sӕng

在文檔中 Mục Lục (頁 33-40)

ɦKiӃn thӭc vӅ sӭc khӓeɧ

˓KiӃn thӭc vӅ viӋc phòng chӕng các bӋnh thѭӡng gһp, sӁ giúp bҥn tránh khӓi ÿau ӕm bӋnh tұt, làm tӕt viӋc bҧo vӋ sӭc khӓe, giúp cuӝc sӕng cӫa bҥn tҥi Ĉài Loan ÿѭӧc thuұn lӧi.

˓NӃu bҥn có thҳc mҳc có liên quan vӅ ngăn ngӯa bӋnh truyӅn nhiӉm, có thӇ liên hӋ ÿѭӡng dây tѭ vҩn phòng dӏch cӫa Sӣ Quҧn lý KiӇm soát Dӏch bӋnh 1922 hoһc ÿѭӡng dây phòng dӏch 0800-001922

˓Khu dành cho nguӗn tài nguyên giáo dөc sӭc khӓe

1. VӅˬDӏch cúm˭vàˬDӏch cúm gia cҫm˭

1- TriӋu chӭng lây nhiӉm :

TriӋu chӭng lâm sàng sau khi bӏ nhiӉm trùng dӏch cúm mùa và dӏch cúm gia cҫm (nhѭ dӏch cúm H5N1 hoһc dӏch cúm H7N9..vv ) gӗm bӏ sӕt (38ºC trӣ lên vӟi nhiӋt ÿӝ tai), ÿau cә hӑng, ho, cѫ thӇ ÿau nhӭc, ÿau ÿҫu, toàn thân mӋt mӓi uӇ oҧi, mӝt sӕ bӋnh nhân có triӋu chӭng nôn mӱa, tiêu chҧy và ÿau bөng. Sau mҩy ngày bӏ bӋnh, bӋnh nhân có nguy cѫ gây ra biӃn chӭng trҫm trӑng nhѭ khó thӣ và viêm phәi.

2- Cách phòng chӕng và xӱ lý :

(1) Chú ý vӋ sinh và giӳ sӭc khӓe cá nhân :

a. Rӱa tay thѭӡng xuyên, tұp cho có thói quen giӳ vӋ sinh tӕt.

b. Tránh không ÿѭa tay chҥm vào mҳt, mNJi và miӋng, vì vi rút lan truyӅn theo ÿѭӡng này.

(2) Chú ý vӋ sinh ÿѭӡng hô hҩp và có ÿӝng tác lӏch sӵ khi ho : a. Khi có bҩt cӭ triӋu chӭng vӅ ÿѭӡng hô hҩp thì phҧi ÿeo khҭu trang,

khi khҭu trang dính phҧi chҩt dӏch tiӃt tӯ miӋng mNJi, thì phҧi thay ngay cái mӟi.

b. Khi ho hay hҳt hѫi, phҧi sӱ dөng khăn giҩy hoһc khăn tay che mNJi

中 越 南 文 版 移 工 在 臺 工 作 須 知

miӋng, khăn giҩy ÿã qua sӱ dөng phҧi vӭt vào thùng rác ngay.

c. Khi bàn tay có tiӃp xúc vӟi dӏch tiӃt tӯ ÿѭӡng hô hҩp, phҧi lұp tӭc rӱa tay cho thұt sҥch sӁ, khi không có nѭӟc hoһc bӏ hҥn chӃ vӅ lѭӧng nѭӟc ÿӇ rӱa tay, có thӇ thay thӃ bҵng dung dӏch rӱa tay khô.

d. Có triӋu chӭng vӅ ÿѭӡng hô hҩp, khi phҧi nói chuyӋn vӟi ai ÿó, nên giӳ khoҧng cách cho thích ÿáng.

(3) Khi mҳc bӋnh phҧi dành nhiӅu thӡi gian ÿӇ nghӍ ngѫi tҥi nhà, không nên ÿi ra ngoài, trѭӡng hӧp không ÿѭӧc khӓe, thì phҧi ÿi khám bӋnh ÿӇ ÿѭӧc ÿiӅu trӏ cho sӟm.

(4) Tránh xa nguӗn bӏ nhiӉm dӏch:

a. Cӕ gҳng tránh tiӃp xúc gҫn vӟi ngѭӡi bӏ bӋnh, nhѭng do nhu cҫu cӫa công viӋc thì hãy ÿeo khҭu trang, chú ý vӋ sinh và giӳ sӭc khӓe cá nhân.

b. Cӕ gҳng không ÿi ÿӃn nhӳng vùng ÿang bùng phát dӏch cúm gia cҫm H5N1, không cҫn lҳm hoһc không có bҩt kǤ biӋn pháp bҧo hӝ nào, tránh không ÿi ÿӃn nhӳng nѫi giӃt mә gia cҫm sӕng, trҥi chăn nuôi gia cҫm và chӧ bán gia cҫm sӕng.

(5) Nhӳng ÿiӅu cҫn chú ý khi xuҩt nhұp cҧnh

a.Trѭӟc khi trӣ vӅ quê nhà, ÿӇ ý thông tin dӏch bӋnh cӫa nѫi ÿó, và nhӳng lӡi ÿӅ nghӏ cӫa ÿѫn vӏ y tӃ nѫi ÿó.

b. Khi ÿã vӅ quê, tránh không nên tiӃp xúc vӟi các loҥi gia cҫm và dӏch tiӃt cӫa chúng, nӃu xҧy ra hiӋn tѭӧng này, thì tránh không tiӃp xúc vӟi loҥi gia cҫm này và chҩt tiӃt cӫa chúng, khi không may tiӃp xúc, thì phҧi rӱa tay ngay bҵng xà phòng cho thұt sҥch.

c. Sau khi quay trӣ lҥi Ĉài Loan có dҩu hiӋu bӏ sӕt, hoһc có triӋu chӭng ÿѭӡng hô hҩp trên, ngay tҥi sân bay hãy xin sӵ hӛ trӧ cӫa nhân viên kiӇm dӏch, sau khi trӣ lҥi làm viӋc có dҩu hiӋu không ÿѭӧc khӓe, thì phҧi ÿeo khҭu trang và ÿi khám bác sӻ ngay, phҧi nói rõ cho bác sӻ biӃt nhӳng nѫi mà bҥn ÿã tӯng ÿi qua và nhӳng gì mà bҥn ÿã tӯng tiӃp xúc, ÿӗng thӡi chú ý ÿѭӡng hô hҩp và có ÿӝng tác lӏch sӵ khi ho, không ra vào nѫi công cӝng có ÿông ngѭӡi tө tұp ÿӇ giҧm mӭc tiӃp xúc vӟi ngѭӡi.

2. VӅ sӕt xuҩt huyӃt

1- Cách truyӅn bӋnh: Bӏ muӛi truyӅn mҫm bӋnh ( muӛi Aedes ) ÿӕt.

2- TriӋu chӭng nhiӉm trùng: Bӏ sӕt ÿӝt ngӝt ( trên 38ºC ), có dҩu hiӋu ÿau ÿҫu, ÿau hӕc mҳt sau, ÿau cѫ bҳp, ÿau khӟp xѭѫng, nәi ban.

3- Cách phòng chӕng và ӭng phó᧶

移 工 在 臺 工 作 須 知 中 越 南 文 版

miӋng, khăn giҩy ÿã qua sӱ dөng phҧi vӭt vào thùng rác ngay.

c. Khi bàn tay có tiӃp xúc vӟi dӏch tiӃt tӯ ÿѭӡng hô hҩp, phҧi lұp tӭc rӱa tay cho thұt sҥch sӁ, khi không có nѭӟc hoһc bӏ hҥn chӃ vӅ lѭӧng nѭӟc ÿӇ rӱa tay, có thӇ thay thӃ bҵng dung dӏch rӱa tay khô.

d. Có triӋu chӭng vӅ ÿѭӡng hô hҩp, khi phҧi nói chuyӋn vӟi ai ÿó, nên giӳ khoҧng cách cho thích ÿáng.

(3) Khi mҳc bӋnh phҧi dành nhiӅu thӡi gian ÿӇ nghӍ ngѫi tҥi nhà, không nên ÿi ra ngoài, trѭӡng hӧp không ÿѭӧc khӓe, thì phҧi ÿi khám bӋnh ÿӇ ÿѭӧc ÿiӅu trӏ cho sӟm.

(4) Tránh xa nguӗn bӏ nhiӉm dӏch:

a. Cӕ gҳng tránh tiӃp xúc gҫn vӟi ngѭӡi bӏ bӋnh, nhѭng do nhu cҫu cӫa công viӋc thì hãy ÿeo khҭu trang, chú ý vӋ sinh và giӳ sӭc khӓe cá nhân.

b. Cӕ gҳng không ÿi ÿӃn nhӳng vùng ÿang bùng phát dӏch cúm gia cҫm H5N1, không cҫn lҳm hoһc không có bҩt kǤ biӋn pháp bҧo hӝ nào, tránh không ÿi ÿӃn nhӳng nѫi giӃt mә gia cҫm sӕng, trҥi chăn nuôi gia cҫm và chӧ bán gia cҫm sӕng.

(5) Nhӳng ÿiӅu cҫn chú ý khi xuҩt nhұp cҧnh

a.Trѭӟc khi trӣ vӅ quê nhà, ÿӇ ý thông tin dӏch bӋnh cӫa nѫi ÿó, và nhӳng lӡi ÿӅ nghӏ cӫa ÿѫn vӏ y tӃ nѫi ÿó.

b. Khi ÿã vӅ quê, tránh không nên tiӃp xúc vӟi các loҥi gia cҫm và dӏch tiӃt cӫa chúng, nӃu xҧy ra hiӋn tѭӧng này, thì tránh không tiӃp xúc vӟi loҥi gia cҫm này và chҩt tiӃt cӫa chúng, khi không may tiӃp xúc, thì phҧi rӱa tay ngay bҵng xà phòng cho thұt sҥch.

c. Sau khi quay trӣ lҥi Ĉài Loan có dҩu hiӋu bӏ sӕt, hoһc có triӋu chӭng ÿѭӡng hô hҩp trên, ngay tҥi sân bay hãy xin sӵ hӛ trӧ cӫa nhân viên kiӇm dӏch, sau khi trӣ lҥi làm viӋc có dҩu hiӋu không ÿѭӧc khӓe, thì phҧi ÿeo khҭu trang và ÿi khám bác sӻ ngay, phҧi nói rõ cho bác sӻ biӃt nhӳng nѫi mà bҥn ÿã tӯng ÿi qua và nhӳng gì mà bҥn ÿã tӯng tiӃp xúc, ÿӗng thӡi chú ý ÿѭӡng hô hҩp và có ÿӝng tác lӏch sӵ khi ho, không ra vào nѫi công cӝng có ÿông ngѭӡi tө tұp ÿӇ giҧm mӭc tiӃp xúc vӟi ngѭӡi.

2. VӅ sӕt xuҩt huyӃt

1- Cách truyӅn bӋnh: Bӏ muӛi truyӅn mҫm bӋnh ( muӛi Aedes ) ÿӕt.

2- TriӋu chӭng nhiӉm trùng: Bӏ sӕt ÿӝt ngӝt ( trên 38ºC ), có dҩu hiӋu ÿau ÿҫu, ÿau hӕc mҳt sau, ÿau cѫ bҳp, ÿau khӟp xѭѫng, nәi ban.

3- Cách phòng chӕng và ӭng phó᧶

(1) Ĉӏnh kǤ khӱ sҥch mҫm bӋnh, dӑn sҥch nhӳng ÿӗ chӭa nѭӟc trong và ngoài nhà.

(2) Nên tránh không bӏ muӛi truyӅn mҫm bӋnh ÿӕt, nhà ӣ phҧi lҳp ÿһt cӱa sә lѭӟi, cӱa lѭӟi ÿӇ chӕng muӛi.

(3) Ra vào nhӳng nѫi có nguy cѫ cao bӏ nhiӉm trùng, nên mһc áo dài tay và quҫn dài màu nhҥt, bôi (xӏt) thuӕc chӕng muӛi lên nhӳng phҫn da hӣ, thuӕc bôi xӏt ÿã ÿѭӧc Bӝ phúc lӧi vӋ sinh cҩp giҩy phép lѭu hành.

(4) NӃu có dҩu hiӋu nghi là bӏ sӕt xuҩt huyӃt Dengue, phҧi ÿi thăm khám ngay, khi bӏ sӕt ÿi thăm khám bӋnh, và phҧi cho bác sӻ biӃt bҥn ÿã tӯng ÿi qua nhӳng nѫi nào và ÿã tӯng tiӃp xúc nhӳng gì.

4. Khi vӅ nѭӟc, xin làm tӕt các biӋn pháp bҧo hӝ chӕng muӛi. Sau khi quay trӣ lҥi Ĉài Loan trong vòng 14 ngày, nӃu xuҩt hiӋn triӋu chӭng nhiӉm trùng hãy nhanh chóng ÿi khám bӋnh.

3. VӅ bӋnhᇷThѭѫng hànᇸ

1-Trѭӡng hӧp bӏ truyӅn nhiӉm: Là do ăn vào thӵc phҭm, uӕng nѭӟc ÿã bӏ nhiӉm trùng, nguӗn bӏ ô nhiӉm thѭӡng là tӯ phân hoһc nѭӟc tiӇu cӫa ngѭӡi mҳc bӋnh, thӡi gian ӫ bӋnh thѭӡng là 3 ÿӃn 60 ngày (bình thѭӡng là 8 ÿӃn 14 ngày )

2-TriӋu chӭng nhiӉm trùng: Là bӏ sӕt liên tөc, ÿau ÿҫu, khó chӏu trong ngѭӡi, biӃng ăn, ÿau bөng, táo bón hoһc tiêu chҧy, giҧm nhӏp tim, gan lá lách trѭѫng lӟn, nәi ÿӕm ÿӓ trên thân ngѭӡi, còn có trѭӡng hӧp bӏ nhiӉm trùng nhҽ hoһc không ÿiӇn hình.

3- Cách phòng chӕng và xӱ lý :

(1) Sau khi thay tã lót cho trҿ sѫ sinh trҿ nhӓ hoһc cө già hoһc xӱ lý phân nѭӟc tiӇu và vӋ sinh xong ÿӅu phҧi rӱa tay bҵng xà phòng sӳa rӱa tay, trѭӟc khi chuҭn bӏ bӳa cѫm, ăn cѫm, hay chăm sóc ngѭӡi bӋnh.

(2) Nѭӟc uӕng cҫn ÿѭӧc xӱ lý khӱ trùng bҵng clo hoһc ÿun sôi, thӭc ăn (ÿһc biӋt là các loҥi thӫy sҧn có vӓ) nên tuyӋt ÿӕi nҩu chín, tránh ăn uӕng ÿӗ sӕng.

(3) Mӝt khi có dҩu hiӋu bӏ sӕt, ÿau bөng, tiêu chҧy hoһc khó chӏu trong ngѭӡi, phҧi nhanh chóng thông báo chӫ sӱ dөng lao ÿӝng hoһc công ty môi giӟi ngay, ÿӇ giúp bҥn ÿѭӧc ÿiӅu trӏ tҥi Ĉài Loan, tҥm thӡi không xӱ lý các bӳa ăn, chăm sóc cө già hay trҿ con.

4. VӅ bӋnh sӣi

Phѭѫng thӭc lây truyӅn: Có thӇ lây qua không khí, lây truyӅn qua nѭӟc bӑt hoһc tiӃp xúc dӏch tiӃt tӯ mNJi hӑng cӫa bӋnh nhân mà bӏ nhiӉm.

中 越 南 文 版 移 工 在 臺 工 作 須 知

TriӋu chӭng nhiӉm trùng: TriӋu chӭng thѭӡng gһp bao gӗm phát sӕt, phát ban, viêm mNJi, viêm kӃt mҥc, ho khan, ngѭӡi nһng có thӇ ÿӗng thӡi bӏ viêm tai giӳa, viêm phәi và viêm não.

Phѭѫng pháp phòng chӕng và ÿӕi phó: Trѭӟc khi ÿӃn Ĉài Loan phҧi tiêm phòng vҳc xin sӣi, Sӣi Ĉӭc rubella, quai bӏ (MMR). Do bӋnh sӣi rҩt dӉ lây truyӅn, và trѭӟc sau 4 ngày phát ban là thӡi kǤ có thӇ lây nhiӉm, nӃu có xuҩt hiӋn bӏ sӕt, ban ÿӓ và mӝt trong ba loҥi triӋu chӭng viêm mNJi, viêm kӃt mҥc, ho khan, thì rҩt có thӇ nghi ngӡ là trѭӡng hӧp bӏ bӋnh sӣi, phҧi chӫ ÿӝng thông báo cho y tá trong công xѭӣng hoһc Nhân viên bҧo vӋ an toàn vӋ sinh, và nhanh chóng ÿѭa ÿi ÿiӅu trӏ, trong suӕt quá trình ÿӅu phҧi ÿeo khҭu trang ÿҫy ÿӫ, chӫ ÿӝng báo cho Bác sƭ biӃt gҫn ÿây ÿã tӯng vӅ nѭӟc hoһc du lӏch nѭӟc ngoài hay không.

5. VӅᇷBӋnh sӣi Ĉӭc Rubellaᇸ

Phѭѫng thӭc lây truyӅn: Có thӇ lây truyӅn qua nѭӟc bӑt hoһc tiӃp xúc trӵc tiӃp vӟi dӏch tiӃt tӯ mNJi hӑng cӫa bӋnh nhân mà bӏ nhiӉm.

TriӋu chӭng nhiӉm trùng: TriӋu chӭng chính bao gӗm sӕt nhҽ, mӋt mӓi, viêm mNJi hӑng, Hҥch sau tai ( lympho) sѭng to rõ ràng, và kèm theo nәi mҭn ÿӓ khҳp toàn thân. NӃu phө nӳ mang thai bӏ nhiӉm Sӣi Ĉӭc (rubella), Có thӇ gây thai chӃt lѭu, sҧy thai hoһc tәn thѭѫng cѫ quan chính cӫa thai nhi.

Phѭѫng pháp phòng chӕng và ÿӕi phó: Trѭӟc khi ÿӃn Ĉài Loan phҧi tiêm phòng vҳc xin sӣi, Sӣi Ĉӭc rubella, quai bӏ (MMR). Do bӋnh Sӣi Ĉӭc rubella rҩt dӉ lây truyӅn, trѭӟc và sau 7 ngày phát ban ÿӅu có sӭc lây nhiӉm, và mӝt sӕ ngѭӡi bӏ nhiӉm không phát ban rõ ràng, do ÿó, nӃu có xuҩt hiӋn nhӳng triӋu chӭng ÿáng nghi ngӡ là Sӣi Ĉӭc rubella, phҧi chӫ ÿӝng thông báo cho y tá trong công xѭӣng hoһc nhân viên bҧo vӋ an toàn vӋ sinh, và nhanh chóng ÿѭa ÿi ÿiӅu trӏ, trong suӕt quá trình ÿӅu phҧi ÿeo khҭu trang ÿҫy ÿӫ, chӫ ÿӝng báo cho Bác sƭ biӃt gҫn ÿây ÿã tӯng vӅ nѭӟc hoһc du lӏch nѭӟc ngoài hay không.

6. VӅ viӋc phòng chӕng “AIDS ”

Bӏ nhiӉm trùng vi rút AIDS là do không áp dөng biӋn pháp an toàn khi có quan hӋ tình dөc, dùng nhӳng ӕng tiêm chích ( nhѭ mNJi kim, ӕng chích) ÿã bӏ nhiӉm trùng, dung dӏch pha loãng/ÿӗ chӭa ÿӵng, lây truyӅn tӯ mҽ sang con v.v..., dӵ phòng lây nhiӉm, tránh nhӳng hành vi có nguy cѫ cao nhѭ quan hӋ tình dөc vӟi ngѭӡi tình mӝt ÿêm, giao dӏch tình dөc ÿӇ ÿәi lҩy tiӅn, quan hӋ vӟi gái mҥi dâm, tham gia vào nhӳng cuӝc vui chѫi bҵng lҥm dөng ma tuý lүn tình dөc và sӱ dөng chung ӕng tiêm

移 工 在 臺 工 作 須 知 中 越 南 文 版

TriӋu chӭng nhiӉm trùng: TriӋu chӭng thѭӡng gһp bao gӗm phát sӕt, phát ban, viêm mNJi, viêm kӃt mҥc, ho khan, ngѭӡi nһng có thӇ ÿӗng thӡi bӏ viêm tai giӳa, viêm phәi và viêm não.

Phѭѫng pháp phòng chӕng và ÿӕi phó: Trѭӟc khi ÿӃn Ĉài Loan phҧi tiêm phòng vҳc xin sӣi, Sӣi Ĉӭc rubella, quai bӏ (MMR). Do bӋnh sӣi rҩt dӉ lây truyӅn, và trѭӟc sau 4 ngày phát ban là thӡi kǤ có thӇ lây nhiӉm, nӃu có xuҩt hiӋn bӏ sӕt, ban ÿӓ và mӝt trong ba loҥi triӋu chӭng viêm mNJi, viêm kӃt mҥc, ho khan, thì rҩt có thӇ nghi ngӡ là trѭӡng hӧp bӏ bӋnh sӣi, phҧi chӫ ÿӝng thông báo cho y tá trong công xѭӣng hoһc Nhân viên bҧo vӋ an toàn vӋ sinh, và nhanh chóng ÿѭa ÿi ÿiӅu trӏ, trong suӕt quá trình ÿӅu phҧi ÿeo khҭu trang ÿҫy ÿӫ, chӫ ÿӝng báo cho Bác sƭ biӃt gҫn ÿây ÿã tӯng vӅ nѭӟc hoһc du lӏch nѭӟc ngoài hay không.

5. VӅᇷBӋnh sӣi Ĉӭc Rubellaᇸ

Phѭѫng thӭc lây truyӅn: Có thӇ lây truyӅn qua nѭӟc bӑt hoһc tiӃp xúc trӵc tiӃp vӟi dӏch tiӃt tӯ mNJi hӑng cӫa bӋnh nhân mà bӏ nhiӉm.

TriӋu chӭng nhiӉm trùng: TriӋu chӭng chính bao gӗm sӕt nhҽ, mӋt mӓi, viêm mNJi hӑng, Hҥch sau tai ( lympho) sѭng to rõ ràng, và kèm theo nәi mҭn ÿӓ khҳp toàn thân. NӃu phө nӳ mang thai bӏ nhiӉm Sӣi Ĉӭc (rubella), Có thӇ gây thai chӃt lѭu, sҧy thai hoһc tәn thѭѫng cѫ quan chính cӫa thai nhi.

Phѭѫng pháp phòng chӕng và ÿӕi phó: Trѭӟc khi ÿӃn Ĉài Loan phҧi tiêm phòng vҳc xin sӣi, Sӣi Ĉӭc rubella, quai bӏ (MMR). Do bӋnh Sӣi Ĉӭc rubella rҩt dӉ lây truyӅn, trѭӟc và sau 7 ngày phát ban ÿӅu có sӭc lây nhiӉm, và mӝt sӕ ngѭӡi bӏ nhiӉm không phát ban rõ ràng, do ÿó, nӃu có xuҩt hiӋn nhӳng triӋu chӭng ÿáng nghi ngӡ là Sӣi Ĉӭc rubella, phҧi chӫ ÿӝng thông báo cho y tá trong công xѭӣng hoһc nhân viên bҧo vӋ an toàn vӋ sinh, và nhanh chóng ÿѭa ÿi ÿiӅu trӏ, trong suӕt quá trình ÿӅu phҧi ÿeo khҭu trang ÿҫy ÿӫ, chӫ ÿӝng báo cho Bác sƭ biӃt gҫn ÿây ÿã tӯng vӅ nѭӟc hoһc du lӏch nѭӟc ngoài hay không.

6. VӅ viӋc phòng chӕng “AIDS ”

Bӏ nhiӉm trùng vi rút AIDS là do không áp dөng biӋn pháp an toàn khi có quan hӋ tình dөc, dùng nhӳng ӕng tiêm chích ( nhѭ mNJi kim, ӕng chích) ÿã bӏ nhiӉm trùng, dung dӏch pha loãng/ÿӗ chӭa ÿӵng, lây truyӅn tӯ mҽ sang con v.v..., dӵ phòng lây nhiӉm, tránh nhӳng hành vi có nguy cѫ cao nhѭ quan hӋ tình dөc vӟi ngѭӡi tình mӝt ÿêm, giao dӏch tình dөc ÿӇ ÿәi lҩy tiӅn, quan hӋ vӟi gái mҥi dâm, tham gia vào nhӳng cuӝc vui chѫi bҵng lҥm dөng ma tuý lүn tình dөc và sӱ dөng chung ӕng tiêm

chích v.v...ĈӅ nghӏ bҥn mӛi lҫn có quan hӋ tình dөc phҧi sӱ dөng chính xác bao cao su trong cҧ quá trình cuӝc vui, là phѭѫng thӭc kinh tӃ nhҩt, hiӋu quҧ nhҩt và tiӋn lӧi nhҩt trong viӋc phòng chӕng lây nhiӉm bӋnh hoa liӉu và bӋnh AIDS.

Chính phӫ Trung Hoa Dân Quӕc ÿã sӱa ÿәi luұt, hӫy bӓ viӋc hҥn chӃ cѭ trú, tҥm trú, nhұp cҧnh ÿӕi vӟi ngѭӡi không phҧi quӕc tӏch nѭӟc này mà bӏ bӋnh truyӅn nhiӉm (HIV), và cNJng huӹ bӓ khám sӭc khoҿ hҥng mөc xét nghiӋm này. Sau khi ngѭӡi quӕc tӏch nѭӟc ngoài nhұp cҧnh vào Trung Hoa Dân Quӕc, có thӇ tӵ ÿӃn bӋnh viӋn ÿӇ tiӃn hành xét nghiӋm HIV, ÿӇ hiӇu thêm vӅ tình trҥng truyӅn nhiӉm cӫa mình, sӕ ÿiӋn thoҥi tѭ vҩn bӋnh truyӅn nhiӉm là 0800-001922.

7. VӅ viӋc phòng chӕng “BӋnh lao”

BӋnh lao lây nhiӉm qua không khí, xét nghiӋm ÿӡm cӫa bӋnh nhân là dѭѫng tính, thì mӭc ÿӝ truyӅn nhiӉm cao nhҩt. Thӡi kǤ ÿҫu phát bӋnh thѭӡng không có triӋu chӭng, quá trình tiӃn triӇn cӫa bӋnh chұm rãi, chӡ sau khi bӋnh tình dҫn dҫn nghiêm trӑng, xuҩt hiӋn các triӋu chӭng nhѭ ho lâu dài, khҥc ÿӡm, tӵ nhiên cҧm thҩy mӋt mӓi, ăn không thҩy ngon miӋng, giҧm cân nһng..., khi nghiêm trӑng còn có các hiӋn tѭӧng nhѭ cҧm thҩy nóng nӵc sau buәi trѭa, ÿә mӗ hôi trӝm vào ban ÿêm, thұm chí còn ÿau ngӵc, ho ra máu ... Ngѭӡi nào bӏ lây nhiӉm, suӕt cuӝc ÿӡi cӫa ngѭӡi ÿó có khoҧng 5 - 10᧡cѫ hӝi phát bӋnh, ÿһc biӋt khҧ năng miӉn dӏch cѫ thӇ ngѭӡi ÿó yӃu ÿi, giúp cho vi khuҭn lao sӕng trӣ lҥi.

“Sӟm phát hiӋn, quy tҳc chӳa trӏ” là cách duy nhҩt phòng chӕng bӋnh lao, nӃu phát hiӋn mình ho (có ÿӡm) vѭӧt quá 2 tuҫn lӉ, nhҩt ÿӏnh phҧi chӳa trӏ sӟm, ÿӗng thӡi có thӇ thông qua chөp X quang và xét nghiӋm dӏch ÿӡm, ÿӇ xác nhұn mình có phҧi ÿã bӏ bӋnh lao không . Chӳa trӏ bӋnh lao cҫn phҧi tuân theo lӡi căn dһn cӫa bác sƭ, quy tҳc uӕng thuӕc ít nhҩt trên 6 tháng. Ĉӗng thӡi phҧi ÿӃn bӋnh viӋn ÿӇ kiӇm tra ÿӏnh kǤ, không thӇ cho rҵng hӃt triӋu chӭng thì có thӇ tӵ ngѭng uӕng thuӕc, giҧ dө tӵ ý ngѭng uӕng thuӕc, sӁ khiӃn cho bӋnh tình trӣ nên nһng hѫn, thұm chí còn dүn tӟi tình trҥng chӕng thuӕc, cho nên bӋnh nhân cҫn tham gia vào kӃ hoҥch DOTS ÿӇ ÿѭӧc sӵ quan tâm cӫa nhân viên chuyên nghiӋp quan tâm ÿӃn mӛi ngày dùng thuӕc.

8. VӅ “bӏ thѭѫng do cháy, bӓng”

NӃu bӏ bӓng (phӓng) nhҽ, phҧi lұp tӭc xҧ rӱa bҵng nѭӟc lҥnh, sau ÿó chѭӡm nѭӟc lҥnh hoһc ngâm nѭӟc lҥnh nên nhӟ không ÿѭӧc làm vӥ nӕt phӗng (bӇ mөt nѭӟc) trên vӃt thѭѫng. NӃu bӏ bӓng nһng, phҧi xӱ lý theo

中 越 南 文 版 移 工 在 臺 工 作 須 知

các bѭӟcˬXҧ ĺ Cӣi ĺNgâm ĺ Phӫ ĺ Ĉѭa˭ÿӇ giҧm bӟt mӭc bӏ tәn hҥi cӫa vӃt thѭѫng.

Xҧ :Ѵ Nhanh chóng xҧ rӱa dѭӟi vòi nѭӟc máy, hoһc ngâm ngay vӏ trí bӏ bӓng vào nѭӟc lҥnh, ÿӇ nhanh chóng giúp dӏu ÿi nhiӋt ÿӝ trên mһt biӇu bì.

Cӣi : Sau khi ÿã ÿѭӧc hoàn toàn làm ѭӟt, tӯ tӯ cӣi bӓ quҫn áo, khi cҫn thiӃt thì lҩy kéo cҳt bӓ quҫn áo ÿang mһc, nhѭng tҥm thӡi giӳ lҥi phҫn bӏ dính.

Không ÿѭӧc làm vӥ nӕt phӗng trên vӃt thѭѫng.

Ngâm : Liên tөc ngâm 30 phút trong nѭӟc lҥnh, ÿӇ giúp dӏu ÿi mӭc ÿau và әn ÿӏnh tâm trҥng cӫa ngѭӡi bӏ bӓng. Nhѭng nӃu diӋn tích bӏ bӓng quá rӝng, hoһc là tuәi còn nhӓ, thì không cҫn ngâm nѭӟc lҥnh quá lâu, ÿӇ tránh nhiӋt ÿӝ cѫ thӇ không bӏ sөt giҧm quá mӭc bình thѭӡng, hoһc không ÿѭӧc ÿiӅu trӏ trong thӡi gian sӟm nhҩt.

Phӫ: Dùng tҩm ga trҧi giѭӡng hoһc khăn vҧi, vҧi gҥc sҥch sӁ phӫ lên trên vӃt thѭѫng. Không nên tùy tiӋn sӱ dөng thuӕc bôi ngoài da hoһc nhӳng bài thuӕc theo kinh nghiӋm dân gian, sӱ dөng nhӳng thuӕc này không nhӳng không có tác dөng giúp hӗi phөc vӃt thѭѫng bӏ bӓng, mà còn dӉ bӏ nhiӉm trùng, và ҧnh hѭӣng ÿӃn sӵ chҭn ÿoán cӫa nhân viên y tӃ và cách xӱ lý khҭn cҩp.

Ĉѭa : Ngoài vӃt thѭѫng bӏ bӓng rҩt là nhҽ có thӇ tӵ xӱ lý, tӕt nhҩt là phҧi ÿѭa ÿi khám chӳa tҥi bӋnh viӋn gҫn nhҩt. NӃu bӏ bӓng trên diӋn rӝng, thì tӕt nhҩt là chuyӇn ÿӃn trung tâm ÿiӅu trӏ bӓng cӫa bӋnh viӋn ÿӇ ÿiӅu trӏ.

9. Nói không vӟi thuӕc phiӋnᇻTFDAᇼ

1- Sӱ dөng thuӕc phiӋn không nhӳng vi phҥm pháp luұt, còn nguy hҥi ÿӃn thӇ chҩt lүn tinh thҫn sӭc khӓe cӫa bҧn thân, nguy hҥi ÿӃn công viӋc và cuӝc sӕng cӫa bҥn, mà lҥi khó cai nghiӋn, thѭӡng dүn ÿӃn tinh thҫn hoҧng hӕt mѫ màng, gây tәn thѭѫng cho cѫ thӇ không thӇ phөc hӗi, còn tiӅm ҭn nguy hҥi cho tính mҥng, sau cùng là phҧi kӃt thúc bҵng cái chӃt.

Bҥn tuyӋt ÿӕi không nên vì hiӃu kǤ, tìm kiӃm sӵ kích thích mà tàng trӳ hoһc hút chích thuӕc phiӋn, và không nên coi thѭӡng và lҥm dөng nhӳng loҥi ma túy mӟi ÿang thӏnh hành nhѭ thuӕc phiӋn cҩp 3 Ketamine (Thѭӡng xuyên hút vào, sӁ bӏ viêm ÿѭӡng tiӃt niӋu mҥn tính), FM2, viên an thҫn (Nimetazepam) v.v...

2- Sáu chiêu thӭc ngăn ngӯa ÿӝc hҥi cӫa ma túy : (1) Giӳ gìn sinh hoҥt nghӍ ngѫi bình thѭӡng.

(2) TuyӋt ÿӕi không hiӃu kǤ mà dùng thӱ ma túy.

(3) Xây dӵng phѭѫng pháp giҧi bày nӛi lòng cho chính xác (4) Không dùng thuӕc men ÿӇ làm tӍnh ngѭӡi hoһc giҧm cân.

移 工 在 臺 工 作 須 知 中 越 南 文 版

các bѭӟcˬXҧ ĺ Cӣi ĺNgâm ĺ Phӫ ĺ Ĉѭa˭ÿӇ giҧm bӟt mӭc bӏ tәn hҥi cӫa vӃt thѭѫng.

Xҧ :Ѵ Nhanh chóng xҧ rӱa dѭӟi vòi nѭӟc máy, hoһc ngâm ngay vӏ trí bӏ bӓng vào nѭӟc lҥnh, ÿӇ nhanh chóng giúp dӏu ÿi nhiӋt ÿӝ trên mһt biӇu bì.

Cӣi : Sau khi ÿã ÿѭӧc hoàn toàn làm ѭӟt, tӯ tӯ cӣi bӓ quҫn áo, khi cҫn thiӃt thì lҩy kéo cҳt bӓ quҫn áo ÿang mһc, nhѭng tҥm thӡi giӳ lҥi phҫn bӏ dính.

Không ÿѭӧc làm vӥ nӕt phӗng trên vӃt thѭѫng.

Ngâm : Liên tөc ngâm 30 phút trong nѭӟc lҥnh, ÿӇ giúp dӏu ÿi mӭc ÿau và әn ÿӏnh tâm trҥng cӫa ngѭӡi bӏ bӓng. Nhѭng nӃu diӋn tích bӏ bӓng quá rӝng, hoһc là tuәi còn nhӓ, thì không cҫn ngâm nѭӟc lҥnh quá lâu, ÿӇ tránh nhiӋt ÿӝ cѫ thӇ không bӏ sөt giҧm quá mӭc bình thѭӡng, hoһc không ÿѭӧc ÿiӅu trӏ trong thӡi gian sӟm nhҩt.

Phӫ: Dùng tҩm ga trҧi giѭӡng hoһc khăn vҧi, vҧi gҥc sҥch sӁ phӫ lên trên vӃt thѭѫng. Không nên tùy tiӋn sӱ dөng thuӕc bôi ngoài da hoһc nhӳng bài thuӕc theo kinh nghiӋm dân gian, sӱ dөng nhӳng thuӕc này không nhӳng không có tác dөng giúp hӗi phөc vӃt thѭѫng bӏ bӓng, mà còn dӉ bӏ nhiӉm trùng, và ҧnh hѭӣng ÿӃn sӵ chҭn ÿoán cӫa nhân viên y tӃ và cách xӱ lý khҭn cҩp.

Ĉѭa : Ngoài vӃt thѭѫng bӏ bӓng rҩt là nhҽ có thӇ tӵ xӱ lý, tӕt nhҩt là phҧi ÿѭa ÿi khám chӳa tҥi bӋnh viӋn gҫn nhҩt. NӃu bӏ bӓng trên diӋn rӝng, thì tӕt nhҩt là chuyӇn ÿӃn trung tâm ÿiӅu trӏ bӓng cӫa bӋnh viӋn ÿӇ ÿiӅu trӏ.

9. Nói không vӟi thuӕc phiӋnᇻTFDAᇼ

1- Sӱ dөng thuӕc phiӋn không nhӳng vi phҥm pháp luұt, còn nguy hҥi ÿӃn thӇ chҩt lүn tinh thҫn sӭc khӓe cӫa bҧn thân, nguy hҥi ÿӃn công viӋc và cuӝc sӕng cӫa bҥn, mà lҥi khó cai nghiӋn, thѭӡng dүn ÿӃn tinh thҫn hoҧng hӕt mѫ màng, gây tәn thѭѫng cho cѫ thӇ không thӇ phөc hӗi, còn tiӅm ҭn nguy hҥi cho tính mҥng, sau cùng là phҧi kӃt thúc bҵng cái chӃt.

Bҥn tuyӋt ÿӕi không nên vì hiӃu kǤ, tìm kiӃm sӵ kích thích mà tàng trӳ hoһc hút chích thuӕc phiӋn, và không nên coi thѭӡng và lҥm dөng nhӳng loҥi ma túy mӟi ÿang thӏnh hành nhѭ thuӕc phiӋn cҩp 3 Ketamine (Thѭӡng xuyên hút vào, sӁ bӏ viêm ÿѭӡng tiӃt niӋu mҥn tính), FM2, viên an thҫn (Nimetazepam) v.v...

2- Sáu chiêu thӭc ngăn ngӯa ÿӝc hҥi cӫa ma túy : (1) Giӳ gìn sinh hoҥt nghӍ ngѫi bình thѭӡng.

(2) TuyӋt ÿӕi không hiӃu kǤ mà dùng thӱ ma túy.

(3) Xây dӵng phѭѫng pháp giҧi bày nӛi lòng cho chính xác (4) Không dùng thuӕc men ÿӇ làm tӍnh ngѭӡi hoһc giҧm cân.

(5) Xa rӡi nhӳng nѫi phӭc tҥp

(6) Không nhұn thӭc uӕng, thuӕc lá cӫa ngѭӡi xa lҥ.

3- Bӝ phúc lӧi y tӃ ÿã công bӕ danh sách các cѫ sӣ chӍ ÿӏnh phөc vө ÿiӅu trӏ cai nghiӋn ma túy, phòng khám cai nghiӋn, cҩp cӭu và nҵm viӋn v.v.

Ngoài ra, các ÿoàn thӇ hoһc cѫ sӣ tѭ vҩn cai nghiӋn dân gian cNJng hӛ trӧ cung cҩp phө ÿҥo tѭ vҩn và sҳp xӃp nӝi trú cai nghiӋn ma túy. NӃu có bҩt cӭ vҩn ÿӅ gì, hãy gӑi tѭ vҩn miӉn phí ÿѭӡng dây nóng 0800-770-885.

4-Hѭӣng ӭng ngày thӃ giӟi phòng chӕng ma túy cӫa Liên Hӧp Quӕc, Ĉài Loan phát ÿӝng phong trào hoa cúc tím (Echinacea). Mӡi các bҥn cùng nhau phә biӃn biӇu tѭӧng hoa cúc tím.

Mҽo vһt trong cuӝc sӕng烍

˓ Cung cҩp cho bҥn mӝt sӕ mҽo vһt ÿѫn giҧn khi mӝt mình bҥn ӣ nѭӟc ngoài, giúp bҥn giҧi quyӃt mӝt sӕ vҩn ÿӅ phiӅn toái trong cuӝc sӕng hàng ngày mӝt cách nhҽ nhàng.

(1)Dùng bánh mì miӃng ÿӇ tҭy bөi bҭn

Áo khoác chӍ cҫn mһc mӛi ngày, rҩt dӉ bӏ dѫ cә áo và cә tay áo, có thӇ dùng miӃng bánh mì cӑ sát chӛ dѫ bҭn là có thӇ tҭy sҥch.

(2)Dùng quҧ chanh ÿӇ tҭy sҥch cáu cһn

Ҩm trà, máy ÿun nѭӟc uӕng sӱ dөng lâu ngày sӁ ÿóng mӝt lӟp cáu cһn màu trҳng, chӍ cҫn dùng mӝt quҧ chanh, lҩy bӓ hҥt, xҳt ÿôi cho vào ҩm hay máy ÿun tӯ 2 ÿӃn 3 tiӃng ÿӗng hӗ, cáu cһn bên trong sӁ ít dҫn ÿi, làm thêm vài lҫn thì hiӋu quҧ sӁ tӕt hѫn.

(3) Dùng muӕi khӱ mùi hôi khăn mһt

Khăn mһt sӱ dөng lâu ngày sӁ có mùi hôi, nhѭng nӃu dùng nѭӟc tҭy rӱa ÿӇ giһt khăn mһt, lҥi càng khiӃn cho khăn mһt càng giһt càng dính, thұt ra chӍ cҫn cho mӝt ít muӕi trên khăn mһt, dùng tay vò nhè nhҽ thì có thӇ khӱ hӃt mùi hôi.

(4) phѭѫng pháp dùng giҩy vӋ sinh khӱ mùi hôi

Vì khoҧng trӕng cӫa tӫ ÿӇ giҫy kín hѫi, ÿӝ ҭm cao, giҩy vӋ sinh lҥi có nhӳng sӧi rҩt nhӓ, cho vào trong tӫ ÿӇ giҫy, nó có tác dөng hút khí ҭm rҩt hiӋu quҧ, nhѭ vұy sӁ không có mùi hôi nӳa.

(5) Ӕng nghe ÿiӋn thoҥi có mùi hôi

Lҩy trà gói chѭa dùng qua (tùy bҥn thích trà có khҭu vӏ gì), vӭt bӓ sӧi dây cӫa gói trà, ÿһt gói trà vào chӛ lõm cӫa ӕng nghe, nhѭ vұy thì có thӇ giӳ ÿѭӧc mùi vӏ mӟi mҿ cho ӕng nghe.

在文檔中 Mục Lục (頁 33-40)