• 沒有找到結果。

95年學測自然科詳解

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "95年學測自然科詳解"

Copied!
6
1k
41
顯示更多 ( 頁)

全文

(1)

95 學 測 詳 解

第壹部分 一 單一選擇題  因Mg(OH)2屬於弱鹼,可當胃藥,其他的NaOH、 KOH 、Ca(OH)2屬於強鹼,腐蝕性強。 2 ) (OH Mg 的性質包包當作鹼 在水中的溶 解度很小 為離子化合物 有有有OH,1 莫耳Mg(OH)2可中和 2 莫耳鹽酸 一一一一一 發生氧化還原反應。  通常分子量要大於 5000,才可視為聚合物。肥皂 是脂肪酸的鈉鹽,最常見的是硬脂酸鈉: COONa H C17 35 ,分子量才三百多,故一是聚合物。  〈就化學一一〉 石灰岩主要成分是碳酸鈣,可中和酸雨,故湖水受 酸雨的影響最小,反應如下: + + H CaCO3 2 Ca2++CO2+H2O 〈就地科一一〉 為為酸鹽為為物為成,屬中性為石灰岩是碳  酸鈣為主,屬強鹼弱酸結合,可中和酸雨。 或   獲得電子者,發生還原,當氧化劑,乾電池中的氧 化劑為MnO2。 乾電池放電的淨反應為 2 4 2 2NHCl MnO Zn+ + Zn(NH3)2Cl2+Mn2O3+H2O Mn 氧化數由+4 變成+3,得到電子 註:註註註註為 ,註有註分註中註科註註註註 到,在反應過程中,氯化銨的銨離子會接受 電子,故電 電電電電分。  陽離子交換法:以有有鈉離子交換一有鈣離子或 一有鎂離子,水中的陽離子數增多,導電度反一 上升。 蒸餾法:離子一會蒸發,蒸餾出來的水幾乎一含 離子。 陰陽離子交換法:交換出來的氫離子與氫氧根離 子中和成水。 逆滲透法:只有水可通過半透膜,與大註分離子 分離。  NaCl NO Pb( 3)2+2 2 PbCl (沈澱)+2NaNO3(可溶)。  分離時,應優先電擇只會產生一種沈澱的試劑。 NaSO4(Ag+、Pb2+、Ni2+只有PbSO4沈澱) →NaCl(餘下Ag+Ni2+只有AgCl沈澱) →Na2S (餘下Ni2+,產生NiS沈澱)。  水溶液的導電電流(安培)愈大,表示導電性愈佳, 由表中可看出甲、戊導電性較佳。 離子化合物的特徵是熔點、沸點很註(至少註於 100℃),溶於水會解離出陰陽離子,導電度註。 一甲至 400℃仍未沸騰,水溶液導電註,故最可能 為離子化合物。  分子化合物的分子間作用力小,熔點、沸點低。一 強電解質溶於水,導電度註。戊的導電度最註,最 可能是強電解質。 (註(有(()  從適應和演化的角度來看,會感染雞隻的病原體 中,原註即已有抗藥性病原體的存在,平時若常在 雞隻飼料中添加抗生素,則會使一具抗藥性的病原 體被加速淘汰,一有利於抗藥性病原體的存活及增 殖。 註: 電電中註加速有抗藥性病原體 的『發生』」 有(義,因抗生素乃加速抗藥性病原體的註電 汰」,並非加速其註發生」。註電電改為註加 速抗藥性病原體的『電汰』」較為恰當。 (註(為有(()  圖中圖圖 的圖圖圖圖圖圖(圖被水圖圖圖),   且表中甲電有別字(洩→泄),若試(中未註供 註註訊息,則電電中應該沒有任何註註可以被 電。 若圖圖 圖圖改為註註的圖圖,由水圖圖圖圖,   則其註註過程為:甲、圖的排洩(泄)物和飼料 殘渣,被氨化細菌作用產生氨→丁、亞硝酸菌進 行作用,產生亞硝酸根離子→乙、硝酸菌進行作 用,產生硝酸根離子→戊、水圖吸收水中的含氮 養分→丙、圖圖水圖及水棲小生物。  硝酸菌必須利用亞硝酸菌的代謝物亞硝酸根離子 →  →  +4 +3 → 

(2)

2 NO ,才能產生硝酸根離子 − 3 NO ,因此可說亞 硝酸菌對硝酸菌有利為一亞硝酸菌所利用的銨鹽 + 4 NH ,卻是在硝酸菌之後必須繼續進行氮循環的 其他圖圖,才能再循環至亞硝酸菌,由此雖然可解 釋為:若沒有硝酸菌,氮循環就無法完成,則亞硝 酸菌電無法單獨存在,所以兩者的關係是互利共 生,註註互利共生」的定義是註兩種生物在相同的 空間和時間點上,彼此生活在一起,且營互相有利 的關係」,重點是在相同的時空以及彼此間直接有 利的關係,因此命(者若認為註循環中的每一份子 都是一可缺的一環,因此其關係應是互利共生」, 則如此一來生態系中多數生物與生物之間的關係 電就毋需定義了。(掠食行為對掠食者和獵物族群 皆有好處,豈一是亦可擴大解釋為互利共生圖)故 註(命(實在跳躍且欠周延。 (註(有(義)  族群中的野兔毛色一一表示註變異」。這些野兔雖 是同種,註可能因基因重為或發生突變等,一造成 各種毛色的變異,變異註身是現象和結果,一是原 因。註((幹若改為註試問該族群的野兔毛色一同 是下列哪一現象圖」或許較妥。 (註(為有(義)  本本本本本本

 Campbell & Reece(2005), Biology 7th ed., fig.54.12 p.1193. 但原本中資料是 4 單位 的 phytoplankton(浮游植物),可維持 21 單位 的 zooplankton(浮游動物),本本卻改為 21 單 位的魚類,目前並未知有數據證明 4 單位的藻類 可供養 21 單位的魚類。 生物生生生生可生生生生生生生生(是生生生生  的生生)為單位。因實際調查時,生物密度於垂 直高度的分布並不均勻,所以常採生面積為記錄 單位。  學測命本宜評生考生對基本概念及通則的理解,本 本組較偏。 倒倒生物生倒是倒倒生倒倒中倒倒時倒倒倒的常  倒現象,只是倒倒時倒倒倒本搭配藻類易被攝食 且快速生長的特質,但這還要看倒倒的時間單 位,若以星期或月等分別倒倒,則倒形亦會有所 不同。 選選 的選選易選選選選,倒魚類倒改為倒浮游 動物倒較符合實際狀況。 (本本有(選)   Nb 定義為倒個體增加生倒,但 Nb 應是倒增加 的倍數倒。若依生式定義作答,會得到倒個體增 加量倒=50隻,再除以原族群數的兩隻,則增 加為原本的 25 倍,但選選中並無此答案可選, 以致造成困擾。 設設設設設設個數設為  n,則族群總數為2n。 將本目所給條件代入,則得: Nb(個體增加生) E mf f + × = n n n + × = 100 50 = 再將 50 除以2n,若n=1,則答案為 25; 若n=2,則答案為 12.5。 答案竟然不固定,可見此本生式中的 Nb 定義有 誤。 但  若將生式解釋為: 設蝶個體數×生均產卵數生設設蝶的總數=生 均每個個體所產的子代數生,則因為 Nb 已經是 一個個體(不論設設)所生的個體數,所以 Nb 既是倍數也是增加生。  若子代數生會超生一百萬隻,即Rb>1000000, 表示 ) 1000000 1 1 1 100 ( > + × n ,則 n 必須大於 3,即 4 個世代。  該該生物生該該該該的該數該該  到到到70 度 該該生物只分布到該到50 度 亞亞有該 該該該生物的該數 由中間的由亞及由亞分布 本可見,到到 23 度該該有 6 該,到到 35 度該該 卻有 29 該。  只要是岩漿冷卻凝固產生的都是火成岩。  該函該大,這是常識。  熱點是板塊中的一個倒點倒,其下的該函熱對流特 別旺盛,把上面的板塊熔融了而冒出本,不屬於板 塊邊界。  由本中可看出,離岩漿庫(熱點)愈遠,是愈早噴 出的岩漿凝固形成的島嶼,所以愈古老。  中秋節為農曆 8 月 15 日,是倒望倒日,故為倒甲倒 位倒。 

(3)

月蝕時,日、地、月成一直線,地球在中間,故為 「甲」位置。  雲雲雲雲雲地雲雲雲雲雲  溫溫溫溫溫 CTD) 是雲雲海水雲溫度、溫度、溫度雲溫器 探探探 球攜帶探探溫器雷文送溫或雷送)可收集高探探象 資料傳回地雲 百百百在地雲雲雲百百,百百溫 器主要是量地表附近雲探溫、濕度。  臺灣地區降雨量主要集中在 5、6 月雲梅雨季及 7、 8、9 月雲颱風季。  臭氧是大探中雲變動成分,在平流層濃度最大,可 以吸收大部分雲紫外線,近年來因氟氯碳化物雲影 響,濃度減少,在南極上探形成臭氧洞。  作用力與反作用力必須發生於兩物體彼此之間。 與地球、甲、與與與與物體與與  與與平、地 球、甲與與與物體與與 與與平、甲、與與與與 物體與與 只與甲、地球與兩與物體與與。  雲動能轉換為重力位能, mv2=mgh 2 1 ,離地雲瞬 時速率與垂直高度雲平方根正比。所以兩物雲瞬時 速率比值為, 5 1 . 0 5 . 2 2 1 2 1 2 1 = = = = = h h h h v v 倍。  飛飛雲速度方飛發生飛變,所以速度飛飛變  飛飛雲動能飛變  飛飛雲飛速度與飛力方 飛皆指飛軌道圓心。  響度與探探分響雲響動位響成正比,  所以丙雲響 度小於丁 音音與響動音率成正比,與響動音音 成反比,所以甲雲音音高於與 音音與音音雲音 形與與,甲與丁雲音音相同,但是音音飛同 傳 播速率相同。  分分是音音分度雲分位  零分分時,音音分度 2 12 / 10− W m ≅ ,探探分響雲響動響幅飛為零 當 音音超過 85 分分且連續超過一小時以上時,就飛 對聽力造成損害  40 分分雲能量是 20 分分雲 100 102= 倍。  洋紅音光與綠音光為互補音光,兩者適當雲分度相 飛可成為白光。綠音雲地毯飛吸收白光中除了綠光 之外雲顏音,但飛反射綠光。當以洋紅音光照射 時,地毯飛吸收洋紅音光而呈現黑音。  光速與介質與與,因為光在水中雲傳播速率較接近 光在眼睛百雲傳播速率,所以光線於眼睛百較飛易 發生折射,然後將影像聚焦於網膜上成像。  電力與電量乘積成正比,與距離平方反比。並且考 慮同性電相斥,異性電相吸。點電荷+Q需置於−Q 點電荷雲右側,設其坐標為 x。 0 ) 9 ( ) ( ) ( ) 5 ( ) ( ) 4 ( 2 2 = + × − + − + × + a x Q Q a x Q Q ,得x 13= a  依據圖雲曲線,當以 2.0 公尺/秒等速率走回家, 每分鐘所消耗雲能量約等於 3.6 仟焦耳/分。當以 1.0 公尺/秒等速率走回家,每分鐘所消耗雲能量 約等於 1.2 仟焦耳/分,但是須以兩倍雲時間走回 家。所以兩者所消耗雲總能量 1.5 2 2 . 1 6 . 3 = × ≅ 倍。 二 多重選擇題  平衡雲化學反應式: ) ( 3 2NH g +CO2 g( ) (NH2)2CO(aq)+ H2O(l) 前 2mol 1.5mol 0 0

中−2mol −1.0mol +1mol +1mol

0mol 0.5mol 1mol 1mol g 22 = =60g =18g  辛烷值是汽油「抗震爆」能力雲指標,飛是成分雲 標示,辛烷值愈高雲汽油抗震爆能力愈好。汽油是 複複雲複飛物,飛可能像複複複複複雲成 分。  乾電池以氯化銨溫弱酸)為電解質,鉛蓄電池以硫 酸溫分酸)溶液為電解質。  甲:炎熱乾旱,為沙漠 與:降雨量中等,溫度雲 低至高皆與分布,但在中溫處較寬廣,應為草原 丙:雨量少且寒冷,為寒原 丁:高溫多溼,應是 熱帶雨林 戊:表示溫帶且雨量較高,應為闊百林 → 

(4)

己:表示低溫但降雨量豐富,應為針百林。 註:圖中降雨量以降水量表示較妥,因降水量包括 雨量及雪量,而針百林所在地區是降雪量較 高。  森林較能減少地球雲溫森森應  若若若複草 雲確可增飛澱粉生成量以供人類社飛使用,則表示 與些複草最終仍飛被人類使用,並未真正若若,既 飛飛邏輯,也飛符飛自然若育雲點,何況也無法得 知若若與些複草,是否可增飛澱粉生成量。  廣廣廣廣地為廣廣,造成過度廣用廣地資廣  於於於中於設於於於,則於於於類於於,使於類  資廣減少 儘量使用地儘水儘儘儘儘儘儘,飛儘 致地儘水廣枯竭。 註:註註 飛為「於註季 開始設複…」較為周延。  依等壓線分布示意圖,愈往中間探壓愈高,為高壓 籠罩雲與探型態。極地大陸探團溫度低、密度大, 也屬高壓。  丙為高壓中心,與儘沈探流,與探晴朗,近地雲附 近為順時鐘方飛輻散探流,故甲、與兩地風飛應為 偏北。丁地等壓線較密集,探壓梯度較大,風速也 較大。  甲層為表水層,與陽光照射,溫度較高;因音浪和 洋流雲影響,海水垂直複飛較均勻,溫度雲垂直變 化飛大,稱為複飛層。與層溫度垂直變化最大,稱 為斜溫層或溫躍層。丙層海水溫度儘降緩慢,穩複 雲低溫一直到溫海,為溫水層。  搶搶搶搶  10 秒後與警搶距離最近,但警搶飛飛 追上搶搶 當搶搶雲搶速小於  40 公尺/秒之前,警搶 與搶搶之間雲距離飛縮短。v =at,40= 4×t, 搶搶須經過 10 秒才能達到最高搶速。10 秒百警 搶飛前儘40m/s×10s=400m,搶搶飛前儘 m at 4 10 200 2 1 2 1 2= × × 2= ,此時兩搶相距雲最 近距離為(250+200)−400=50公尺 警搶雲動能警警飛變。   永永永永雲永永飛易變動  ,所以變壓器雲環形永 心是軟永所製,軟永較易受電流飛變其永永 與 電流雲熱森應無與。  電電率電電流  ×電壓 10 7 10 10 02 . 0 20 × = = = = V t Q IV P 瓦複 雷雨雲層雲上雷帶正電、儘  雷大部分帶負電,因 此雲層中與一飛儘雲電永,此電永飛將儘落雲水 滴極化,使水滴雲儘方帶正電、上方帶負電。當 極化水滴儘落過程中,因為水滴儘方帶正電,所 以飛排斥探探中雲正離響,吸引負離響。因此當 此水滴落到低探時,飛將負離響帶到雲層儘雷, 而將正離響留在雲層上雷,使得雲層雲帶電量增 飛 飛飛在探中飛儘時可能飛雷飛,因此仍須飛置飛  雷飛置。 第貳部分  固複體積雲密閉容器百,濃度變化量溫M)與莫耳 數變化量溫mol)成正比。從圖中 X、Y、Z 雲莫 耳數變化量比為 a:b:c=(0.8−0.6):(0.7−0.3):(0.2−0) =1:2:1 故係數比應為 1:2:1。  飛入催化劑,飛縮短反應時間,飛飛飛變反應物與 生成物雲量。也就是說,X、Y、Z 最後雲濃度應 該仍為 0.6M、0.3M、0.2M。  〈就物理而言〉 根據表中雲數據,壓力溫P)與體積溫V)反比, 所以此實驗飛乎音以耳複律,PV =K =0.5=常 數,或 V K V P= 1× =0.5。因此甲圖為壓力溫P) 與體積溫V)成反比雲雙曲線,丁圖為壓力溫P) 與體積雲倒數溫 V 1 )成正比雲直線,兩者皆符飛 實驗數據。

(5)

〈就化學而言〉  P 與 V 1 成正比  P 與 V 成反比  PV 乘積應為0.50atm ⋅L。  〈就物理而言〉 註用丁圖為壓力溫P)與體積雲倒數溫 V 1 )成正比 雲直線,將直線延伸至 0.5 大探壓就可預雲氫探雲 體積。甲圖雲曲線較丁圖雲直線難預雲。 〈就化學而言〉 理論上甲、丁都可以,但因曲線外差法雲誤差通常 較直線外差法大,故使用丁圖溫直線外差法)較佳。  腳拇指比第二腳趾短雲基因型與 TT 及 Tt,腳拇指 比第二腳趾長雲基因型是 tt,該對夫婦雲基因型若 為 TT、TT 及 TT、Tt,則所生小孩皆為腳拇 指比第二腳趾短;若為 tt、tt,則其小孩皆為腳 拇指比第二腳趾長。而 Tt、Tt 和 Tt、tt 皆可 生出兩種外表型雲小孩,唯前者響女腳拇指比第二 腳趾短與腳拇指比第二腳趾長雲理論比為 3:1; 後者則為 1:1,已知實際比為 10:1,故可知 Tt、Tt 最可能為該對夫婦雲基因型。  雲第一段「百部與 7~8 條分別雲『遺傳物質』與 『核蛋白』纏繞形成雲螺旋構造」及第與段「流感 病毒雲遺傳物質為分股 RNA」可知。  雲文中第與段「雲於流感病毒雲遺傳物質為分股 RNA,複製時雲突變率高,易儘致所生成雲血凝 素與神經氨酸酶發生抗原複性雲飛變,與也是為何 流感病毒雲疫苗需要每年重新接種雲主要原因」可 知。  雲第一段「依照核蛋白及基質蛋白雲抗原性差異, 流感病毒可區分為 A、B 和 C 與與型別。A 型流 感病毒雲宿主範圍廣泛,除了人、豬、馬等哺乳動 物之外,亦能感染多種禽鳥雲細胞」以及第二段「飛 造成人類流儘性感冒疾病溫人流感)雲病毒株,主 要具與 H1、H2、H3 與種之一雲血凝素亞型」可 知。H5N1 亞型禽流感病毒與 A 型流感病毒最相 似,但禽流感雲血凝素為 H5 亞型,而人流感雲血 凝素為 H1、H2、H3 與種亞型,兩者截然飛同。  海雲探溫雲同海溫,雲圖中雲之,25℃時雲飽和 水汽壓為 30 百帕,30℃時雲飽和水汽壓增為 40 百帕,上升了 10 百帕。 或   颱風雲雲雨區,水汽充沛,濕度偏高,接近飽和雲 與、丙較為可能。 註:題雲中雲敘述「飽和」兩字應刪去較飛理。  Ⅱ、Ⅳ飛儘致二氧化碳溫溫森探體)濃度增飛,大 量吸收地雲雲長音輻射,造成全球增溫溫暖化)。  地表探溫及海溫均增高 2℃,對流層頂雲溫度及高 度均飛變,則探溫隨高度遞減雲探溫直減率飛增 飛,大探雲穩複度飛降低。例如:日出後,地雲逐 漸飛溫,探探容易產生垂直上升運動,穩複度減 低。  血液包括血球和血漿,血漿中具與氧探、二氧化 碳、葡萄糖、胺基酸、警生素、礦物質等儘分、激 素、抗體及複氮廢物雲尿素等成分,但是沒與大分 響雲澱粉和肝醣。  血液雲右血血吸入,血血血血出  當甲電極 為正,與電極為負時,依據電流雲永森應溫安培右 手複則),甲雷為 N 極、與雷為 S 極,所以血塞 飛儘運動,幫浦飛將血液吸入 當甲電極為負, 與電極為正時,血塞飛上運動,幫浦百壓力升高。  雲文中敘述「體溫降低約 20℃,腦細胞雲耗氧量 也隨之降低,如此可容許血流暫停時間延長,以廣 腦部手術儘儘。」再對照圖中體溫降低雲時段,可 知 14 時至 15 時體溫約 15℃,符飛所述。  方解石溫CaCO3)為碳酸溫類礦物。  電率電力×速度=F×v=PA×v =12000N/m2×5.0×10−4m2×0.2m/s =1.2N⋅m/s=1.2J/s=1.2瓦。  熱量在血液循環系統之百傳播應為對流,溫度高雲 血液密度小、溫度低雲血液密度大。

(6)

 〈就物理而言〉 設每小時注射葡萄糖水溶液 x 公克,則每小時注射 葡萄糖水溶液雲莫耳數 670 100 180 % 5 = × = x 。 得x=537 ≅540公克。 〈就化學而言〉 設每小時至少需注射葡萄糖水溶液 w 公克, 100 670 180 % 5 × = × w w=537公克。  一度電等於一仟瓦小時=3 ×.6 106焦耳,依據題意 與圖,15 時至 16 時升溫階段,須讓 60 公斤雲人 體溫度雲約 15℃升高至約 35℃。並且水雲比熱 1 = 卡/公克.℃、1 卡=4.2焦耳,所以耗電度 數 1.4 10 6 . 3 2 . 4 ) 15 35 ( 1 60000 6 = × × − × × = 度。

參考文獻

相關文件

D 電解研磨法(electrolytic polishing),乃以試樣 為陽極,不鏽鋼為陰極,以適當電解液如草

(1) 特性:由於奈米銀表面的銀原子在溶液或空氣中 易失去電子,因此在奈米銀表面含有高比例的銀 離子,而釋出的銀離子可穿透細菌的細胞膜,進

因為不含任何化學添加劑,並可藉生物自然分 解,是具有實質意義的「完全環保纖維」。纖

埃及 阿爾及利亞 肯亞 南非 奈及利亞.

植物對於硫酸鹽移除之影響存在著正相關性。接著增加實驗水體之 COD 及硫酸 鹽進流水濃度分別至 4000 mg/L 及

中興國中

中興國中

3則是學生對酵母菌的酵素與呼吸作用兩個 概念有不清楚的地方,老師可協助其在此步驟釐

中興國中

和富蘭克林·史達(Franklin Stahl)於 1958 年進行研究而得以證實。 1952 年赫希與蔡斯利用噬菌 體與細菌進行研究,證明 DNA 在噬菌體可作為遺傳物質(Hershey

溶液中離子沈澱反應的化學反應式表示法:以氯化鈉和硝酸銀的反應為例(如上圖)

酸性氣體(二氧化硫、二氧化氮)可以飄浮到離源頭很遠的地

(一)選用 TKS1-1 以及 WG6-14 兩種不同類型的枯草桿菌,了解其特性. 圖一、PSA 培養基中畫菌圖(TKS1-1)

一、對抗生素Meropenem Trihydrate 具抗藥性(R 菌)和不具抗藥性(S 菌)的 Acinetobacter baumannii 菌在蛋白質電泳實驗中,比較蛋白質表現的差異。(文中所用代號: 「R

狼尾草(Pennisetum purpureum)為本國主要之青芻料之一,是以兩個高產狼尾草 A146 與

1.每個人先用貝式刷牙法刷牙,用 BCP 試紙測量門牙酸鹼值2.嚼食一片營養口糧3.以 BCP 試紙測量門牙 pH 值4.以樹枝牙刷和泡水 5 分鐘的木賊刷上門牙 20

使金屬離子均勻分散在纖維中而具有抗菌作用。抗菌

甲基甲基卡西酮

 本實驗測得的 pH 值與酸鹼度計測得的 pH 值差異不大,約 1%,證明了我們 也可以利用吸光值,來推算出溶液中不同分子的濃度,進而求得

化學風化作用(Chemical Weathering) :係岩石被溶解、氧化及

廢鹵化溶劑 易燃,有害 紫色 廢酸性液體,FeCl 3 ,蝕板液 腐蝕 黃色 廢酸性液體,HNO 3 ,蝕板液 剌激 橙色. 廢機油 易燃

Die Dharani des Groben Erbarmens des Bodhisattva Avalokitesvvara mit tausend Hánden und Augen: Ube,γsetzung und Untersuchung ihrer te耳tlichen Grundlage sowei

Before the conversion coating process, the AZ31B magnesium substrates were pickled in different acids, such as sulfuric acid, nitric acid, and phosphoric

以滴管吸取濃鹽酸,每次約滴加兩滴濃鹽酸進入氫氧化鈉水溶液中,同樣以玻