mJ.L]$(.l/J:*:~7.1<I~~Pfi r~iJ!tti!l/i"tt!ff7.l<xllllll~>l:t~If'F

全文

(1)

r~iJ!tti!l/i"tt!ff7.l<xllllll~>l:t~If'F C 114) J Wl*~ilr~

(i mJ.L]$(.l/J:*:~7.1<I~~Pfi

~)-/, tr

I

Y6tcfb Ll-) § i*

{j$j

-t-

Abstract

§

i-1{ ... I

~ §

i-1{ ... 111

;tt131l:f; ... V -

"tt-t"~~~ §

tf.J ... 1

1.1

tt-t"~~

... 1

1.2 tt-t"

§ {/.] ...

3

1.3

*-lf-Lttt-t"~x..1ti:.t5&-ffilt7t~~.I..1fJJ( § ...

5

..::::.... " tt ...

.I..1f

iV

~ ~

1i i:£; ... 8

2.1

~t :t:- .I..1f :IJP " ..!!!..

* ... 8

2.2

"~71'4 ~I

>t

~ ~Jl! 71'

... 8

2.3 -ta nm 'f71'4~t1f ... 10

2.4

~1L~t ~

.1:.

-~-~~ .I..1f

1i i:£; &fl.Jf ... 1 0 2.4.1

if~

I& .£-t-~7]<.Jt ~f.iil1!tt~ ~~1i* ... 10

2.4.2 J.J I&

.£-t-~7]<.Jt ~f.Ui 1!it~ ~~

1ii:£; ... 26

2.4.2.1 7ii:£;- [Moore ' 1992 J ... 26

2.4.2.2

7;~~=-

[Huntley et al. ' 1992 J ... 29

2.4.2.3 7i

~~.E..

[ Troch and de Troch ' 1993 J ... 32

2.4.2.4

7i~~f51

[#;J.t,jJir,,Jt"t.l, 2oo3 J ... 34

2.4.2.5 7i

~~

1i [Thomas et. al. ' 2002 J ... .34

1111111111111111111111111111111111111111111111

*1494818*

-

M'

~lfobqJ,

(2)

-n-

I-vfhl ...

f:lfi~·ib'

-!14•

'l£t1f f:*4

!/H.

.!f4lll

"¥;fL

oatf~

~-£fhl···f.Jf~·l"f~~~a~)ftfJ ~

*'~• ~

:l%l1f*l4f

-t-+~!rti* r(pJI)=ftr-r"f.t:~~lii lii¥"*'.i.~f"W~t~=f

J

I-£ fhl ...

*-1'2~ lf~·

:l% llf*

~

ftlf

.i-+~!rli* r(t/I)=ftr-r"f.t:~~lll liJ¥)('.c_i_~t"W~t~=f

J

%~1"f~~~i1FW~W~-·~:l%l1f*W ~-~

~-Zfhl··· f.Jf~·

l"ftr~ ~a~

L"J i1f

~

* r

lf~• ~

*

~

:l-!ftm"¥=-

~

(t/I)M--r"f.t:~~

lllll!¥"){'.c

.i.~tw~t~=f

J

I-Zfhl···

*-1'2~i~· ri~·

*

~

:l-!ftm"¥=-

~

~

(vJI)=ftr-rt;~~

lii¥i.c.i.~tw~t~~ lii

lt-t-=-

J

+'¥ •

%~1"ftr~~i1fW~W~-·~*~:lVW~-t -::-tf~

v-I fhl.

···

f.Jf~· ilftr~

i1f

~a~

L"J

~ *'~•

:l%

~

tP l1f ftlf

;J+~!rti* r(v/I)M--rt;~~

ll!¥"){'.c_i_~t"W~t~=f lii

J

fhl ... I-I

*-1'2~i~· ~

l1f :l%

tP ftlf

;J+~!rli* r(v/I)=ftr-rl;~~lii liJ¥)('.c_i_~t"W~t~=f

J

%~1"ftr~~i1fW~W~-·~:l%llftPW ~-~

I9···'¥)1¥-if""f .. y

6~··· =~tr-r

~lt'l? ~'*'

..

oa

gp···1i~¥at¥"){'.c

.1..

w

~t

~ =ftr-r~

i!f z· I·£

Lv···1{~¥aflt~f~lt~f"W~=ftr-r~i!f

I"I"£

Lv··· lii

•~ ~1¥~

ft"){'.c%if

w :r:

~ =ftr-r~

i!f r£

Lv···

1lf'W=ftr-r~~~ff!

.. ;:

v£···

~1-.ff-4$~

9·z·v·z

數據

Updating...

參考文獻

Updating...

相關主題 :